Convenis i acords marc signats per la UIB

Acord de col·laboració acadèmica, científica i cultural entre l'Associació ARA-FOH, Acompanyament al final de la vida (Friends of the Hospices), i la universitat de les illes balears

Palma, 20 de setembre de 2005

REUNITS

D'una part, el senyor Guillermo Pou de Vicente, president de l'associació ARA-FOH, Acompanyament Al Final de la Vida (Friends Of The Hospices), amb CIF G07874092, com a representant legal d'aquesta, amb domicili al carrer de Guillem Galmés, 3, de Palma (Illes Balears).

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Convençuts de l'interès recíproc per establir i desenvolupar relacions de cooperació entre ambdues entitats, d'acord amb llurs respectives atribucions, han establert les següents

BASES GENERALS D'ACORD

Primera. Objectius

Aquest acord marc s'estableix per desenvolupar programes de cooperació en els camps de la formació d'estudiants, voluntariat, docència, investigació i generació de material d'interès públic en l'àmbit de les cures pal·liatives i el dol, en els termes que s'indiquen més avall.

Ambdues parts es comprometen a promoure davant els respectius òrgans la possibilitat de fer extensiu aquest acord a altres institucions de la nostra comunitat, estatals o internacionals, atès l'estret vincle de l'associació ARA-FOH amb Hospices al Regne Unit.

Segona. Tipus de cooperació

La cooperació entre les parts d'aquest acord marc podrà incloure els punts següents:

1. Intercanvi d'informació i publicacions: s'inclou l'intercanvi entre les biblioteques i els diferents recursos de les respectives institucions.
2. Cooperació en assumptes de voluntariat i formació de voluntaris.
3. Informació i assessorament als membres de la comunitat universitària que visquin, com a malalts o com a familiars, les circumstàncies que constitueixen els objectius primordials d'ARA-FOH.
4. Organització de seminaris, col·loquis, conferències, simposis i altres esdeveniments de caire científic o tècnic.
5. Pràcticum i formació complementària dels estudiants de la UIB interessats matriculats en diversos estudis, com ara Psicologia, Infermeria, Treball Social, etc.
6. Col·laboració en projectes de recerca en l'àmbit de les cures pal·liatives, l'assistència a familiars o la intervenció en processos de dol, amb especial atenció al dol complicat.
7. Accés a equips i materials específics.
8. Organització conjunta de cursos d'especialització en els temes esmentats, preferentment en l'àmbit dels estudis de postgrau.
9. Col·laboració en la producció i divulgació de material d'interès sociosanitari referent als temes esmentats.
10. Altres activitats de col·laboració establertes per acord entre ambdues parts.

Tercera. Àrees de cooperació

La cooperació es desenvoluparà dins totes les àrees relacionades amb les cures pal·liatives i la millora de la qualitat de vida al final de l'existència, incloses l'assistència als familiars i el tractament del dol complicat.

El personal que ofereixin ambdues institucions per a les activitats esmentades anteriorment haurà de ser acceptat per ambdues parts, sota els estrictes principis d'idoneïtat professional per a les tasques preteses.

Les àrees en què es desenvolupi la cooperació inclouran programes i activitats diversos, que es definiran específicament als protocols corresponents.

Quarta. Programes projecte específics

Per cada programa o projecte específic s'haurà de desenvolupar un protocol. Aquests protocols podran incloure la informació següent:

1. L'origen, la naturalesa i la descripció del programa projecte.
2. Els noms dels responsables i dels participants de cada institució.
3. La durada del programa projecte.
4. Els recursos financers prevists per cobrir les despeses relacionades amb el projecte i la distribució dels diners en qüestió.
5. Les previsions que s'hagin fet per al reconeixement i la convalidació acadèmics en casos de programes d'estudis conjunts.
6. Les previsions realitzades per a l'allotjament i la participació de convidats en activitats universitàries, etc.

Aquests protocols hauran de tenir l'aprovació del Rector de la Universitat de les Illes Balears i del president d'ARA-FOH, que actuarà en nom de la seva Junta Directiva.

Cinquena. Condicions financeres

a) No hi ha cap tipus de compromís financer assumit per les institucions en el moment de la firma d'aquest acord.
b) Per a cada programa projecte s'indicaran, separadament i específica, els detalls financers.

Sisena. Forma de disposar de la propietat intel·lectual

Tota la informació resultant d'activitats conjuntes realitzades sota aquest acord estarà a disposició d'ambdues parts, llevat que s'estableixin altres normes.

Setena. Vigència i durada

El present acord marc entra en vigor el dia que se signi i té una validesa mínima de quatre anys, període que es renovarà automàticament. Ambdues parts, de comú acord, poden proposar-ne la modificació o rescissió amb sis mesos d'antelació a la data prevista per fer-ho. En cas que l'acord marc es denunciï, ambdues parts es comprometen a acabar els projectes que hi hagi en fase de realització.

Vuitena. Coordinació

Tant el Rector de la UIB com el president d'ARA-FOH podran nomenar, en un termini no major de tres mesos, dues persones que coordinin i duguin a terme el seguiment de les activitats realitzades dins el marc de l'acord.

Els coordinadors es posaran en contacte regularment per donar suport al desenvolupament de la cooperació.

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu al lloc i en la data indicats el present acord de col·laboració, redactat en dos exemplars en català. Cadascuna de les parts se'n queda un exemplar.

Per la Universitat de les Illes Balears,

 

Per l'Associació ARA-FOH,

 

Avel·lí Blasco
Rector

Guillermo Pou
President

Diligència

El present acord marc el va aprovar el Consell de Direcció de data 12 de juliol de 2005 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 27 de setembre de 2005, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).