Convenis i acords marc signats per la UIB

Acord de col·laboració entre la Federació d'Establiments d'Ensenyament Superior a Novo Hamburgo (Brasil) i la Universitat de les Illes Balears (Espanya)

Palma/Novo Hamburgo, 18 de juliol de 2005

REUNITS

D'una part, la Federació d'Establiments d'Ensenyament Superior a Novo Hamburgo (FEEVALE), amb seu a l'avinguda Mauricio Cardoso, 510, Novo Hamburgo, RS, Brasil, representada pel Rector, senyor Ramon Fernando Da Cunha.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Convençuts de l'interès recíproc per establir i desenvolupar relacions de cooperació internacional entre ambdues universitats, d'acord amb llurs respectives atribucions, han establert les següents

BASES GENERALS D'ACORD

Article primer

Les institucions esmentades convenen a afavorir, en la mesura dels seus mitjans i possibilitats:

┐ els intercanvis de personal acadèmic, científic i tècnic en missions de durades curtes i mitjanes;
┐ la realització d'activitats de recerca i de publicació comunes;
┐ l'organització comuna de seminaris, conferències i col·loquis;
┐ l'intercanvi d'estudiants;
┐ l'intercanvi de publicacions.

Article segon

Per a la realització de les activitats expressades a l'article primer, les dues institucions es comprometen a cercar els mitjans econòmics necessaris, tant de les organitzacions de les respectives nacions com dels organismes internacionals.

Els programes detallats de les cooperacions previstes a l'article primer, així com els eventuals compromisos financers que les suportin, els establiran anualment les autoritats de cada institució ┐o els seus representants┐ mitjançant un acord específic per a cada activitat.

Article tercer

El present acord es donarà per resolt al cap de cinc anys d'haver-se firmat. Les dues parts tenen la possibilitat d'interrompre la col·laboració anualment. L'expressió d'aquesta voluntat s'haurà de comunicar a la part cofirmant entre els dies 1 i 15 de novembre de l'any en curs, com a més tard. A falta d'aquesta notificació, el conveni s'entendrà automàticament renovat.

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu al lloc i en la data indicats el present acord de col·laboració, redactat en quatre exemplars, dos en català i dos en portuguès; cada una de les parts se'n queda un exemplar en cada idioma.

Per la Federació d'Establiments d'Ensenyament Superior a Novo Hamburgo,

á

Per la Universitat de les Illes Balears,

á

Ramon Fernando Da Cunha
Rector

Avel·lí Blasco
Rector

Diligència

El present acord de col·laboració el va aprovar el Consell de Direcció de data 7 de juny de 2005 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 26 de juliol de 2005., de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).