Convenis i acords marc signats per la UIB

Palma, ____________

REUNITS

D'una part, el Sr. ___________________________, amb DNI ______________, amb domicili a __________________________________________, en representació de l'entitat __________________________________, NIF _______________, amb domicili a ..., constituïda mitjançant escriptura pública atorgada davant del notari d... senyor ...., el ... d........ de 19..., i inscrita en el Registre Mercantil de ..., que actua com a .. ., de la qual té concedit poder en escriptura atorgada davant del notari de .......... senyor , el ... d .. ... de 19...

De l'altra, el doctor Bartomeu Serra Cifre, amb DNI 42948511J, com a catedràtic d'universitat, membre del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica de la Universitat de les Illes Balears.

I de l'altra, l'Excel·lentíssim i Magnífic Senyor Avel·lí Blasco Esteve, Rector de la Universitat de les Illes Balears, com el seu representant, d'acord amb el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de la universitat esmentada, i també en qualitat de president del Patronat de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears, constituïda davant l'Il·lustre Senyor Salvador Balle Oliver, notari de Palma, el dia 29 d'abril de 1996, fent ús de les facultats que té concedides en l'escriptura esmentada.

Les parts es reconeixen capacitat legal suficient i atorguen aquest contracte a l'empara del que disposen l'article 83 de la Llei orgànica d'universitats (Llei 6/2001, de 21 de desembre, BOE núm. 307, de 24 de desembre) i els Estatuts de la Universitat de les Illes Balears (Decret 170/2003 d'aprovació: BOIB núm. 136, de 30 de setembre)

EXPOSEN

1. Que l'entitat .......................... té interès a col·laborar en el Màster Universitari en Disseny i Implementació de Xarxes Cisco (títol propi de la Universitat de les Illes Balears) de 500 hores de durada (50 crèdits) d'acord amb la proposta aprovada pel Consell de Govern de la UIB a la reunió ordinària del 17 de juny de 2005.

2. Que l'equip de professors de la Universitat de les Illes Balears dirigit pel doctor Bartomeu Serra està disposat a realitzar a favor de l'entitat les tasques docents i d'assistència tècnica en què està interessada, com també a fer el treball d'avaluació de la qualitat necessari per garantir el nivell del títol.

3. Que la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (d'ara endavant, Fundació) és una fundació cultural privada de caràcter permanent, constituïda per la Universitat de les Illes Balears, i promoguda mitjançant acord de la Junta de Govern de la UIB del dia 26 de febrer de 1996 i acord del Consell Social de la UIB del dia 29 de febrer de 1996.

4. Que la Fundació té com a objectiu fomentar, promoure i dur a terme activitats dirigides de forma genèrica al foment de la cultura, l'educació i la investigació en tots els aspectes de la vida econòmica i social que puguin contribuir a millorar la societat en la qual s'emmarca la Fundació, en particular, a establir vies de diàleg i col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i les empreses del seu entorn econòmic i social, a afavorir la cooperació amb els diferents departaments de la Universitat i a fomentar la transferència de tecnologia entre la Universitat i la societat.

5. Que la Fundació està disposada a col·laborar amb l'equip docent i l'entitat en el marc del que especifica l'Acord normatiu 3236/1996, de 18 de setembre, sobre l'organització de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FOU núm. 124, de 20 de setembre).

ACORDEN

PRIMER. OBLIGACIONS DE L'EQUIP DOCENT DE LA UIB

L'equip docent, en els termes que s'expressen en aquest contracte, s'obliga a participar en la realització del Màster Universitari en Disseny i Implementació de Xarxes Cisco per a l'entitat ................................. en els termes que s'expliciten a les pàgines que segueixen.

Les persones que formen part de l'equip docent accepten de forma expressa i individualitzada les obligacions d'aquest contracte, que s'executa sota les directrius del director de l'equip, doctor Bartomeu J. Serra Cifre.

SEGON. DEFINICIÓ DE LES TASQUES

Les tasques que s'obliga a realitzar l'equip docent de la UIB queden definides de la manera següent:

  • Un mínim del 35% de la càrrega docent que el màster té assignada (equivalent a 175 hores).
  • El control de la qualitat del màster, mitjançant la vigilància i el compliment dels protocols de qualitat docent vigents a la UIB.
  • L'avaluació del curs, que consta de dues parts:
    Avaluació contínua (mixta entre la UIB i l'entitat).
    Projecte final avaluat per la UIB.
  • La UIB supervisa la campanya publicitària general i revisa les activitats de publicitat locals perquè es garanteixi el manteniment de la imatge corporativa de la UIB.
  • Una vegada avaluat l'alumne/a de manera satisfactòria, la UIB expedeix el títol corresponent.
  • L'alumnat matriculat en el màster gaudeix dels avantatges propis de l'alumnat de la UIB.

