Convenis i acords marc signats per la UIB

Acord de col·laboració entre la Federació d'Establiments d'Ensenyament Superior a Novo Hamburgo (Brasil) i la Universitat de les Illes Balears (Espanya)

Palma/Novo Hamburgo, 18 de juliol de 2005

REUNITS

D'una part, la Federació d'Establiments d'Ensenyament Superior a Novo Hamburgo (FEEVALE), amb seu a l'avinguda Mauricio Cardoso, 510, Novo Hamburgo, RS, Brasil, representada pel Rector, senyor Ramon Fernando Da Cunha.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Convençuts de l'interès recíproc per establir i desenvolupar relacions de cooperació internacional entre ambdues universitats, d'acord amb llurs respectives atribucions, han establert les següents

BASES GENERALS D'ACORD

Article primer

Les institucions esmentades convenen a afavorir, en la mesura dels seus mitjans i possibilitats:

¿ els intercanvis de personal acadèmic, científic i tècnic en missions de durades curtes i mitjanes;
¿ la realització d'activitats de recerca i de publicació comunes;
¿ l'organització comuna de seminaris, conferències i col·loquis;
¿ l'intercanvi d'estudiants;
¿ l'intercanvi de publicacions.

Article segon

Per a la realització de les activitats expressades a l'article primer, les dues institucions es comprometen a cercar els mitjans econòmics necessaris, tant de les organitzacions de les respectives nacions com dels organismes internacionals.

Els programes detallats de les cooperacions previstes a l'article primer, així com els eventuals compromisos financers que les suportin, els establiran anualment les autoritats de cada institució ¿o els seus representants¿ mitjançant un acord específic per a cada activitat.

Article tercer

El present acord es donarà per resolt al cap de cinc anys d'haver-se firmat. Les dues parts tenen la possibilitat d'interrompre la col·laboració anualment. L'expressió d'aquesta voluntat s'haurà de comunicar a la part cofirmant entre els dies 1 i 15 de novembre de l'any en curs, com a més tard. A falta d'aquesta notificació, el conveni s'entendrà automàticament renovat.

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu al lloc i en la data indicats el present acord de col·laboració, redactat en quatre exemplars, dos en català i dos en portuguès; cada una de les parts se'n queda un exemplar en cada idioma.

Per la Federació d'Establiments d'Ensenyament Superior a Novo Hamburgo,

 

Per la Universitat de les Illes Balears,

 

Ramon Fernando Da Cunha
Rector

Avel·lí Blasco
Rector

Diligència

El present acord de col·laboració el va aprovar el Consell de Direcció de data 7 de juny de 2005 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 26 de juliol de 2005., de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).