Convenis i acords marc signats per la UIB

Protocol de col·laboració entre la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i la universitat de les Illes Balears, per desenvolupar el programa Ramon i Cajal, corresponent a la convocatòria de 2004

Palma, 19 de juliol de 2005

REUNITS

D'una part, l'Honorable Senyor Lluis A. Ramis de Ayreflor Cardell, conseller d'Economia, Hisenda i Innovació del Govern de les Illes Balears, nomenat pel Decret del president del Govern de les Illes Balears 7/2003, de 30 de juny, amb competència per autoritzar convenis i acords que li ha estat atribuïda segons els articles 11 b) i c) en relació amb l'article 80.4 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears;

I de l'altra, Avel·lí Blasco Esteve, rector de la Universitat de les Illes Balears, nomenat pel Decret 47/2003, de 9 de maig, en virtut del que disposa la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats.

Ambdues parts actuam en nom i representació dels càrrecs esmentats i ens reconeixem mútuament plena capacitat jurídica i d'obrar. Per això,

EXPOSAM

1. Que el dia 12 de juliol de 2000 es va signar un conveni marc de col·laboració entre el Govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears, per establir la col·laboració institucional i permanent entre les dues entitats i per desenvolupar actuacions a través de les conselleries que constitueixen el Govern.

2. Que el Conveni marc de col·laboració estableix que s'ha de desenvolupar a iniciativa de cada una de les parts amb la realització de protocols.

3. Que el dia 13 de novembre de 2000 es va signar un protocol de col·laboració entre la Conselleria d'Innovació i Energia i la Universitat de les Illes Balears.

4. Que, segons el Decret 8/2003, de 30 de juny, la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació assumeix les competències que en aquesta matèria tenia l'extingida Conselleria d'Innovació i Energia.

5. Que la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació, en el marc competencial que li reconeix la legislació vigent, manifesta l'interès a continuar la col·laboració establerta amb la UIB per al desenvolupament de la investigació científica i tecnològica a les Illes Balears, en especial en el marc d'actuació propi de la UIB.

6. Que la UIB també manifesta el seu interès en la continuació de la col·laboració específica amb la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació, en relació amb l'enfortiment de l'actuació de la Universitat en les activitats relacionades amb la investigació i el desenvolupament tecnològic.

7. Que la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació pretén ampliar les seves actuacions amb la Universitat respecte de les estipulades en els protocols anteriors.

Per tot això, ambdues parts

ACORDAM

Primer . Signar aquest protocol de cooperació, que s'inclourà com a annex del Conveni marc de col·laboració entre el Govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears de data 12 de juliol de 2000.

Segon . La comunitat autònoma de les Illes Balears manifesta el propòsit d'enfortir la capacitat investigadora dels grups i les institucions de recerca i desenvolupament , tant del sector públic com del privat, mitjançant la incorporació d'investigadors que tenguin el grau de doctor.

Tercer . L'actuació en aquest context se centra a cofinançar part de la convocatòria de l'any 2004 del programa Ramón y Cajal (Ordre CTE/351/2004, de 10 de febrer, pel qual s'estableixen les bases i es fa pública la convocatòria de concessió d'ajudes dels Programes Ramón y Cajal y Juan de la Cierva, en el marc del Programa Nacional de Potenciació de Recursos Humans del Pla Nacional d'Investigació Científica, Desenvolupament i Innovació Tecnològica 2004-2007, BOE de 17 de febrer de 2004).

El programa Ramón y Cajal suposa un avanç diferencial en l'articulació de la carrera de l'investigador a Espanya i millora notablement les condicions de treball i de remuneració dels sistemes de contractació fins ara existents. L'objectiu és enfortir la capacitat investigadora dels grups i les institucions d'investigació i desenvolupament mitjançant la incorporació d'investigadors que hagin obtingut el grau de doctors. Així mateix, el programa Ramón y Cajal promou un marc de coresponsabilitat entre el Ministeri d'Educació i Ciència, universitats, comunitats autònomes i organismes públics d'investigació per facilitar perspectives d'estabilitat a l'investigador amb la creació de llocs de feina permanents.

Quart . La Universitat de les Illes Balears sol·licità places en l'esmentat programa. Per resolució de la Secretaria General de Política Científica de 4 de novembre de 2004 es concediren cinc places, i per resolució de 28 de febrer de 2005 de la Secretaria d'Estat d'Universitats i Investigació es concedí una plaça més.

La relació de beneficiaris d'aquest programa és la següent :

1. Alessandro Scirè
2. Javier Varona Gómez
3. Silvia Fernández de Mattos
4. Manuel Miró Lladó
5. Felip Riera Palou
6. Víctor Homar Santaner

Cinquè . La Direcció General de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació es compromet, mitjançant aquest conveni, a cofinançar tres de les places o projectes concedits mitjançant la resolució de la Secretaria General de Política Científica de 4 de novembre de 2004 que corresponen a àrees prioritàries de Pla de Ciència, Tecnologia i Innovació.

