Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració signat entre l'Escola Balear d'Administració Pública i la Universitat de les Illes Balears

Palma, 26 d'agost de 2005

REUNITS

D'una banda l'Honorable Senyor José María Rodríguez Barberá, conseller d'Interior del Govern de les Illes Balears, que actua en la seva condició de president de l'Escola Balear d'Administració Pública, d'acord amb el que disposa l'article 8 del Decret 105/2004, de 23 de desembre, pel qual es regulen el règim jurídic i l'organització de l'EBAP, legitimat per a la firma del present Conveni de conformitat amb el que disposa l'article 80.4 de la llei 3/2003 de règim jurídic de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears,

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Ambdues parts es reconeixen mútuament capacitat legal per atorgar aquest conveni, i d'acord amb això

EXPOSEN

1. Que l'Escola Balear d'Administració Pública té, entre les seus objectius el de la formació, la capacitació i el perfeccionament del personal al servei de l'Administració de la CAIB, a més del personal del àmbits de la policia local, protecció civil, seguretat i emergències.

Així mateix entre les seves funcions s'hi troba la de promoure, organitzar i gestionar la formació de capacitació, reciclatge i perfeccionament del personal dels cossos de policia local en l'àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

2. Que la Universitat de les Illes Balears, d'acord amb els seus Estatuts, té entre les seves missions la col·laboració amb les institucions públiques de la CAIB, i entre les seves funcions específiques s'inclou l'organització dels ensenyaments i els processos acadèmics, administratius i de gestió per a obtenir títols de caràcter oficial i amb validesa a tot el territori espanyol.

3. Que és d'interès comú d'ambdues institucions establir una col·laboració per desenvolupar i posar en funcionament el títol propi de la Universitat de les Illes Balears de tres cursos de durada denominat Graduat en Seguretat i Ciències Policials

Per això, acorden les següents

CLÀUSULES

1. Objecte del conveni

Organitzar i posar en funcionament la titulació de Graduat en Seguretat i Ciències Policials, a la Facultat de Dret de la UIB, de forma semipresencial mitjançant l'ús de tecnologies telemàtiques aplicades a l'ensenyament amb la finalitat de poder arribar a tots els estudiants potencials de totes les Illes Balears.

2. Actuacions de cada una de les parts

2.1. Actuacions de l'Escola Balear d'Administració Pública

2.1.1 L'EBAP, per dur a terme l'objecte esmentat anteriorment, aportarà la quantitat màxima de 580.501,00 euros, que s'abonaran al llarg de sis anys, amb càrrec a la partida pressupostària 78101 121G01 64000 00 16201, repartits de la forma següent:

Any 2005: 33.344,00 euros
Any 2006: 95.109,50 euros
Any 2007: 154.765,50 euros
Any 2008: 158.281,50 euros
Any 2009: 102.141,00 euros
Any 2010: 36.859,50 euros

Aquestes quantitats es minoraran en la quantia dels ingressos procedents de les matrícules dels estudiants, en la forma que s'estableix a l'article següent.

2.1.2. L'EBAP, així mateix, aportarà suport metodològic quan les dues organitzacions així ho decideixin i participarà en l'elaboració de materials i continguts que s'han d'incloure en els respectius temaris de les assignatures que s'acordin.

2.2. Actuacions de la Universitat de les Illes Balears

 1. La Universitat de les Illes Balears, a més de les despeses derivades de les actuacions que s'indiquen a continuació, assumirà qualsevol altres despeses addicionals, tret de les despeses que se'n derivin si es fan les tutories en la modalitat de presencials a Menorca i Eivissa en lloc de per videoconferència, com es preveu inicialment.
 2. Suport informàtic, telemàtic, i assistència tècnica.
 3. Despeses de manteniment del conjunt de infrastructures i serveis complementaris (menjador, instal·lacions esportives, serveis sanitaris, biblioteques, etc.). Cost de difusió de la titulació als possibles interessats.
 4. La UIB es compromet a afegir en els comunicats, documents tant impresos com digitals, el missatge "Titulació finançada per la Conselleria d'Interior del Govern de les Illes Balears").
 5. Informació i gestió de beques i ajudes a l'estudi.Planificació i programació del conjunt de les activitats, tant pel que fa a les actuacions docents com en relació a la gestió de les activitats auxiliars i complementaris.
 6. Control de qualitat total així com la incorporació d'una metodologia de millora continua, especialment pel que fa a la participació del personal docent, gestió eficient de processos i avaluació de les diferents etapes.
 7. La negociació, a tots els efectes, del títol propi de Graduat en Seguretat i Ciències Policials i la signatura de convenis amb altres universitats per tal d'ampliar al màxim aquest reconeixement.
 8. Les despeses de formació del personal docent.Cost de les 18 crèdits de lliure configuració.

La valoració dels anteriors apartats s'indica a l'annex.

3. Forma de pagament

- La quantia corresponent a l'any 2005 es pagarà prorratejada en els mesos de setembre, octubre novembre i desembre.

- La quantia corresponent als anys 2006, 2007, 2008 i 2009 es pagarà prorratejada en els mesos de gener, febrer, març, abril, maig, juny, setembre, octubre, novembre i desembre.

- La quantia corresponent a l'any 2010 es pagarà prorratejada en els mesos de gener, febrer, març, abril, maig i juny.

A les mensualitats del mes de febrer dels anys 2006, 2007, 2008, 2009 i 2010 i si n'és el cas, en el mesos immediatament posteriors, es compensarà l'import de les matrícules dels estudiants d'acord amb la certificació que expedirà la UIB en el mes de gener dels anys esmentats.

El pagament de les quanties esmentades anteriorment es farà contra presentació de la corresponent factura o document de igual valor probatori per part de la Universitat de les Illes Balears.

4. Comissió de seguiment i coordinador

Es crea una comissió de seguiment que estarà formada per dos representants de la UIB i dos representants de l'EBAP. L'esmentada comissió coordinarà les relacions entre la UIB i l'EBAP en l'execució d'aquest Conveni. A més l'EBAP designarà un coordinador de les relacions amb la Universitat, els alumnes i el personal docent.

A més, l'esmentada comissió resoldrà els problemes d'interpretació i compliment que es puguin plantejar respecte dels present conveni. Abans de residenciar, quan sigui pertinent fer-ho, el coneixement dels litigis produïts davant els òrgans jurisdiccionals ordinaris, s'haurà d'intentar la conciliació en el si de l'esmentada comissió.

5. Termini de vigència del conveni

La vigència del conveni s'estendrà des de el dia de la seva la signatura fins a 31 de desembre de 2010. Per acord de ambdues parts es podrà prorrogar el present conveni.

6. Causes de resolució.

El present conveni es podrà resoldre de mutu acord o en el supòsit d'incompliment dels acords d'aquest conveni.

7. Contingut de l'annex I

 1. Trets principals de la titulació.
 2. Pla d'estudis.
 3. Memòria econòmica.
Un cop llegit el document i com a prova de conformitat amb tots i cada un dels punts d'aquest conveni, ambdues parts la signen en tres exemplars al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.
Per la Conselleria d'Interior del Govern de les Illes Balears,
Per la Universitat de les Illes Balears,

José María Rodríguez Barberá
Conseller d'Interior

Avel·lí Blasco Esteve
Rector

Diligència

El present acord de col·laboració el va aprovar el Consell de Direcció de data 26 d'abril de 2005 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 5 de maig de 2005, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).

ANNEX1