Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre PASTOR, SA, i la Universitat de les Illes Balears

Palma, 22 de setembre de 2005

REUNITS

D'una banda, el senyor

Sebastià Pastor Perelló, com a director de l'empresa Pastor, SA, que actua en representació d'aquesta societat, amb domicili al carrer Es Clavet, 10, 07458 Santa Margalida.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Ambdues parts es reconeixen, per la representació amb què actuen, la capacitat legal suficient per subscriure convenis i obligar-se i acorden voluntàriament de subscriure el present protocol, que es regirà per les següents

CLÀUSULES

Primera. Objectiu . L'entitat Pastor, SA, manifesta el seu interès en la creació d'una beca de col·laboració per participar en un treball de transferència de tecnologia referent al projecte d'estructures amb elements prefabricats i per a la realització d'una tesi doctoral a la UIB en l'àmbit del comportament no lineal de les estructures de formigó prefabricades. Aquesta beca es regirà d'acord amb la normativa de becaris de col·laboració de la UIB.

Segona. Selecció de l'alumne . Tan bon punt estigui signat aquest protocol, la UIB anunciarà el concurs per seleccionar l'alumne que hagi de gaudir de la beca. La selecció es realitzarà segons la normativa de la UIB.

Tercera. Durada . Aquesta beca tindrà una durada de 12 mesos, des de l'1 de setembre de 2005 fins al 30 de setembre de 2006. A més a més, podrà ser prorrogada fins a un màxim de tres anys si tant Pastor, SA, com la UIB i l'alumne ho consideren oportú. L'empresa Pastor, SA, comunicarà per escrit a la UIB el seu interès en la pròrroga de la beca dos mesos abans de l'acabament del termini estipulat.

Quarta. Règim de col·laboració . L'alumne seleccionat realitzarà la seva col·laboració des del Departament de Física amb la supervisió del professor Antoni Cladera Bohigas, del grup de recerca d'Enginyeria de l'Edificació i la Gestió Energètica del Departament de Física, durant el període esmentant a la clàusula tercera.

Cinquena. Finançament de la beca . Pastor, SA, finançarà la beca amb un import de 18.000 (divuit mil) euros. Pastor, SA, pagarà a la UIB l'import en 4 factures de 4.500 euros cada una. La primera serà emesa a la firma del conveni i les restants amb una periodicitat de 3 mesos.

Sisena. Estatut del becari . L'alumne seleccionat com a becari ho serà de la UIB, sense que aquesta entitat representi cap lligam contractual entre l'alumne i Pastor, SA.

Setena. Seguiment del protocol . Una persona designada pel Departament de Física, conjuntament amb la persona designada com a responsable per Pastor, SA, realitzarà avaluacions de la marxa del treball del becari.

Vuitena. Anul·lació de la beca. La beca pot veure reduïda la seva durada per l'escàs aprofitament de l'alumne o per petició per escrit del becari.

Novena. Assegurança . A fi de cobrir els accidents que pugui tenir l'alumne durant la duració del projecte esmentada a la clàusula tercera, Pastor, SA, es farà càrrec de l'assegurança de l'estudiant. L'import d'aquesta assegurança s'inclou dintre del finançament esmentat a la clàusula cinquena.

I perquè consti, ambdues parts signen el present conveni en dos exemplars i amb un sol efecte.

Per Pastor, SA,

 

Per la Universitat de les Illes Balears,

Sebastià Pastor
Director

Avel·lí Blasco
Rector

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 7 de setembre de 2005 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 27 de setembre de 2005, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).