Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre Vicepresidència i Conselleria de Relacions Institucionals del Govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears en matèria de formació en Dret de Família per a membres de la Carrera Judicial, Fiscal i per a membres del cos de Secretaris Judicials

Palma, 3 de novembre de 2005

Reunits

D'una part, la senyora M. Rosa Estaràs Ferragut, en qualitat de vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals del Govern de les Illes Balears, de conformitat amb el que estableixen els articles 11.b i 81 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i l'article 19.11 de la Llei 4/2001, de 14 de març, del Govern de les Illes Balears;

I, de l'altra, el senyor Avel·lí Blasco Esteve, en qualitat de rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), com a representant d'aquesta d'acord amb el que s'estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de la UIB.

Exposen

1. El dret de família és una branca del dret civil de gran importància per a la societat i de gran actualitat, pel fet que tracta de qüestions que estan en reforma constant, necessària per desenvolupar i adaptar a la realitat social l'ordenament jurídic civil.

2. El dret de família és una branca del dret civil d'especial interès a les comunitats autònomes que ¿com les Illes Balears¿ tenen capacitat d'autonormació i, per tant, la possibilitat de legislar i regular en matèries de dret de família, des de l'òptica de la competència exclusiva en la conservació, la modificació i el desenvolupament del dret civil propi, basant-se en l'article 149.1.8 de la Constitució espanyola i en els articles 10 i 50 de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears. Així mateix, és una matèria d'especial interès en la formació i en el perfeccionament dels membres de la carrera judicial del Ministeri Fiscal i del cos de secretaris judicials.

3. En la realització d'activitats de formació i especialització enfocades als membres de la carrera judicial, de la carrera fiscal i del cos de secretaris judicials de les Illes Balears ¿concretament entre les matèries de formació especialitzada¿ mereix una atenció important el dret de família, particularment la normativa específica del dret propi de les Illes Balears.

4. En la seva oferta acadèmica, la UIB disposa de cursos d'expert en dret de família. De fet, és l'única universitat de caràcter presencial que compta amb la titulació oficial en l'àmbit de les Illes Balears que acredita el títol de postgrau d'expert en dret de família.

5. La realitat social balear actual compromet i obliga les persones que composen la comunitat jurídica general ¿i, de manera especial, els jutges i els magistrats destinats a les Illes Balears, a causa de la destacada posició que hi desenvolupen¿ a conèixer les normes i els principis que conformen el dret civil balear. Aquesta previsió ha estat recollida per l'article 54 de l'Estatut d'autonomia quan disposa que l'especialització en dret civil propi de les Illes i el coneixement del català són mèrits preferents per cobrir places de jutges i magistrats a les Illes Balears.

6. L'article 6 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, estableix la figura del conveni de col·laboració entre les administracions públiques en l'àmbit de les competències respectives.

Atès tot això, les parts acorden subscriure aquest Conveni de col·laboració d'acord amb les següents

Clàusules

Primera . Aquest Conveni de col·laboració té per objecte fer possible que un nombre determinat de membres de la carrera judicial, fiscals i secretaris judicials segueixin el curs de postgrau d'expert en dret de família, de 12 crèdits (120 hores), impartit per la UIB, el programa del qual s'adjunta com a annex I.

Segona . La UIB es compromet a reservar un màxim de 21 places per a membres de la carrera judicial, de la carrera fiscal i del cos de secretaris judicials de les Illes Balears, a raó d'un màxim de 7 places per cada cos, que vulguin matricular-se i participar en el curs gratuïtament amb la finalitat d'aconseguir la titulació corresponent, d'acord amb el Reglament que la UIB ha establert i els requisits del curs d'expert. Una vegada que finalitzi el curs, s'expedirà el títol de postgrau d'expert en dret de família.

Tercera . El Govern de les Illes Balears ¿a través de Vicepresidència i Conselleria de Relacions Institucionals¿ es compromet a sufragar els costos derivats de les despeses generals per l'organització i la impartició del curs fins a la quantia màxima de 9.000,00 ¿, conformement al pressupost presentat.

Quarta . El pagament s'efectuarà a la UIB una vegada presentat ¿abans del 20 de maig de 2006¿ un certificat signat pel gerent de la UIB que acrediti les despeses generades per l'organització i la impartició del curs, i està condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient en els pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2006.

Cinquena . Es constitueix una comissió de seguiment per garantir una coordinació i un desenvolupament adequats d'aquest Conveni de col·laboració. Aquesta Comissió està composta per dos representants de la UIB i dos representants del Govern de les Illes Balears:

  • Per part de la UIB: Sra. Pilar Ferrer Vanrell i Sr. Lluís Garau Juaneda
  • Per part del Govern de les Illes Balears: Sra. Felisa Vidal Mercadal i Sr.José Ramón Ahicart Sanjosé

Les funcions de la Comissió de Seguiment són les següents:

  • Interpretar i resoldre tots els dubtes que sorgeixin en l'execució d'aquest Conveni.
  • Fer el seguiment i l'avaluació del desenvolupament del Conveni.
  • Proposar la revisió i/ o la modificació del Conveni quan es produeixi qualsevol modificació de la normativa relativa a aquesta matèria.

Sisena . Aquest Conveni de col·laboració es pot resoldre totalment o parcialment pels motius següents:

  • Per l'incompliment de qualsevol de les clàusules del Conveni.
  • Per l'acord unànime de les parts que el subscriuen.

Setena . Aquest Conveni és vigent des de la data que se signi fins al 20 de maig de 2006.

I, com a prova de conformitat, signen aquest Conveni en dos exemplars al lloc i en la data assenyalats al començament.

La vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals

 

El rector de la UIB

 

M. Rosa Estaràs Ferragut

Avel·lí Blasco Esteve

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 11 d'octubre de 2005 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 7 de novembre de 2005, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).