Convenis i acords marc signats per la UIB

Protocol de col·laboració per al cofinançament del programa de Doctorat de Qualitat, entre el Govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears

Palma, 19 de juliol de 2005

REUNITS

D'una part, el Govern de les Illes Balears, representat per l'Honorable Senyor Lluís A. Ramis de Ayreflor Cardell, conseller d'Economia, Hisenda i Innovació del Govern de les Illes Balears, nomenat pel Decret del president del Govern de les Illes Balears 7/2003, de 30 de juny de 2003, amb competència per autoritzar convenis i acords que li ha estat atribuïda segons els articles 11 b) i c) en relació amb l'article 80.4 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de la Universitat de les Illes Balears.

Ambdues parts actuen en nom i representació dels esmentats càrrecs que ocupen i es reconeixen mútuament plena capacitat jurídica i d'obrar. Per això,

EXPOSEN

1. Que amb data 12 de juliol de 2000 es va signar un conveni marc de col·laboració entre el Govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears, per tal d'establir la col·laboració institucional i permanent entre les dues entitats, per desenvolupar actuacions a través de les conselleries que constitueixin el Govern.

Que el conveni marc de col·laboració estableix que s'ha de desenvolupar a iniciativa de cadascuna de les parts amb la realització de protocols.

2. Que la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació, en el marc competencial que li reconeix la legislació vigent, manifesta l'interès a continuar la col·laboració establerta amb la UIB per al desenvolupament de la investigació científica i tecnològica a les Illes Balears, en especial el marc d'actuació propi de la UIB.

3. Que la UIB també manifesta l'interès en la continuació de col·laboració específica amb la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació, en relació amb l'enfortiment de l'actuació de la Universitat en les activitats relacionades amb la investigació i el desenvolupament tecnològic.

4. Que la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació pretén seguir ampliant les seves actuacions amb la Universitat respecte a les estipulades en anteriors protocols.

5. Que el I Pla de Recerca i Desenvolupament Tecnològic de les Illes Balears, elaborat per la Conselleria d'Innovació i Energia, va ser aprovat el 21 desembre de 2001 pel Consell de Govern.

6. Que el I Pla de Recerca i Desenvolupament Tecnològic de les Illes Balears tenia per objectiu, entre altres, fomentar l'interès social per la investigació científica, el desenvolupament tecnològic i la innovació.

7. Que el I Pla de ciència, tecnologia i innovació (2005-2008), que s'està elaborant actualment, dóna continuïtat a l'objectiu de fomentar l'interès social per la investigació científica, el desenvolupament tecnològic i la innovació.

8. Que, segons s'exposa en el Pla un dels programes que permetrà aconseguir aquest objectiu és el programa de reforç de la base científica. El manteniment d'una investigació bàsica, suficient en quantitat i qualitat és fonamental per mantenir una docència de qualitat, per suportar el avenços i els desenvolupaments científics posteriors que puguin tenir una incidència positiva en les problemes socioeconòmics que té plantejats la societat balear.

9. Que la contribució del sistema universitari espanyol a la conformació dels espais europeus d'educació superior i d'investigació i la plena integració és un dels principals elements, dins la societat del coneixement, per a la consecució de l'objectiu establert en les reunions de Lisboa i Barcelona per aconseguir que els sistemes educatius europeus siguin una referència de qualitat mundial per a l'any 2010.

Aquesta integració dóna lloc a una profunda transformació de tots els aspectes de l'estructura universitària espanyola i suposa alhora una fita històrica molt important que ofereix una oportunitat de renovació.

10. Que la responsabilitat d'organitzar aquests programes correspon a les universitats, que han de determinar tant la composició i normes de funcionament de la comissió d'estudis de postgrau com els centres universitaris encarregats de desenvolupar-los.

