Convenis i acords marc signats per la UIB

Protocol d'adhesió de la Universitat de Granada al conveni per a la realització d'un Doctorat Interuniversitari en Nutrició i Metabolisme

Granada, sense data
Còrdova, sense data
Palma, 18 de juliol de 2005
Barcelona, 20 de setembre de 2005
Tarragona, 5 d'octubre de 2005

REUNITS

D'una part, el Rector de la Universitat de Granada, Magnífic i Excel·lentíssim Senyor David Aguilar Peña, com a representant d'aquesta.

De l'altra, el Rector de la Universitat de Còrdova, Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Eugenio Domínguez Vilches, com a representant d'aquesta.

De l'altra, el Rector de la Universitat de Barcelona, Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Màrius Rubiralta i Alcañiz, com a representant d'aquesta.

De l'altra, el Rector de la Universitat Rovira i Virgili, Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Lluís Arola Ferrer, com a representant d'aquesta.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears, Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, com a representant d'aquesta.

Les parts es reconeixen mútuament capacitat jurídica suficient per subscriure el present protocol, i a aquest efecte

EXPOSEN

1 . Que les universitats de Barcelona, Rovira i Virgili i de les Illes Balears concertaren un conveni en data 27 de març de 2002 pel qual es comprometien a la realització conjunta del programa de doctorat en Nutrició i Metabolisme, al qual es va adherir posteriorment la Universitat de Còrdova.

2 . Que l'article 38 de la Llei orgànica d'universitats, 6/2001, de 21 de desembre, regula els cursos de doctorat, entenent que la finalitat d'aquests cursos és «l'especialització de l'estudiant i la seva formació en les tècniques d'investigació, dins una àrea de coneixement».

3 . Que el Reial decret 778/1998, de 30 d'abril, pel qual es regula el tercer cicle d'estudis universitaris i l'obtenció i l'expedició de títols de doctor i altres títols de postgrau (BOE 1-V-1998), estableix el marc legal per al desenvolupament de programes de doctorat, i declara expressament el suport als programes interuniversitaris.

4 . Que els Estatuts de la Universitat de Granada i els desenvolupaments normatius corresponents fomenten la millora de la qualitat en els programes de tercer cicle.

5 . Que la Comissió de Doctorat de la Universitat de Granada va aprovar en data 27 de setembre de 2004 l'adhesió al protocol per impartir el programa de doctorat interuniversitari en Nutrició i Metabolisme.

6 . Que les universitats signatàries, considerant que tenen uns objectius en part coincidents i complementaris, desitgen de subscriure el present protocol a fi de millorar les respectives comeses, i per això formalitzen el present document d'acord amb les següents

CLÀUSULES

Primera

La Universitat de Granada s'adhereix al conveni signat per les universitats de Barcelona, Rovira i Virgili, de les Illes Balears i de Còrdova, pel qual estableixen les bases per a la realització del programa de doctorat interuniversitari en Nutrició i Metabolisme.

Segona

La Universitat de Granada manifesta conèixer l'acord en tots els termes i s'obliga a acceptar-ne el contingut en igualtat de condicions amb la resta de les universitats signatàries.

Tercera

Les universitats de Barcelona, Rovira i Virgili, de les Illes Balears i de Còrdova manifesten llur conformitat amb l'adhesió de la Universitat de Granada a l'esmentat conveni.

Quarta

L'adhesió de la Universitat de Granada al conveni subscrit tindrà efectes a partir de l'inici de l'any acadèmic 2004-2005.

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu al lloc i en la data indicats el present protocol, redactat en deu exemplars, cinc en català i cinc en castellà; cada una de les parts se'n queda un exemplar en cada idioma.

Per la Universitat de Còrdova,

Eugenio Domínguez
Rector

Per la Universitat de Barcelona,

Màrius Rubiralta
Rector

 

 

Per la Universitat de les Illes Balears,

Avel·lí Blasco
Rector

Per la Universitat Rovira i Virgili,


Lluís Arola
Rector

   

Per la Universitat de Granada,

David Aguilar
Rector

Diligència

El present protocol el va aprovar el Consell de Direcció de data 3 de maig de 2005 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 17 de juny de 2005, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).