Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de cooperació entre les Universitats que es detallen per a la impartició del Programa de Doctorat Interuniversitari en Educació Inclusiva i Atenció Socioeducativa al llarg del Cicle Vital

Girona, 15 de juliol de 2005
Palma, 2 de juny de 2005
Lleida, 21 de juliol de 2005
Vic, 21 de juliol de 2005

REUNITS

D'una part, el Senyor Joan Batlle i Grabulosa, Magnífic i Excel·lentíssim Rector de la Universitat de Girona (UdG), com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 200/2003, de 26 d'agost, en el qual s'aproven els Estatuts d'aquesta universitat.

De l'altra, el Senyor Avel·lí Blasco Esteve, Magnífic i Excel·lentíssim Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, en el qual s'aproven els Estatuts d'aquesta universitat.

De l'altra, el Senyor Joan Viñas Salas, Magnífic i Excel·lentíssim Rector de la Universitat de Lleida (UdL), com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 3963/2003, de 8 de setembre, en el qual s'aproven els Estatuts d'aquesta universitat.

I de l'altra, el senyor David Serrat i Congost, Magnífic i Excel·lentíssim Rector de la Universitat de Vic (UVic), com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, i els Estatuts de la Fundació Universitària Balmes, inscrits al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya, el 22 de març de 2002.

Totes les parts, en el concepte en què intervenen, asseguren la vigència de les representacions amb què actuen i es reconeixen recíprocament la capacitat legal suficient i necessària per subscriure aquest conveni, i a aquest efecte

MANIFESTEN

I . Que les institucions que subscriuen aquest document estan interessades a promoure programes de doctorat interuniversitari, de conformitat amb el que estableix la vigent legislació sobre els estudis oficials de doctorat; i en les previsions que contenen els seus respectius estatuts, reglaments interns i desenvolupaments normatius corresponents.

II . Que acollint-se als programes de qualitat i mobilitat de professorat i alumnat per als estudis de tercer cicle, volen potenciar els seus recursos i promoure la participació d'alumnes i professors de doctorat en programes de realització i responsabilitat conjunta.

És per això que acorden de subscriure aquest conveni de conformitat amb les següents

CLÀUSULES

Primera . Les universitats que subscriuen aquest conveni acorden de realitzar de forma conjunta el programa de doctorat interuniversitari en "Educació inclusiva i atenció socioeducativa al llarg del cicle vital", sumant els esforços formatius de cada institució. Aquest programa s'ofereix com a propi en cada una de les universitats, simultàniament a altres d'àmbit exclusiu de cada universitat.

Segona . És competència de la direcció dels departaments implicats en el programa d'assumir-ne i compartir-ne la responsabilitat pel que fa a la impartició correcta, sense que això suposi un repartiment necessàriament igual de les càrregues docents.

Tercera . Per a l'organització del programa es constitueix un comitè de coordinació format per un coordinador per part de cada una de les universitats participants, al qual correspon de supervisar el funcionament i desenvolupament normal del programa, vetllar pel compliment d'aquest conveni i resoldre els dubtes que puguin sorgir en la seva interpretació i aplicació.

Cada universitat ha de triar el seu coordinador en el comitè de coordinació per períodes de 2 anys.

La Universitat de Vic ha d'actuar inicialment com a institució coordinadora del programa.

Quarta . El comitè de coordinació té les funcions següents:

· Elevar a consideració i, si és procedent, aprovació, de les instàncies competents i mitjançant els procediments arbitrats per elles, les activitats (cursos, seminaris, projectes, etc.) que configuren el programa en "Educació inclusiva i atenció socioeducativa al llarg del cicle vital".

· Avaluar les sol·licituds d'admissió als estudis del programa de doctorat que ens ocupa.

· Captar els suports per al programa de doctorat a les instàncies oportunes.

· Desenvolupar i mantenir els mitjans de difusió del programa, les pàgines web, entre d'altres.

· I tot allò que es desprengui del Reglament de doctorats interuniversitaris que s'estableixi en un termini pròxim i es vulgui assumir com a competència del comitè de coordinació.

Cinquena . El període docent es compon de 20 crèdits. En tot cas, com a mínim 15 d'aquests crèdits han de correspondre a cursos o seminaris.

El període d'investigació consta de 12 crèdits, que s'obtenen després de fer la defensa pública d'un treball d'investigació a la universitat d'origen de l'alumne, segons els requisits que aquesta estableixi.

Sisena . Els cursos i seminaris obligatoris, corresponents al període docent, s'han d'exposar a l'alumnat en un curs intensiu.

