Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de cooperació entre la Universitat de les Illes Balears (Espanya) i la Universitat Diego Portales (Xile)

Palma/Santiago, 29 de juliol de 2005

CONSIDERANT: Que la Universitat de les Illes Balears (Espanya) i la Universitat Diego Portales de Santiago (Xile) són universitats que es troben àmpliament reconegudes com a centres de recerca i ensenyament als respectius Estats i que les parts firmants reconeixen que un esforç de col·laboració redundarà en benefici mutu per establir llaços permanents de col·laboració,

La Universitat de les Illes Balears i la Universitat Diego Portales acorden:

I. Promoure l'intercanvi de professors per als programes d'ensenyament.

II. Comprometre's en l'intercanvi de material publicat en cada institució.

III. Promoure programes de col·laboració acadèmica de capacitació i investigació dins les àrees de mutu interès, així com realitzar treballs i publicacions conjuntes.

IV. Promoure l'intercanvi semestral d'alumnes de pregrau que cerquin millorar la seva experiència acadèmica.

V. Promoure la realització de conferències, seminaris i tallers conjunts de mutu interès per a ambdues institucions.

VI. Reconèixer als autors i investigadors en les distintes publicacions i projectes de recerca que cada institució realitzi dins el marc d'aquest conveni, així com les normes internes de cada institució pel que fa als drets de propietat intel·lectual.

VII. Respectar les normes de confidencialitat, vigents en cada institució, en relació amb les informacions intercanviades.

VIII. Cada institució assumirà la responsabilitat laboral de les persones que cada una destini a la realització dels objectius d'aquest conveni. Això, amb referència a l'intercanvi de professors per realitzar estades de docència o recerca.

IX. Les parts firmants faran tot l'esforç possible per proporcionar els mitjans econòmics necessaris, dins els límits legals, per a la realització amb èxit dels programes.

X. Aquest conveni entrarà en vigor al moment de la seva firma, tindrà una vigència mínima de dos anys i serà renovable automàticament, excepte que una de les parts manifesti expressament la seva voluntat de posar-hi fi, la qual cosa s'haurà de comunicar al menys sis mesos abans de la data de finalització.

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu al lloc i en la data indicats el present conveni , redactat en quatre exemplars, dos en català i dos en castellà; cada una de les parts se'n queda un exemplar en cada idioma.

Per la Universitat de les Illes Balears,

 

Avel·lí Blasco
Rector

Per la Universitat Diego Portales,

 

Francisco Javier Cuadra
Rector

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 24 de maig de 2005 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 17 de juny de 2005, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).