TERCER. TERMINIS

Les tasques objecte de contracte s'han d'efectuar complint els terminis que s'assenyalen:

- Durant el curs acadèmic 2005-2006.

QUART. COL·LABORACIÓ DE LA FUNDACIÓ UNIVERSITAT-EMPRESA DE LES ILLES BALEARS

La Fundació, per a la realització del treball objecte d'aquest contracte, assumeix les obligacions següents:

a) Presta el servei de caixa, que implica la facturació i el cobrament de les quantitats que ha d'abonar l'entitat i la realització dels pagaments necessaris d'acord amb la realització dels treballs objecte d'aquest contracte. Els pagaments s'han d'efectuar al comptat amb el vistiplau del doctor Bartomeu J. Serra Cifre com a representant de l'equip docent, sempre que les ordres de pagament s'ajustin al contingut d'aquest contracte i l'entitat hagi aportat prèviament els ingressos corresponents. La Fundació també efectua les retencions i repercussions que legalment siguin procedents.

b) Porta la comptabilitat, en la qual reflecteix la situació econòmica del treball o investigació objecte d'aquest contracte, i de tot això en facilita informació periòdica a l'equip docent.

c) Proporciona a l'equip docent els mitjans necessaris de caràcter administratiu que permetin la realització del treball objecte de contracte i qualsevol altre suport que sol·licitin les parts per a l'execució del contracte, sempre que l'actuació sol·licitada es pugui desenvolupar mitjançant els mitjans normals de què disposa la Fundació.

d) Contracta, quan sigui necessari, mitjançant relació de naturalesa laboral, les persones la participació de les quals en les tasques d'investigació o d'execució del treball objecte de contracte es considerin indispensables per a l'èxit del projecte. Aquests contractes tenen per objecte la realització dels treballs d'investigació o d'una altra classe descrits a la clàusula primera d'aquest contracte. L'elecció de les persones que es contractin s'ha d'efectuar d'acord amb les indicacions del director de l'equip docent, per cobrir les necessitats de personal laboral, amb l'assentiment previ de la Fundació.

CINQUÈ. DISTRIBUCIÓ DELS FONS

El preu abonat per l'entitat es destina íntegrament a pagaments del projecte i s'ha d'aplicar el que fixa l'article 126 dels Estatuts de la UIB, publicats en el FOU núm. 223, de data 30 de setembre de 2003.

SISÈ. RESPONSABILITAT DE L'EQUIP DOCENT I DE LA FUNDACIÓ

L'equip docent és l'únic responsable dels aspectes científics i tècnics del màster objecte del contracte. Per la seva part, la Fundació té tota la competència en els àmbits econòmic, financer i comptable, segons les obligacions que assumeix en aquest contracte.

SETÈ. OBLIGACIÓ DE PAGAMENT PER PART DE L'ENTITAT

L'entitat s'obliga a pagar, en conceptes de docència, avaluació i direcció del màster, dos mil cent euros (2.100,00 ¿) per alumne/a.

L'import s'abona a la Fundació en les condicions i els terminis que s'assenyalen a continuació:

a ) Liquidacions trimestrals, en funció del nombre d'alumnes matriculats en el Màster Universitari de Disseny i Implementació de Xarxes Cisco (títol propi de la Universitat de les Illes Balears).

VUITÈ. OBLIGACIÓ DE COL·LABORACIÓ

L'entitat, l'equip docent i la Fundació col·laboren sempre d'acord amb els principis de bona fe i eficàcia perquè el màster es dugui a terme amb èxit.

I perquè consti i als efectes oportuns, i com a prova de conformitat, les parts signen aquest document en quatre exemplars i amb un sol efecte, al lloc i en la data indicats ut supra .

Per la UIB
i per la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears

 

Per l'entitat..............................

 

Per l'equip docent

 

Signatura: Avel·lí Blasco Esteve
Signatura: _______________
Signatura: Bartomeu J. Serra Cifre
Vist i plau de la Direcció del Departament

Diligència

El present model de contracte el va aprovar el Consell de Direcció de data 4 d'octubre de 2005 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 7 de novembre de 2005, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).