L'organització d'aquest curs correspon a les quatre universitats que figuren en aquest conveni.

En aquest curs s'imparteixen els 20 crèdits obligatoris, a fi de permetre l'especialització de l'alumne en el camp de la investigació educativa, l'educació inclusiva i l'atenció socioeducativa.

Del total de cursos organitzats conjuntament per les universitats sotasignades, l'alumne n'haurà de cursar 3 obligatòriament, 9 crèdits, i la resta per arribar a cobrir els 20 crèdits els haurà de triar d'entre els cursos optatius oferts, 27 crèdits.

Els cursos corresponents al període docent es desenvoluparan de manera semipresencial utilitzant per a això els sistemes de videoconferència de cada una de les universitats participants, així com els entorns de formació recolzats en les Tecnologies de la Informació i la Comunicació de què es disposi.

Setena . A més d'aquest curs intensiu hi ha unes pràctiques que s'han de desenvolupar a la universitat d'origen de l'alumne, sota la supervisió i el control d'un professor responsable del programa de doctorat en cada universitat.

Vuitena . Durant el període d'investigació l'estudiant ha de completar un treball d'investigació de 12 crèdits, que ha de defensar públicament davant d'un tribunal nomenat a l'efecte preferentment a la universitat d'origen.

El treball d'investigació esmentat s'ha d'elaborar sota la supervisió d'un professor doctor adscrit a algun dels departaments o instituts participants en el programa, i és indiferent la seva adscripció a qualsevol de les universitats part d'aquest conveni.

La fase d'investigació s'ha de dur a terme preferentment a la universitat d'origen de l'alumne, si bé les universitats es comprometen a posar a l'abast de l'alumnat procedent de les universitats part en aquest conveni els mateixos mitjans materials que proporcionen als seus propis alumnes.

Eventualment, el treball d'investigació es pot dur a terme en centres d'investigació aliens, sempre sota la supervisió d'un doctor designat pel comitè de coordinació, cosa que s'ha de reflectir en un annex i requereix la conformitat de totes les universitats signants d'aquest conveni.

Novena . Cada universitat s'ha de fer càrrec de la gestió administrativa d'aquells alumnes que participin en el programa, en els termes que li siguin propis. En particular, cada universitat s'ha de responsabilitzar de l'expedició del títol de doctor dels seus alumnes.

Desena . El finançament de les despeses ordinàries associades a la realització del tercer cicle s'ha de dur a terme dins cada universitat de la mateixa forma que es fa amb els altres programes de tercer cicle.

Onzena . Les despeses extraordinàries associades a la impartició dels cursos intensius es podran cobrir amb fons públics i privats. Els grups d'investigació associats al programa en cada universitat, en representació dels seus departaments, s'encarregaran en funció del nombre dels seus alumnes de cobrir les despeses ocasionades pels seus estudiants que excedeixin els fons esmentats, com també la part proporcional de les despeses del professorat.

Dotzena . Aquest programa de doctorat està obert a la incorporació, en cursos futurs, d'altres universitats que acceptin tots els termes d'aquest conveni. Totes tindran els mateixos drets i obligacions que les ja participants.

Tretzena . Aquest conveni entra en vigor a partir de la data de la seva signatura per totes les parts i té una vigència de 2 anys, prorrogable tàcitament pel mateix període.

El text d'aquest conveni es pot modificar, parcialment o totalment, però per fer-ho requereix la conformitat expressa i per escrit de totes les parts. Aquesta modificació s'ha de proposar amb una antelació mínima de 6 mesos a l'inici del curs acadèmic següent.

Qualsevol de les universitats part en aquest conveni el pot abandonar, sense que això n'afecti l'eficàcia, si ho comunica per escrit a les universitats signatàries restants amb una antelació mínima de 6 mesos abans de l'inici del curs acadèmic següent, i sempre que es garanteixi l'acabament dels cursos i activitats iniciats en el marc d'aquest conveni. En qualsevol cas, aquesta renúncia s'ha de reflectir en un annex.

I com a prova de conformitat amb el que precedeix, se subscriu aquest conveni de col·laboració al lloc i en la data que s'indiquen, redactat en 4 exemplars, dels quals un exemplar queda en poder de cada una de les parts.

Per la Universitat de Vic,

 

Per la Universitat de les Illes Balears,

 

David Serrat
Rector
Avel·lí Blasco
Rector

Per la Universitat de Girona,

Joan Batlle
Rector

Per la Universitat de Lleida,

Joan Viñas
Rector

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 19 d'abril de 2005 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 5 de maig de 2005, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).