1. Alessandro Scirè
2. Silvia Fernández de Mattos
3. Manuel Miró Lladó

Sisè . La Direcció General de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació es compromet a cofinançar, a partir de l'any 2007, les places següents:

1. Javier Varona Gómez
2. Felip Riera Palou
3. Víctor Homar Santaner

Setè . La Direcció General de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació es compromet a pagar el complement de residència de les 6 places esmentades des del moment de l'inici dels respectius contractes.

Vuitè . Les ajudes que puguin concedir-se a les places es podran cofinançar amb recursos procedents del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) o del Fons Social Europeu (FSE).

Novè . La UIB aportarà els mitjans materials, humans i el suport tècnic necessaris per dur a terme les activitats adients.

Desè . L'aportació de la Direcció General de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació per al cofinançament del programa Ramón y Cajal corresponent a la convocatòria de 2004 serà com a màxim de 303.458,34 EUR i tindrà caràcter plurianual. La distribució màxima d'anualitats serà la següent:

Any 2005 . 925,20 EUR per sis places o projectes fins a un màxim de 5.551,2 EUR amb càrrec a la partida pressupostària 14901 541A01 44100 00 del pressupost de l'exercici 2004, sempre que hi hagi crèdit adequat i suficient.

Any 2006 . 4.800 EUR per tres places o projectes fins a un màxim de 14.400 EUR, i 943,70 EUR (en concepte de residència) per sis places o projectes fins a un màxim de 5.662,2 EUR, amb una despesa total màxima de 20.062,20 EUR amb càrrec a la partida pressupostària 14901 541A01 44100 00 del pressupost de l'exercici 2005, sempre que hi hagi crèdit adequat i suficient.

Any 2007 . 9.616 EUR per sis places o projectes fins a un màxim de 57.696 EUR, i 962,58 EUR (en concepte de residència) per sis places o projectes fins a un màxim de 5.775,48 EUR, amb una despesa total màxima de 63.471,48 EUR amb càrrec a la partida pressupostària 14901 541A01 44100 00 del pressupost de l'exercici 2006, sempre que hi hagi crèdit adequat i suficient.

Any 2008 . 14.448,32 EUR per sis places o projectes fins a un màxim de 86.689,92 EUR, i 981,83 EUR (en concepte de residència) per sis places o projectes fins a un màxim de 5.890,98 EUR, amb una despesa total màxima de 92.580,90 EUR amb càrrec a la partida pressupostària 14901 541A01 44100 00 del pressupost de l'exercici 2007, sempre que hi hagi crèdit adequat i suficient.

Any 2009 . 19.297,29 EUR per sis places o projectes fins a un màxim de 115.783,74 EUR, i 1.001,47 EUR (en concepte de residència) per sis places o projectes fins a un màxim de 6.008,82 EUR, amb una despesa total màxima de 121.792,56 EUR càrrec a la partida pressupostària 14901 541A01 44100 00 del pressupost de l'exercici 2008, sempre que hi hagi crèdit adequat i suficient.

Onzè. Pel que fa al pagament de l'ajuda es realitzarà a la signatura d'aquest conveni i les successives anualitats durant els primers dos mesos de cada any.

No obstant això, la UIB estarà obligada a enviar cada any a la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació una certificació acreditativa del compliment de l'objecte d'aquest conveni i un informe que detalli les despeses totals de cada projecte així com les quanties rebudes pel finançament d'aquests projectes.

D'acord amb l'article 25, del Decret 75/2004 de 27 d'agost , desplegament de determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears, s'eximeix de presentar aval bancari a la Universitat de les Illes Balears.

Dotzè . La vigència d'aquest Conveni s'iniciarà a la signatura i finalitzarà el 31 de desembre de 2009 sense perjudici que ambdues parts n'acordin la pròrroga.

Tretzè . Les renúncies que es produeixen implicaran l'anul·lació de les ajudes corresponents i el reintegrament de les quantitats percebudes per part de la UIB sempre que corresponguin a prestacions no realitzades.

Catorzè . Ambdues parts acorden que les divergències que puguin sorgir a conseqüència de la interpretació, aplicació i execució d'aquest conveni seran resoltes, sempre que sigui possible, d'acord mutu, dins el si de l'òrgan constituït a aquest efecte.

Quinzè. En tot el que no preveu aquest Conveni cal ajustar-se al Conveni marc subscrit el dia 12 de juliol de 2000.

Setzè . D'acord amb l'article sisè del Conveni marc del Govern de les Illes Balears-UIB, es constituirà una comissió específica paritària mixta formada per quatre membres de cada institució per al seguiment d'aquest protocol.

I en prova de conformitat, subscrivim aquest protocol en dos exemplars.

Lluis À. Ramis de Ayreflor Cardell

 

Avel·lí Blasco Esteve

 

Conseller d'Economia, Hisenda i Innovació
Rector de la Universitat de les Illes Balears

Diligència

El present protocol el va aprovar el Consell de Direcció de data 7 de juny de 2005 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 26 de juliol de 2005., de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).