11. Que la Universitat de les Illes Balears és conscient que la menció de qualitat en els programes de doctorat constitueix un reconeixement a la solvència científica, tècnica i formativa dels grups o departaments que participen en aquests programes de doctorat i que, a més, constitueix una exigència derivada, cada vegada més, de la interacció dels sistemes universitaris nacionals en l'espai europeu d'ensenyament superior dins el marc de les polítiques de qualitat del nostre sistema universitari que preveu la Llei orgànica d'universitats.

12. Que la Universitat de les Illes Balears ha obtingut onze mencions de qualitat en els programes de doctorat següents:

- Programa de doctorat de Biologia de les Plantes en Condicions Mediterrànies, coordinat per la UIB, que té caràcter interuniversitari amb la Universitat de Barcelona, i que pretén englobar els coneixements actuals sobre les interaccions dels vegetals vasculars i el medi ambient de les zones de clima mediterrani.

- Programa de doctorat de Tecnologia Educativa, coordinat per la UIB, interuniversitari amb les universitats de Sevilla, Múrcia, Rovira i Virgili, de Lleida i la Universitat d'Andorra, que dóna una panoràmica general de l'estat de la investigació i dels avenços i les experiències pioneres en l'àmbit de l'ús de les tecnologies de la comunicació en els processos d'ensenyament - aprenentatge.

- Programa de doctorat de Primats i l'Origen de l'Home, coordinat per la UIB, de caràcter interuniversitari amb Barcelona, i que té per objectiu donar a conèixer l'evolució i la conducta dels primats i homínids des de diferents enfocaments.

- Programa de doctorat de Física, de caràcter generalista, propi del departament, que aporta un alt nivell de qualitat científica i proporciona un nucli de coneixements fonamentals en temes bàsics i altres més especialitzats en el món de la física i altres àrees afins.

- Programa de doctorat de Química, de caràcter generalista, propi del departament, que proporciona una formació de postgrau de qualitat, útil per al desenvolupament d'una carrera professional sòlida en el món de la química i altres àrees afins.

- Programa de doctorat de Microbiologia Ambiental i Biotecnologia, en què participa la UIB i és coordinat per la Universitat de Barcelona, que capacita per a la incorporació al sector industrial i centres d'investigació i per desenvolupar tasques d'investigació, control, promoció i gestió en matèries relacionades amb el medi ambient i la biotecnologia.

- Programa de doctorat en Nutrició i Metabolismes, en què participa la UIB, interuniversitari amb la Universitat de Barcelona, la Rovira i Virgili, la de Còrdova i la de Granada, que pretén la formació en el camp de la bioquímica i la nutrició.

- Doctorate in Economics Management and Organization, en què participa la UIB, interuniversitari amb l'autònoma de Barcelona i la Universitat Pública de Navarra, que pretén aprofundir en els aspectes més complexos relacionats amb la direcció d'empreses amb l'objecte d'unir l'activitat professional amb l'acadèmica i d'investigació.

- Doctorat d'Enginyeria Electrònica, en què participa la UIB, interuniversitari amb la Politècnica de Catalunya i la Rovira i Virgili, que proporciona una formació completa i especialitzada en circuits i sistemes electrònics, dispositius semiconductors i tecnologia, electrònica de potència i circuits de control i instrumentació i sistemes de mesura.

- Doctorat de Química Teòrica, en què participa la UIB, interuniversitari amb l'autònoma de Barcelona, Autònoma de Madrid, Barcelona, Girona, Jaume I, País Basc, Rovira i Virgili, Salamanca, Sevilla, València, Valladolid, Complutense de Madrid, Cantàbria, Extremadura, Granada, Oviedo i Santiago de Compostel·la , que té un paper de primer ordre en la química teòrica i pretén formar en fonaments matemàtics i físics, en metodologia mecanoquàntica, en bases de programació i en mètodes de simulació per ordinador.

