Convenis i acords marc signats per la UIB

Acord de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i PASTOR, SA

Palma, 22 de setembre de 2005

REUNITS

D'una banda, El Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de la UIB, i també en qualitat de president del Patronat de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears, constituïda davant l'Il·lustre Senyor Salvador Balle Oliver, notari de Palma, el dia 29 d'abril de 1996, fent ús de les facultats que té concedides a l'escriptura esmentada.

De l'altra, el senyor Sebastià Pastor Perelló, com a director de l'empresa Pastor, SA, que actua en representació d'aquesta societat, amb domicili al carrer Es Clavet, 10, 07458 Santa Margalida.

EXPOSEN

1. Que la UIB és una entitat de dret públic de caràcter multisectorial i pluridisciplinari que desenvolupa activitats de docència, investigació i desenvolupament científic i tecnològic, interessada a col·laborar amb els sectors socioeconòmics per assegurar una de les finalitats de la docència i la investigació, que és la innovació i la modernització del sistema productiu.

2. Que l'empresa Pastor, SA, es dedica a la construcció i a la fabricació de prefabricats de formigó des de 1960 i s'ha consolidat com una de les empreses mallorquines més sòlides del sector.

3. Que tant Pastor, SA, com la UIB estan d'acord a establir una col·laboració en els camps científics i tecnològics d'interès comú.

Tenint en compte el que s'acaba d'exposar, la UIB i Pastor, SA,

CONVENEN

1) Desenvolupar conjuntament programes d'actuació, dins l'entorn configurat en els paràgrafs anteriors, que s'establiran mitjançant protocols addicionals a aquest acord marc i que tractaran, en principi i sense pretendre ser totalment exhaustius, sobre els temes següents:

2) Facilitar la formació integral dels alumnes d'Arquitectura Tècnica de la UIB, oferint Pastor, SA, les seves nombroses obres per poder visitar-les de forma organitzada, així com les seves instal·lacions de prefabricats ubicades a Santa Margalida en les seves diferents seccions: vibropremsatge, grans elements prefabricats, forjats, peces especials i marbreria.

3) Promoure la integració de l'alumne al mercat laboral de les Illes Balears a través de realització de pràctiques Universitat-empresa mitjançant convenis de cooperació educativa.

4) Cada una de les possibles actuacions enumerades anteriorment tindrà forma concreta en un protocol addicional que indicarà els objectius i valorarà les aportacions de cada institució.

5) En un termini d'un mes, a partir de la firma d'aquest acord marc, es crearà una comissió mixta de seguiment formada per quatre persones, dues de Pastor, SA, i dues de la Universitat de les Illes Balears, que es reunirà, com a mínim, un cop cada any acadèmic.

6) Aquest acord té una validesa de tres anys, període que es renovarà automàticament si cap de les parts no comunica de forma fefaent a l'altra la intenció de donar-lo per acabat amb tres mesos d'antelació a la data d'acabament de l'acord. En cas que l'acord marc es denunciï, ambdues parts es comprometen a acabar les actuacions que hi hagi en fase de realització.

7) Totes dues institucions expressen conjuntament la voluntat que en el termini de sis mesos, a partir de la data de la signatura, s'hagi iniciat, almenys, una actuació conjunta de les esmentades en el document corresponent.

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu al lloc i en la data indicats el present acord de col·laboració, redactat en dos exemplars.

Per la Universitat de les Illes Balears,

Per Pastor, SA,

 

Avel·lí Blasco
Rector
Sebastià Pastor
Director

Diligència

El present acord de col·laboració el va aprovar el Consell de Direcció de data 7 de setembre de 2005 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 27 de setembre de 2005, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).