Convenis i acords marc signats per la UIB

Protocol de col·laboració entre el Consell Insular d'Eivissa i Formentera i la Universitat de les Illes Balears, en matèria de formació en Dret de Família

Eivissa, 11 de novembre de 2005.

REUNITS

Per una part, l'Honorable Sr. Pere Palau Torres, President del Consell Insular d'Eivissa i Formentera, en nom i representació d'aquest, d'acord amb l'article 9 q) de la Llei 8/2000, de 27 d'octubre, de Consells Insulars.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

EXPOSEN

1.- Que el dret de família és una branca del Dret civil de gran actualitat, pel fet que tracta qüestions que estan pendents d'importants reformes, necessàries per desenvolupar i adaptar a la realitat social l'ordenament jurídic civil.

2.- El dret de família resulta d'especial interès en aquelles Comunitats Autònomes que, com la de les Illes Balears, tenen capacitat d'autonormació, per tant, possibilitat de legislar i regular en matèries de Dret de Família, des de l'òptica de la competència exclusiva en la conservació, modificació i desenvolupament del dret civil propi, amb base en els articles 149.1.8 CE i dels articles. 10,23 i 50 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears.

3.- En l'exercici de les responsabilitats ostentades en l'àmbit de l'Administració i amb la finalitat d'aconseguir una formació permanent és voluntat del Consell Insular d'Eivissa i Formentera, col·laborar en l'organització d'activitats de formació i especialització en Dret de Família orientada als col·lectius professionals relacionats amb aquesta branca del Dret, entre els quals es troben els funcionaris d'aquesta corporació, en especial, els que treballen en l'àmbit de la família i els afers socials.

4.- La Universitat de les Illes Balears disposa a la seva oferta acadèmica de Cursos d'especialista en Dret de Família. De fet, és aquesta l'única Universitat que en l'àmbit territorial de la Comunitat Autònoma balear compta amb la titulació oficial que acredita el títol de Postgrau II expert en dret de família.

Per tot l'anteriorment esmentat, ambdues parts acorden signar el present protocol de col·laboració, d'acord amb les següents

CLÀUSULES

Primera.

Aquest protocol té per objecte establir la col·laboració del Consell Insular en l'organització i realització del Curs II expert universitari en Dret de Família, amb un total de 12 crèdits (120 hores), impartit per la Universitat de les Illes Balears, d'acord amb el programa que, com annex I, s'adjunta al present protocol.

Segona.

La Universitat de les Illes Balears es compromet a reservar un màxim de 12 places suficients per aquells que, d'acord amb els criteris de selecció que el Consell Insular d'Eivissa i Formentera estableixi, desitgin matricular-se i participar en el curs amb la finalitat d'aconseguir la titulació corresponent, d'acord amb el reglament que la Universitat de les Illes Balears ha establert. A aquests efectes s'establirà un termini per formalitzar la corresponent matrícula gratuïta.

Pel que fa a aquests al·lumnes, el curs se seguirà per videoconferència a l'illa d'Eivissa.

Tercera.

El Consell d'Eivissa i Formentera es compromet a col·laborar en la quantitat de NOU MIL EUROS (9.000 euros) a les despeses de l'organització, gestió i impartició del Curs II expert universitari en Dret de Família, a càrrec de la partida 1111.45100 dels pressuposts del Consell insular per a l'any 2006. La indicada quantitat té el caràcter d'aportació màxima.

Aquesta col·laboració del Consell es reflectirà en tots els elements publicitaris o promocionals, que inclouran en lloc privilegiat el nom i l'escut d'aquesta Institució. Així mateix, d'igual forma podran figurar els noms d'altres Entitats col·laboradores.

Quarta.

El pagament d'aquesta aportació realitzada pel Consell Insular d'Eivissa i Formentera s'efectuarà una vegada s'hagi justificat davant el Consell Insular mitjançant certificació acreditativa expedida per la Universitat les despeses generades. En qualsevol cas, les esmentades activitats es justificaran abans de 31 de desembre de 2006.

Cinquena.

Es constitueix una Comissió de Seguiment per tal de garantir que la coordinació i el desenvolupament d'aquest protocol de col·laboració sigui adequada, la qual estarà formada per dos representants del Consell d'Eivissa i Formentera i dos representants de la Universitat de les Illes Balears.

Les seves funcions seran:

1. Interpretar i resoldre tots els dubtes que sorgeixin en l'execució del present protocol.

2. Seguiment i avaluació del desenvolupament del mateix.

3. Proposar la revisió i/o modificació del protocol quan es produeixi qualsevol modificació de la normativa relativa a aquesta matèria.

Sisena.

Aquest protocol pot ésser resolt total o parcialment pels següents motius:

Per l'incompliment de qualsevol de les clàusules del Protocol.

Per l'acord unànime de les parts signatàries.

Setena.

Aquest Protocol entra en vigor des del dia de la seva formalització, i romandrà vigent fins a la finalització de l'esmentat curs i una vegada s'hagin justificat les despeses a què es refereix la clàusula quarta del present document.

De conformitat amb l'expressat anteriorment i perquè tingui els efectes que pertoquin, en exercici de les funcions de les quals les parts són titulars, signen aquest acord en duplicat exemplar en el lloc i data assenyalats ut supra.

Pel Consell Insular d'Eivissa i Formentera

 

Per la Universitat de les Illes Balears

 

Pere Palau Torres
Avel·lí Blasco Esteve

Diligència

El present protocol el va aprovar el Consell de Direcció de data 11 d'octubre de 2005 i el va ratificar el Consell de Govern en data 7 de novembre de 2005, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).