Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre el Consell de Menorca i la Universitat de les Illes Balears, en matèria de formació en Dret de Família.

Maó, 4 de novembre de 2005

REUNITS

Per una part, l'Honorable Sra. Joana M. Barceló Martí, en qualitat de Presidenta del Consell de Menorca, que actua en la representació que li confereix la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

EXPOSEN

1. Que el dret de família és una branca del Dret civil de gran actualitat, pel fet que tracta qüestions que estan pendents d'importants reformes, necessàries per desenvolupar i adaptar a la realitat social l'ordenament jurídic civil.

2. El dret de família és una branca del Dret civil d'especial interès en aquelles Comunitats Autònomes que, com la de les Illes Balears, tenen capacitat d'autonormació, per tant, possibilitat de legislar i regular en matèries de Dret de Família, des de l'òptica de la competència exclusiva en la conservació, modificació i desenvolupament del dret civil propi, amb base en els articles 149.1.8 CE i dels articles. 10, 23 i 50 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears

3. En l'exercici de les responsabilitats ostentades en l'àmbit de l'Administració i amb la finalitat d'aconseguir una formació permanent és voluntat del Consell de Menorca, organitzar la cooperació per a la realització d'activitats de formació i especialització enfocades a determinat personal del Consell de Menorca. I en aquest sentit cal destacar que entre les matèries de formació especialitzada mereix particular atenció el dret de família.

4. La Universitat de les Illes Balears disposa a la seva oferta acadèmica de Cursos d'especialista en Dret de Família. De fet, és aquesta l'única Universitat que en l'àmbit territorial de la Comunitat Autònoma balear compta amb la titulació oficial que acredita el títol de postgrau II expert en dret de família.

Atès tot això, les parts acorden signar el present conveni de col.laboració, d'acord amb les següents

CLÀUSULES

Primera.

Aquest Conveni té per objecte fer possible que un nombre determinat de personal del Consell de Menorca, segueixin el curs de postgrau II expert en dret de família, de 12 crèdits (120 hores) impartit per la Universitat de les Illes Balears, per mitjà de videoconferència i d'acord amb el programa del qual s'adjunta com annex I.

Segona.

La Universitat de les Illes Balears es compromet a reservar un màxim de 12 places suficients per aquells que, d'acord amb els criteris de selecció que estableixi el Consell de Menorca, desitgin matricular-se i participar en el curs gratuïtament amb la finalitat d'aconseguir la titulació corresponent, d'acord amb el reglament que la Universitat de les Illes Balears ha establert.

Tercera.

El Consell de Menorca es compromet a col·laborar en la quantitat de 9.000 euros a les despeses de l'organització, gestió i impartició del Curs II expert de Dret de Família.

Quarta.

Es constitueix una Comissió de Seguiment per tal de garantir que la coordinació i el desenvolupament d'aquest conveni de col·laboració sigui adequada, la qual estarà formada per dos representants del Consell de Menorca i dos representants de la Universitat de les Illes Balears.

Les seves funcions seran:

1. Interpretar i resoldre tots els dubtes que sorgeixin en l'execució del present conveni.

2. Seguiment i avaluació del desenvolupament del mateix.

3. Proposar la revisió i/o modificació del conveni quan es produeixi qualsevol modificació de la normativa relativa a aquesta matèria.

Cinquena.

Aquest coveni pot ésser resolt total o parcialment pels següents motius:

Per l'incompliment de qualsevol de les clàusules del Conveni.

Per l'acord unànim de les parts signatàries.

Sisena.

Aquest Conveni entra en vigor des del dia de la seva formalització, i és prorrogable tàcitament per anys naturals sempre que alguna de les parts no faci denúncia expressa amb una antelació superior a tres mesos a la data de la seva expiració.

De conformitat amb l'expressat anteriorment i perquè tengui els efectes que pertoquin, en exercici de les funcions de les quals les parts són titulars, signen aquest acord en triple exemplar, en castellà i català, en lloc i data assenyalats ut supra.

Pel Consell de Menorca

 

Per la Universitat de les Illes Balears

Joana M. Barceló Martí
Avel·lí Blasco Esteve

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 11 d'octubre de 2005 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 7 de novembre de 2005, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).