Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre la Conselleria de Presidència i Esports del Govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears en matèria de voluntariat

Palma, 20 de juny de 2005

REUNITS

D'una part, l'Honorable Senyora Maria Rosa Puig Oliver, consellera de Presidència i Esports del Govern de les Illes Balears en virtut del Decret 7/2003, de 30 de juny, del president de les Illes Balears, pel qual es disposa el nomenament dels membres del Govern de les Illes Balears.

De l'altra, el Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB) en virtut del Decret 47/2003, de 9 de maig, pel qual és nomenat rector de la UIB.

ACTUEN

La primera, d'acord amb les facultats que li atribueix la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

El segon, en representació de la Universitat de les Illes Balears, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de la UIB.

MANIFESTEN

1. Que el 12 de juliol de 2000 el Govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears subscrigueren un conveni marc de col·laboració general, a partir del qual ¿segons la clàusula segona dels acords¿ poden fer-se convenis que s'han d'adjuntar al conveni general esmentat. D'una altra banda, la clàusula quarta estableix que qualsevol actuació que ambdues parts vulguin fer s'ha de dur a terme per mitjà d'un conveni específic.

2. Que la Conselleria de Presidència i Esports, mitjançant la Direcció General de Joventut, executa la política del Govern de les Illes Balears en matèria de voluntariat. Pel que fa a temes relacionats amb el voluntariat, és voluntat de la Conselleria desenvolupar el tercer sector, millorar les entitats que treballen amb voluntaris i augmentar la qualitat dels programes de formació específica de voluntariat que executen les diferents entitats. En concret, és molt interessant la col·laboració de la Universitat en la promoció del voluntariat.

3. Que la Universitat de les Illes Balears va posar en marxa l'any 2004 un programa de voluntariat adreçat als membres de la comunitat universitària. És voluntat de la UIB contribuir a la formació en els valors de la solidaritat, la tolerància, la convivència, la llibertat, la justícia i la sostenibilitat entre els membres de la seva comunitat, proporcionar formació als que hi vulguin participar com a voluntaris i crear una xarxa de voluntariat universitari. Aquest programa vol actuar en diferents àmbits de voluntariat: en activitats de cooperació al desenvolupament, en les quals ja col·labora la Direcció General de Cooperació; en salut; en atenció a alumnat amb necessitats educatives especials; en mobilitat de l'alumnat, i en els àmbits cultural, lingüístic i mediambiental.

4. Que aquest projecte és un dels que s'han proposat per enguany dins el Pla nacional del voluntariat, tal com consta a l'annex del conveni amb el Ministeri de Treball i Afers Socials que s'ha tramès.

5. Que ambdues institucions mostren el seu interès per desenvolupar aquest conveni de col·laboració en relació amb la promoció del voluntariat social.

Per tot això, subscriuen aquest conveni, que es regeix pels següents

PACTES

1. Objecte

Aquest conveni té per objecte concretar els termes de la col·laboració entre la Conselleria de Presidència i Esports, mitjançant la Direcció General de Joventut, i la Universitat de les Illes Balears per continuar la col·laboració en el Programa de voluntariat adreçat als membres de la comunitat universitària.

Aquesta col·laboració es concreta en diversos aspectes com:

 1. Col·laboració tècnica i intercanvi d'informació en ambdós sentits.
 2. Realització d'activitats conjuntes.
 3. Enllaç entre la pàgina web de la Direcció General de Joventut i el portal del voluntariat de la UIB, amb accés a la Borsa de Voluntariat.
 4. Altres, de mutu acord entre les parts.

2. Compromisos de col·laboració que assumeix la Conselleria de Presidència i Esports

La Conselleria de Presidència i Esports s'obliga a:

 1. Donar l'assessorament i el suport tècnic que se li demani per dur a terme el programa.
 2. Aportar la quantitat de 12.000 euros amb càrrec a la partida 23201 323A01 64000 10 23222 corresponent al pressupost del Govern de les Illes Balears de l'any 2005.
 3. Facilitar la difusió del programa de voluntariat en les seves publicacions.
 4. Inserir un enllaç a la pàgina web d'Infojove cap a la borsa de la UIB.
 5. L'enllaç estarà ubicat a: Informació/Participació/On puc ser voluntari?
 6. Intercanviar informació en relació amb aquesta matèria.
 7. Promoure la participació de la UIB en els programes de la Direcció General de Joventut.
 8. Aportar la participació de tècnics de la Direcció General de Joventut en cursos de formació de voluntariat, tant en formació bàsica com en àmbits específics d'actuació, i en xerrades i conferències sobre voluntariat organitzades per la UIB.
 9. Dur a terme activitats conjuntes.Participar en els espais de seguiment que aquest conveni estableixi.Altres, de mutu acord entre les parts.