- Doctorat en Química Orgànica en la Indústria Quimicofarmacèutica, en què participa la UIB, interuniversitari amb la Universitat d'Alacant, Almeria, Barcelona, Cardenal Herrera, Jaume I, Politècnica de València i València que pretén proporcionar una formació en l'àrea de la química orgànica des de la ciència bàsica i aplicada i química fina i síntesis industrial de fàrmacs.

Per tot això ambdues parts,

ACORDEN

Primer . Signar aquest protocol de cooperació, que s'inclourà com a annex del conveni marc de col·laboració entre el Govern de les Illes Balears de data 12 de juliol de 2000.

Segon. Materialitzar un dels programes del Pla consistent en el programa de reforç de la base científica. La docència de qualitat és fonamental per al manteniment d'una investigació bàsica, suficient en quantitat i qualitat per suportar el avenços i els desenvolupaments científics posteriors que puguin tenir una incidència positiva en les problemes socioeconòmics que té plantejats la societat balears i que es concreta en el present protocol mitjançant el suport a la realització d'estudis de qualitat i així afavorir els doctorats amb menció de qualitat.

Tercer . La Universitat de les Illes Balears aportarà els mitjans materials, humans i el suport tècnic necessaris per a impartir els estudis de tercer cicle conduents a l'obtenció del doctorat amb menció de qualitat.

Quart . L'aportació de la Direcció General d'R+D+I per al finançament d'aquestes despeses serà de 18.000 ¿, que tenen com a finalitat el finançament de les despeses ocasionades amb motiu l'organització dels estudis de doctorat amb menció de qualitat.

Cinquè. La quantitat de 18.000 euros, que la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació aportarà a la UIB aniran a càrrec de la partida pressupostària 14901 541A01 44100 000 del pressupost de l'any 2005.

Sisè . El pagament es farà efectiu en el moment de la signatura del conveni. No obstant això, la Universitat de les Illes Balears estarà obligada a presentar a la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació una certificació documentada amb els documents justificatius que acreditin la realització de l'actuació que va servir de base per aquest conveni subvenció i que els fons percebuts s'han aplicat correctament. La justificació ha d'ésser presentada per part de la Universitat de les Illes Balears abans del 15 de novembre de 2005.

Setè. La vigència d'aquest conveni s'inicia a la signatura d'aquest protocol i finalitza el 31 de desembre de 2005, sense perjudici que ambdues parts n'acordin la pròrroga.

Vuitè. S'informa l'entitat beneficiària de l'ajuda que seran pertinents el reintegrament de les quantitats percebudes i l'exigència de l'interès de demora des del moment del pagament de la subvenció en els casos que es preveuen en l'article 38 de la Llei 5/2002, de 21 de juny, de subvencions.

Novè . Ambdues parts acorden que les divergències que puguin sorgir com a conseqüència de la interpretació, aplicació i execució d'aquest conveni seran resoltes, sempre que sigui possible, de mutu acord, dins el si de l'òrgan constituït a l'efecte.

Per a la vigilància i el control del desenvolupament del present protocol es constitueix una comissió de seguiment, composta, per part de la Conselleria, per la directora general d'R+D+I i, per part de la UIB, per la vicerectora de Postgrau i Gabinet del Rector.

La comissió esmentada resoldrà els problemes d'interpretació i compliment del protocol, sense perjudici de la competència de l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu, i a més, exercirà competències generals d'avaluació del seu desenvolupament i de formulació de protocols addicionals per a noves actuacions conjuntes relacionades amb l'objecte del protocol.

Desè . A tot allò no previst en aquest Conveni, cal aplicar-hi el que estableix el conveni marc subscrit el dia 12 de juliol de 2000.

Lluís A. Ramis de Ayreflor Cardell

 

Avel·lí Blasco Esteve

 

Conseller d'Economia, Hisenda i Innovació
Rector de la Universitat de les Illes Balears

Diligència

El present protocol el va aprovar el Consell de Direcció de data 12 de juliol de 2005 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 27 de setembre de 2005., de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).