Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i la Universitat Complutense de Madrid / Reial Col·legi Complutense

Palma/Madrid, 8 de juliol de 2005

Reunits l'Excm. Sr. Avel·lí Blasco Esteve, Rector Magnífic de la Universitat de les Illes Balears (UIB), i l'Excm. Sr. Carlos Berzosa Alonso-Martínez, Rector Magnífic de la Universitat Complutense de Madrid (UCM),

MANIFESTEN

1. Que la Universitat Complutense ha creat, en col·laboració amb la Universitat de Harvard, en virtut del conveni signat originalment el 29 de novembre de 1990, i renovat el 10 de febrer de 1999, la institució denominada «Real Colegio Complutense» inaugurada oficialment per Ses Majestats els Reis d'España el 26 d'abril de 1993, situada a Trowbridge Street, 26, Cambridge, Massachusetts 02138, Estats Units.

2. Que la Universitat de Harvard i la Complutense tenen entre els seus objectius en el Reial Col·legi Complutense desenvolupar programes de beques d'investigació i d'estudis de postgrau que permetin el desenvolupament d'aquestes activitats a la Universitat de Harvard per part de professors, investigadors i estudiants de postgrau espanyols.

3. Que és desig de la UCM fer extensiva la participació en aquests programes a universitaris i acadèmics d'altres prestigioses universitats espanyoles a través del Reial Col·legi Complutense.

En conseqüència,

ACORDEN

1. Establir aquest conveni de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i la Universitat Complutense de Madrid.

2. En virtut d'aquest conveni, els professors, investigadors i postgraduats presentats per la Universitat de les Illes Balears poden accedir a les convocatòries del Reial Col·legi Complutense en condicions d'igualtat amb els candidats de la Universitat Complutense.

3. A aquests efectes, els professors, investigadors i postgraduats presentats per la Universitat de les Illes Balears participants en els programes del Reial Col·legi Complutense tindran el mateix estatus i drets que els professors, investigadors i postgraduats de la UCM per a l'ús dels serveis i locals del Reial Col·legi i per a l'accés als serveis de la Universitat de Harvard que garanteix la condició de «Complutense Fellow».

4. La Universitat de les Illes Balears pot presentar candidats propis a totes les convocatòries de beques d'investigació que faci públiques el Reial Col·legi Complutense, i pot aplicar els seus propis criteris o concursos interns per seleccionar els seus candidats. Per poder optar a aquestes beques, els candidats esmentats, igual com els de la Universitat Complutense, han de ser admesos pel Centre de la Universitat de Harvard on hagin de desenvolupar les seves activitats. Com passa en tots els casos, els candidats seleccionats per la Universitat de les Illes Balears per a aquestes beques han de ser ratificats pel Consell Acadèmic del Reial Col·legi Complutense, copresidit pel president de la Universitat de Harvard i el rector de la Universitat Complutense de Madrid format per cinc acadèmics de cada institució designats pel seu president i rector respectivament.

5. La Universitat de les Illes Balears es compromet a cobrir les despeses de les beques d'investigació dels candidats que presenti i que siguin ratificats definitivament. Amb aquesta finalitat, les sol·licituds que oficialment presenti aquesta universitat a les convocatòries per als seus professors o investigadors doctors han d'anar acompanyades d'una carta d'aval del seu rector que inclogui l'assumpció d'aquest compromís econòmic. La Universitat de les Illes Balears fixarà lliurement el nombre de beques d'investigació que vulgui adjudicar cada any.

6. L'import de cada beca d'investigació el determina el rector de la Universitat de les Illes Balears, en funció de la durada de l'estada, la categoria del professor o investigador i el tipus d'activitat per realitzar. En tot cas, convindria que cobrís com a mínim les despeses d'estada i manutenció pel període de treball concedit, l'assegurança mèdica i, si escau, el cost de la matrícula. Als efectes de fixar aquests imports segons els costs de cada any i cada centre, el rector de la Universitat de les Illes Balears pot demanar la informació i l'assessoria oportunes del Reial Col·legi Complutense. Les beques poden tenir una durada de tres mesos a un any.

7. La Universitat de les Illes Balears pot pagar directament la beca als professors o investigadors acceptats en el Reial Col·legi Complutense en els terminis que cregui convenient. Si ho prefereix, pot ingressar l'import de la beca en el compte del Reial Col·legi Complutense a fi que aquest pagui mensualment als professors o investigadors esmentats el mateix que als professors o investigadors de la UCM.

8. El conveni té una vigència inicial de cinc anys i és renovable si així ho acorden les parts. En tot cas, qualsevol de les parts pot denunciar el conveni amb un avís previ a l'altra d'un any d'antelació, sens perjudici de les activitats en curs, en les quals mantindrà els seus efectes fins que finalitzin.

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu al lloc i en la data indicats el present conveni, redactat en quatre exemplars, dos en català i dos en castellà; cada una de les parts se'n queda un exemplar en cada idioma.

Per la Universitat Complutense de Madrid, Carlos Berzosa Rector
Per la Universitat de les Illes Balears, Avel·lí Blasco Rector

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 24 de maig de 2005 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 17 de juny de 2005, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).