Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre l'Institut d'Estratègia Turística de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears per a la realització del control arqueològic i historiogràfic del Quarter d'Intendència i Can Serra

Palma, 25 de juliol de 2005

REUNITS

D'una banda, l'Honorable Senyor Joan Flaquer Riutort, president de l'Institut d'Estratègia Turística de les Illes Balears (INESTUR), autoritzat per signar aquest document d'acord amb l'article 5.1.f del Decret 5/2004, de 23 de gener, pel qual es crea i es regula l'Institut d'Estratègia Turística de les Illes Balears.

I, de l'altra, el Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, Rector de la Universitat de les Illes Balears, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Ambdues parts ens reconeixem la capacitat necessària per formalitzar aquest acord i

MANIFESTAM

  1. Que l'Institut d'Estratègia Turística de les Illes Balears (d'ara endavant, INESTUR) va ser creat mitjançant el Decret 5/2004, de 23 de gener, i és format per tres àrees, una de les quals és la d'inversions per a la millora de l'entorn turístic (d'ara endavant, IMET), la qual té, entre altres objectius, la realització de projectes, activitats i actuacions destinades a la millora de l'entorn turístic.
  2. Que la Comissió Interdepartamental de Turisme del dia 22 de juliol de 2005 acordà, entre altres projectes, la rehabilitació, el manteniment i l'aprofitament dels edificis següents: quarter d'Intendència, can Serra i Son Real.
  3. Que per tal de dur a terme la rehabilitació, el manteniment i l'aprofitament dels edificis quarter d'Intendència i can Serra es necessita realitzar de manera prèvia un control arqueològic i historiogràfic dels esmentats edificis.
  4. Que el Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts de la Universitat de les Illes Balears té una àmplia experiència a realitzar el control arqueològic i historiogràfic d'edificis, així com en la realització d'estudis historiogràfics artístics.Per tot això, i una vegada expressat el que antecedeix, formalitzam aquest conveni de col·laboració d'acord amb les següents

CLÀUSULES

Primera . L'objecte del present conveni és establir una col·laboració entre l'INESTUR i la UIB segons el qual la UIB, mitjançant el seu Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts, es compromet a realitzar el control arqueològic i historiogràfic, l'estudi historiogràfic artístic i la realització d'una memòria llesta per a la seva publicació dels edificis esmentats, per a l'INESTUR.

Així mateix, la UIB haurà de realitzar treballs de col·laboració amb el servei tècnic de la Conselleria de Turisme i de l'INESTUR durant la realització del projecte d'execució i la direcció de les obres.

Els termes d'aquesta col·laboració, les persones responsables i els grups de treball implicats, els continguts i els resultats seran responsabilitat del professor Josep Morata Socias, que dirigirà les tasques de control i estudi historiogràfic i artístic, i dels professors Víctor Guerrero Ayuso i Manuel Calvo Trias, que dirigiran les tasques de control i estudi arqueològic .

Segona . Aquest conveni serà vigent mentre es necessiti el control arqueològic i historiogràfic dels edificis esmentats i finalitzarà una vegada lliurades les memòries realitzades pels professors responsables de cada una de les tasques recollides a la clàusula primera d'aquest conveni.

Les memòries han de lliurar-se a l'INESTUR en el termini de tres mesos des de la data de la finalització dels treballs que requereixin control arqueològic i historiogràfic.

Tercera . L'INESTUR es compromet a abonar la quantitat de 20.000 euros a la UIB a càrrec de la partida pressupostària de l'INESTUR de l'any 2005.

Els pagaments s'efectuaran contra la presentació a l'INESTUR dels certificats corresponents per part del director del projecte de la correcta realització i el compliment dels treballs objecte d'aquest conveni.

La propietat dels resultats dels estudis objecte d'aquest conveni correspondrà a l'INESTUR. En conseqüència, no es podran divulgar o utilitzar els resultats sense autorització expressa de l'INESTUR. No obstant això, els investigadors participants poden utilitzar els resultats dels estudis per a les seves tasques d'investigació .

Quarta . Aquest conveni es resoldrà per mutu acord entre les parts o per l'incompliment de qualsevol dels punts que s'hi estableixen.

En el supòsit de denúncia, l'INESTUR ha d'abonar a la UIB les quantitats corresponents als treballs realitzats fins al moment, sempre que no s'hagi incomplert el pla de treball.

Un cop llegit el document i com a prova de conformitat amb tots i cada un dels punts d'aquest conveni, ambdues parts el signam en dos exemplars al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Per l'Institut d'Estratègia Turística de les Illes Balears,

 

Per la Universitat de les Illes Balears,

 

 

Joan Flaquer
President

Avel·lí Blasco
Rector

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 15 de febrer de 2005 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 16 de març de 2005, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).