Convenis i acords marc signats per la UIB

Acord marc de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i l'Instituto Balear de Infertilidad Laboratorio, SL

Palma, 11 d'octubre de 2005

REUNITS

D'una banda, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

I de l'altra, el senyor Javier Marqueta Sobrino, coadministrador de l'Instituto Balear de Infertilidad Laboratorio, SL (IBILAB, SL), amb domicili al carrer de Joan Ripoll i Trobat, 23, baixos, de Palma, NIF B-07779127, inscrit al Registre Mercantil núm. 3 de Balears, al foli 173 del tom 1406 de l'arxiu, de la secció de Societats, full PM-24645, inscripció 5.

Ambdues parts es reconeixen, per la representació amb què actuen, la capacitat legal suficient per subscriure convenis i obligar-se, i acorden voluntàriament de subscriure el present acord marc.

MANIFESTEN

Que consideren de mutu interès, per complir millor els seus objectius, establir el present acord de col·laboració per aconseguir una coordinació eficaç dels seus esforços i un millor aprofitament dels respectius recursos i mitjans personals i materials.

Que hi ha una coincidència d'interessos de l'IBILAB, SL, i la Universitat de les Illes Balears en moltes àrees de la formació, de la ciència, de la recerca i de la gestió en el camp de la reproducció humana.

Per tot això, ambdues parts

ACORDEN

Primer . Establir programes de cooperació i col·laboració continuada en el camp dels treballs, les manifestacions, la docència, la formació i les divulgacions científiques en l'àmbit de la reproducció humana.

Segon . Organitzar conjuntament programes d'investigació, promoció de la investigació i transferència de resultats en el camp de la reproducció humana.

Tercer . Organitzar conjuntament activitats docents i de formació i cooperar en aquelles tasques docents que ambdues institucions organitzin.

Quart . Possibilitar als estudiants de la UIB la realització de pràctiques en el marc de la reproducció humana i de la gestió d'instal·lacions sanitàries.

Cinquè . Establir qualsevol tipus de concerts que interessin les dues institucions mitjançant acords puntuals, amb la utilització d'instal·lacions i materials comuns i, àdhuc, de personal.

Sisè . Fomentar l'establiment de concerts per a l'assessorament, l'elaboració de dictàmens i altres activitats que l'IBILAB, SL, demani a la UIB.

El present acord té una validesa mínima de quatre anys i és renovable automàticament si cap de les dues parts no comunica a l'altra sis mesos abans de la data d'acabament la voluntat de donar-lo per extingit. En tot cas, la part que ho faci es compromet a finir les accions establertes mitjançant aquest acord que hi hagi en funcionament.

Un cop llegit el document per les parts i com a prova de conformitat amb tots i cada un dels punts d'aquest acord marc, el signen en dos exemplars al lloc i en la data indicats a l'encapçalament:

Per la Universitat de les Illes Balears,

 

Per l'IBILAB, SL,

 

Avel·lí Blasco
Rector
Javier Marqueta
Coadministrador

Diligència

El present acord marc el va aprovar el Consell de Direcció de data 8 de març de 2005 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 5 de maig de 2005, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).