Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de donació entre Tomàs Seguí Payeras i la Universitat de les Illes Balears

Palma, 17 d'octubre de 2005

REUNITS

D'una part, el senyor Tomàs Seguí Payeras, natural d'Inca, domiciliat al carrer Manacor, 28-1 er de Palma, amb DNI 411744129.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears, Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

EXPOSEN

Que el senyor Tomàs Seguí posseeix una col·lecció bibliogràfica musical (enciclopèdies, diccionaris, biografies, monografies...) i un important i extens arxiu sonor sobre música clàssica, que conté uns: 3.000 LP, 450 àlbums (LP), 400 vídeos comercials i 240 vídeos enregistrats, 500 cassets i 40 cintes d'enregistraments professionals.

El senyor Tomàs Seguí vol contribuir a incrementar el patrimoni cultural de la Universitat de les Illes Balears, com a institució dedicada al servei públic de l'educació superior i de la recerca que considera que el benefici social que es derivi de la seva actuació serà més gran com més siguin els mitjans de què disposi.

És per això que

ACORDEN

Primer . El senyor Tomàs Seguí Payeras fa donació a la Universitat de les Illes Balears ¿Partituroteca i Centre de Documentació¿ del seu fons bibliogràfic musical i del seu arxiu sonor, l'inventari dels quals, un cop realitzat, serà adjuntat com a annex al present conveni.

Segon . El Rector de la Universitat de les Illes Balears, en nom d'aquesta institució, accepta la donació en els termes continguts a la clàusula següent.

Tercer . La donació es fa amb la finalitat expressa que la Universitat de les Illes Balears en disposi perquè els estudiosos de la nostra comunitat puguin utilitzar-la.

Quart . El transport de la col·lecció des de la seva ubicació actual al campus anirà a càrrec de la Universitat de les Illes Balears.

Cinquè . La Universitat de les Illes Balears es compromet a fer constar sempre que la donació prové de la col·lecció del senyor Tomàs Seguí Payeras.

Llegit per totes dues parts el conveni i com a prova de conformitat amb el que s'hi expressa, el signen en dos exemplars al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Tomàs Seguí

 

Avel·lí Blasco

 

 
Rector de la Universitat de les Illes Balears

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 21 de juny de 2005 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 26 de juliol de 2005, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).