3. Compromisos que assumeix la Universitat de les Illes Balears

La UIB s'obliga a:

 1. Coordinar aquest programa, al qual destinarà a temps parcial personal tècnic i de suport.
 2. Planificar i impartir cursos de formació per a voluntariat, tant en formació bàsica com en àmbits específics d'actuació.
 3. Mantenir i gestionar la Borsa de Voluntariat.
 4. Actualitzar i mantenir el web de voluntariat.
 5. Participar en esdeveniments adreçats als ciutadans, com ara la Fira d'Entitats, quan li ho demani la Direcció General de Joventut.
 6. Posar a disposició del projecte el mobiliari i l'equip informàtic corresponents.
 7. Difondre de manera suficient el programa.
 8. Informar de les aportacions econòmiques a les accions quan aquestes tinguin altres fonts de finançament.
 9. Facilitar a la Conselleria de Presidència i Esports l'accés a la Borsa com a plataforma de recerca de voluntariat mitjançant l'enllaç corresponent a la pàgina web d'Infojove.
 10. Facilitar la informació que en qualsevol moment li sol·liciti la Conselleria de Presidència i Esports.
 11. Participar en els espais de seguiment que aquest conveni estableixi.
 12. Donar comptes de l'actuació quan li ho requereixi la Direcció General de Joventut.
 13. Fer constar la col·laboració de la Conselleria de Presidència i Esports i incorporar el logotip de la Direcció General de Joventut en tot el material de difusió de les activitats i en les publicacions i els materials tècnics que puguin derivar-se'n.

4. Finançament i forma de pagament

L'aportació econòmica de la Conselleria de Presidència i Esports s'abonarà a la Universitat amb càrrec a la partida 23201 323A1 64000 10 23222 corresponent als pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears de l'any 2005 , una vegada que es presenti el certificat de la comissió de seguiment que acrediti el funcionament del Programa de voluntariat satisfactori per a ambdues parts, la realització de dos cursos, almenys, de formació, justificant les despeses del personal dedicat a aquest programa, dels cursos (excepte els de cooperació) i de la difusió i imatge del programa.

La justificació ha de presentar-se abans del 10 de desembre de 2005.

5. Comissió mixta de seguiment

Es constitueix la comissió mixta de seguiment, que formen dos membres de la Conselleria de Presidència i Esports, que ha de designar la consellera de Presidència i Esports, i dos membres de la UIB, que ha de designar el rector de la UIB, per fer el seguiment d'aquest conveni. En serà el president el director general de Joventut, i el secretari, el vicerector d'Estudiants de la Universitat de les Illes Balears.

S'ha de reunir amb caràcter ordinari bimestralment i amb caràcter extraordinari a petició d'una de les parts. La comissió pot sol·licitar la participació de terceres persones per tractar sobre aspectes específics del conveni. Aquesta comissió ha d'informar de la seva actuació la comissió mixta establerta en el conveni marc de 12 de juliol de 2000 entre la UIB i el Govern de les Illes Balears.

6. Vigència del conveni

Aquest conveni té vigència fins al dia 31 de desembre de 2005.

7. Resolució del conveni

Aquest conveni s'ha de resoldre, amb l'audiència prèvia de les parts, per acord mutu o per l'incompliment de qualsevol dels punts que s'hi estableixen.

En cas d'incompliment total per part de la Universitat, no es pagarà l'aportació que preveu aquest conveni. En cas d'incompliment parcial, la comissió mixta de seguiment establirà la quantia que s'ha de pagar de forma motivada.

8. Exclusió de la Llei de contractes

Aquest conveni està exclòs de l'àmbit d'aplicació del Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, en virtut del que hi estableix l'article 3.1.c).

9. Qüestions litigioses

Les qüestions litigioses que se'n puguin derivar, atesa la naturalesa juridicoadministrativa, s'han de sotmetre a la jurisdicció contenciosa administrativa.

I, com a prova de conformitat amb el contingut d'aquest conveni, el signen en dos exemplars.

El rector de la Universitat de les Illes Balears,

La consellera de Presidència i Esports,

 

Avel·lí Blasco
Maria Rosa Puig

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 31 de maig de 2005 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 17 de juny de 2005, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).