Convenis i acords marc signats per la UIB

Addenda al conveni de col·laboració entre la Conselleria d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, la Universitat de les Illes Balears i Enciclopèdia Catalana, sa per a l'edició del diccionari sànscrit-català .

A la ciutat de Palma, 13 de desembre de 2004

REUNITS:

D'una part, l'Hble. Sr. Francesc Jesús Fiol Amengual, conseller d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears

De l'altra, el Sr. Raimon Carrasco Nualart, secretari general del conseller en cap de la Generalitat de Catalunya.

De l'altra, l'Excm. I Magfc. Sr. Avel·lí Blasco Esteve, rector de la Universitat de les Illes Balears,

I de l'altra, el Sr. Jesús Giralt i Radigales, director editorial d'Enciclopèdia Catalana, SA.

ACTUEN:

El primer, en representació del Govern de les Illes Balears, fent ús de les atribucions que li concedeix el Decret 7/2003, de 30 de juny, del president de les Illes Balears.

El segon, en representació de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, a l'empara de l'article 2.4 de la Resolució PRE/435/2004, d'1 de març, publicada en el DOGC núm. 4085 de 5 de març de 2004, de delegació de competències del conseller en cap de la Generalitat a favor de les persones titulars de la Secretaria General del Departament de la Presidència, de la Secretaria General del Conseller en Cap i de la Direcció de Serveis del Departament de Presidència.

El tercer, en representació de la Universitat de les Illes Balears, en virtut del seu càrrec.

El quart, en representació d'Enciclopèdia Catalana, SA, fent ús de les facultats que li van ser concedides a l'escriptura de poder autoritzada pel notari de Barcelona, Sr. Luis Roca-Sastre Muncunill, el 15 de juny de 1998, amb el seu número 1185 del seu protocol.

EXPOSEN:

  1. Que amb data 5 de desembre de 2003 es va signar un conveni de col·laboració titulat Conveni de col·laboració entre la Conselleria d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, la Universitat de les Illes Balears i Enciclopèdia Catalana, SA per a l'edició d'un Diccionari sànscrit-català .
  2. Que en aquest conveni es va establir que el finançament del cost total de 70.800 ¿ anava a càrrec de la Generalitat de Catalunya i del Govern Balear, en un 50% entre ambdues administracions, amb el repartiment per anualitats següents:
 

2003

2004

2005

Generalitat de Catalunya

5.700 ¿

12.000 ¿

 

Govern de les Illes Balears

 

7.000 ¿

10.700 ¿

  1. Que les despeses corresponents a la Generalitat de Catalunya eren ateses a càrrec del pressupost de la Direcció General de Política Lingüística, adscrita en aquell moment al Departament de Cultura.
  2. Que prèviament a la signatura d'aquest conveni, en data 11 de febrer de 2003, la Comissió de Govern per a Assumptes Econòmics va autoritzar al Departament de Cultura perquè realitzés despeses amb un abast pluriennal per un import total de 17.700 ¿ per a l'edició d'un Diccionari sànscrit-català, amb la distribució d'anualitats de 5.700 ¿ l'any 2003 i 12.000 ¿ l'any 2004, tal com després es va incloure en el conveni.
  3. Que pel que fa a una de las parts subscrivents, l'Administració de la Generalitat de Catalunya, s'ha vist afectada recentment per successives reestructuracions, i, en concret, en virtut de l'article 16 del Decret 68/2004, de 20 de gener, d'estructuració i de reestructuració de diversos departaments de l'Administració de la Generalitat, i els articles 1 i 3 del Decret 195/2004, de 24 de febrer, de reestructuració parcial del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya, la Secretaria de Política Lingüística assumeix les funcions i estructura atribuïdes a la Direcció General de Política Lingüística, que se suprimeix l'adscripció de la Secretaria al Departament de la Presidència.
  4. Que pel que fa a les despeses corresponents a l'exercici 2004, Enciclopèdia Catalana, SA s0'ha adreçat a la Secretaria de Política Lingüística per indicar que les tasques d'edició s'estan endarrerint sobre el previst i que preveuen que part de les despeses es produiran en l'exercici 2005, per la qual cosa proposa el següent repartiment de les anualitats corresponents a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, sense modificar les del Govern de les Illes Balears:
 

2003

2004

2005

Generalitat de Catalunya

5.700 ¿

2.000 ¿

10.000 ¿

VII Que per Acord de Govern de data 14 de setembre de 2004 s'ha modificat la despesa pluriennal d'acord amb el repartiment per anualitats proposat.

I, amb l'objectiu d'adequar el conveni signat a la nova situació, les parts formalitzen la present

MODIFICACIÓ: 1. Es modifica el pacte sisè del conveni de col·laboració entre Enciclopèdia Catalana, la Universitat de les Illes Balears, la Conselleria i Cultura del Govern de les Illes Balears i la Generalitat de Catalunya, que es substitueix pel redactat següent:

" Sisè .- La Generalitat de Catalunya concedeix una subvenció de 17.700 euros a Enciclopèdia Catalana, amb càrrec a la partida pressupostària D/47000100/4554 del pressupost de la Secretaria de Política Lingüística, distribuïda en tres anualitats: 5700 euros l'any 2003, 2.000 euros l'any 2004 i 10.000 euros l'any 2005.

Els pagaments es faran de la manera següent: l'any 2003, el 100% de l'import de l'anualitat a partir de la signatura d'aquest conveni, en el moment que es justifiqui la realització de les despeses corresponents.

Els anys 2004 i 2005, els pagaments es realitzaran a partir de la presentació dels justificants de la despesa realitzada, la qual s'haurà de realitzar abans del 30 de desembre de cada any.

Els justificants que Enciclopèdia Catalana, SA presentarà a la Secretaria de Política Lingüística correspondran a despeses diferents de les subvencions per la Conselleria d'Educació i Cultura de les Illes Balears".

2. Amb motiu de la nova adscripció de la Secretaria de Política Lingüística al Departament de Presidència, les referències al Departament de Cultura que es fan en el conveni signat s'entén que passen a ser al Departament de la Presidència.

3. Es fixa com a òrgan per dirimir les qüestions litigioses que pugin sorgir en matèria d'interpretació, aplicació, modificació, efectes i extinció del conveni els tribunals de la jurisdicció contenciosa administrativa.

I en prova de conformitat i acceptació, les parts signen aquest document en cinc exemplars i amb un sol efecte, en el lloc i en la data esmentats a l'encapçalament.

Francesc Jesús Fiol Amangual

Raimon Carrasco i Nualart

Avel·lí Blasco Esteve

Jesús Giralt i Radigales

Diligència

La present addenda la va aprovar el Consell de Direcció de data 15 de febrer de 2005 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 27 de setembre de 2005, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).