Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre el Consell de Mallorca i la Universitat de les Illes Balears (UIB) per elaborar un estudi sobre les fires, els mercats i les festes populars del nostres pobles

Palma, 13 de setembre de 2005

R E U N I T S

D'una part, el Consell de Mallorca, amb NIF S-0711002-F, amb domicili al carrer Palau Reial, 1 de Palma, representat per l'Hble. Sra Maria Antònia Munar i Riutort, Presidenta del Consell Insular de Mallorca, en virtut de l'Acord del Ple de data 4 de juliol de 2004.

De l'altra, la Universitat de les Illes Balears (UIB), amb CIF Q0718001-A i domicili al Campus Universitari, Carretera de Valldemossa, Km. 7,5, CP 07071, representada per l'Excel·lentíssim i Magnífic Senyor Rector Avel·lí Blasco Esteve, amb DNI 22615906-Y, en virtut dels seus estatuts.

Actuant en el nom i la representació que exerceixen i reconeixent-se mútua capacitat jurídica i d'obrar,

M A N I F E S T E N

I.- Que el Consell de Mallorca i la UIB, a través del Grup d'Estudi de la Cultura, la Societat i la Política al Món Contemporani d'aquesta Universitat, estan interessats en una col·laboració mútua per elaborar un estudi sobre les fires, els mercats i les festes populars del nostres pobles.

II.- Que el Consell de Mallorca, mitjançant el Departament de Presidència, té atribuïdes les competències d'informació turística, en virtut del Decret d'organització del Consell de Mallorca, de 17 de maig de 2004.

A C O R D E N

PRIMER.- OBJECTE

L'objecte d'aquest conveni és elaborar un estudi sobre les fires, els mercats i les festes populars del nostres pobles, en un anàlisi de qualitat que serveixi, entre altres coses, per dotar al Consell de Mallorca d'una informació econòmica, històrica, cultural i d'oci d'un tema de gran singularitat i de gran tradició històrica, que doni a conèixer una imatge de l'Illa variada i de qualitat.

SEGON.- OBLIGACIONS DE LES PARTS

2.1.- Quant a la UIB, a través del Grup d'Estudi de la Cultura, la Societat i la Política al Món Contemporani d'aquesta Universitat:

Quant a la feina concreta per realitzar l'estudi:

 • Durà a terme les exploracions necessàries per garantir un anàlisi veraç, actualitzat, detallat i de qualitat.
 • Elaborarà una síntesi de cinc folis per cada un dels 53 pobles de Mallorca i 20 destinats a Palma; aquesta síntesi reflectirà les característiques bàsiques des d'una òptica actual però tenint en compte la perspectiva històrica de les fires, els mercats i les festes dels nostres pobles.
 • Farà un anàlisi i estudi introductori de 15 folis sobre la realitat actual i perspectiva històrica, cultural i econòmica d'un patrimoni com són les nostres fires, mercats i festes.
 • Seleccionarà la documentació i lectures sobre cada un dels pobles, amb una extensió de 7 folis.
 • Realitzarà i seleccionarà tres fotografies per cada poble i 10 per la ciutat de Palma.
 • Prepararà la possible edició i publicació d'un llibre, en el qual la superfície impresa signifiqui 15 folis per Palma, 3 per cada un dels pobles, 10 d'estudi introductori i 5 de selecció de lectura i documentació, a més del material gràfic esmentat.

  En la redacció de l'estudi, s'utilitzarà la llengua catalana.

  Quant al termini per dur a terme l'estudi objecte d'aquest conveni i lliurar-lo al Consell de Mallorca, serà abans del 10 de desembre de 2005.

  Presentarà al Consell de Mallorca la justificació de les despeses realitzades per dur a terme l'objecte d'aquest conveni, mitjançant factures que seran el més detallades possible, fins a un import màxim de 45.000¿, abans del dia 10 de desembre de 2.005.

  2.2.-Quant al Consell de Mallorca:

  Es compromet a fer-se càrrec de les despeses per dur a terme l'objecte d'aquest conveni mitjançant l'aportació a la UIB de la quantitat màxima de QUARANTA CINC MIL (45.000.-¿) EUROS de la partida pressupostària 10 75110 45100 (RC 200500024238) del pressupost de despeses del Consell de Mallorca per al 2005; l'esmentada quantitat s'abonarà prèvia presentació de factures, a les quals haurà de donar la conformitat la secretària tècnica del Departament de Presidència. En tot cas, les factures s'hauran de presentar al Consell de Mallorca abans de dia 10 de desembre de 2005.

  TERCER.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL DELS CONTINGUTS.

  La producció del material fotogràfic, imatges i dels continguts específics emprats i creats per dur a terme l'objecte d'aquest conveni, seran lliurats en format digital i dins el termini de duració d'aquest conveni, a la Direcció Insular d'Informació Turística del Consell de Mallorca, que n'esdevindrà propietària de ple Dret i, en conseqüència, ho podrà utilitzar, reproduir en qualsevol mitjà, cedir, etc, sense limitació temporal.

  QUART.- COORDINACIÓ I SEGUIMENT.

  Es crearà una Comissió de Seguiment d'aquest conveni, que coordinarà i avaluarà les actuacions individualment i en el seu contingut; estarà formada pel director insular d'Informació Turística del Consell de Mallorca, o persona per ell delegada, i per la persona que designi el Consell de Direcció de la UIB.

  El director insular d'Informació Turística podrà revisar en qualsevol moment els treballs realitzats i suggerir les modificacions o fer les indicacions que estimi oportunes.

  CINQUÈ.- DURADA.

  El present Conveni tindrà vigència des de la seva signatura fins al 31 de desembre de 2005. No obstant, podrà prorrogar-se si així hi convenen ambdues parts i pel temps que considerin necessari; en aquest cas, es revisarà l'aportació econòmica, així com la possible ampliació o modificació les tasques.

  SISÈ.- LEGISLACIÓ APLICABLE

  1. El present Conveni de col·laboració és de caràcter administratiu, d'acord amb l'establert al punt segon de l'Article 5 del Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat per RDLEG 2/2000, de 16 de juny, quedant exclòs, no obstant, de l'àmbit d'aplicació d'aquesta norma, en virtut del que es disposa al seu article 3.1 c) i d), encara que s'aplicaran els principis d'aquesta Llei per resoldre els dubtes i llacunes que es poguessin presentar.

  2. L'ordre jurisdiccional contenciós administratiu serà el competent per resoldre les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts, que amb renúncia del seu propi fur, es sotmeten expressament als Tribunals i Jutjats de Palma de Mallorca

  I perquè consti i en prova de conformitat, signen el present document en dos exemplars i a un sol efecte, en el lloc i la data assenyalada a l'encapçalament.

  La Presidenta del Consell de Mallorca

  El Rector de la Universitat de les Illes Balears

   

  Davant meu,
  El Secretari General del Consell de Mallorca

   

  Maria Antònia Munar i Riutort
  Avel·lí Blasco Esteve
  Bartomeu Tous Aymar

  Diligència

  El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 12 de juliol de 2005 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 27 de setembre de 2005, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).