Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni entre l'Ajuntament d'Alaior i la Universitat de les Illes Balears

Alaior, 16 de setembre de 2005

REUNITS

D'una part, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

I de l'altra part, el senyor Pau Morlà Florit, batlle de l'Excel·lentíssim Ajuntament d'Alaior.

Ambdues parts es reconeixen la capacitat necessària i la representació suficient per subscriure aquest conveni.

EXPOSEN

1. Que l'Ajuntament d'Alaior és titular de l'immoble denominat Can Salort, situat als números 14 i 16 del carrer Major i identificat amb la referència cadastral 7512321.

2. Que aquest edifici fou cedit, en part, a la Universitat de les Illes Balears perquè hi ubiqués la seu universitària a Menorca.

En el mateix edifici, a la planta baixa i amb accés directe des del número 16, s'hi ubica la Biblioteca Pública Municipal.

La part restant de l'edifici és ocupada per les instal·lacions de la seu universitària de la UIB a Menorca, part que s'incorporà al patrimoni de la Universitat sempre que es mantengui durant un termini mínim de trenta anys la destinació per a la qual va ser cedida.

3. Que la UIB és titular d'un altre immoble situat al carrer de Santa Rita número 11, identificat amb la referència cadastral 7512311, immoble que es pretén remodelar per tal d'ampliar les aules i els serveis de la seu universitària i formar un conjunt integral d'aquesta extensió adossant un edifici amb l'altre, atès que ambdós edificis són contigus per les mitgeres posteriors.

4. Que per poder obtenir les corresponents autoritzacions les dues parts formulen aquest conveni de manera que, de conformitat amb la documentació adjunta, quedin determinats o definits els edificis, l'ús que se n'ha de fer i en el futur deixar definits els límits de cada propietat.

CONVENEN

1. Les parts convenen autoritzar-se recíprocament les situacions de servitud de pas entre els immobles, atès que hi ha àrees de serveis comunes entre la Biblioteca Pública Municipal i la seu universitària, clarament grafiades en el plànol del projecte que s'adjunta. Així doncs, la sortida d'emergència de la seu universitària és per la Biblioteca Municipal i els serveis per a discapacitats de què disposa la seu universitària són els serveis comuns de la planta baixa de la Biblioteca.

2. Atès que s'ha d'annexionar un edifici amb l'altre i que s'hauran de preveure connexions i servituds de pas per al funcionament integral de l'activitat universitària, es deixen ben aclarides quines són les propietats on queden reflectides les mitgeres de separació de cada edifici, perquè reverteixin a cada Administració en cas que la Universitat el dia de demà no compleixi la finalitat per a la qual l'Ajuntament d'Alaior va cedir-li part de l'immoble Can Salort.

3. L'Ajuntament es compromet a col·locar l'elevador necessari per a l'accessibilitat a la sala de lectura de la Biblioteca Municipal, per eliminar les barreres arquitectòniques existents. L'esmentat elevador serà inclòs dins el projecte d'activitats de l'edifici de Can Salort que la UIB ha redactat.

4. L'Ajuntament es compromet a fer les gestions oportunes per tal que GESA autoritzi l'emplaçament del transformador necessari per a la potència necessària per a la UIB a l'aparcament situat devora l'edifici de la Creu Roja.

5. La UIB es compromet a dividir el projecte d'activitats redactat per l'enginyer industrial superior Dámaso de la Cruz Pons en dues fases; la primera, referent a l'edifici amb façana al carrer Major; i la segona la resta.

6. L'Ajuntament d'Alaior autoritza executar les obres previstes en el projecte adjunt que afectin els edificis de titularitat municipal, sens perjudici de les llicències d'obres que siguin necessàries.

Un cop llegit el document i com a prova de conformitat amb tots i cada un dels punts d'aquest conveni, ambdues parts el signen en dos exemplars al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Per la Universitat de les Illes Balears,

Avel·lí Blasco
Rector

Per l'Ajuntament d'Alaior,

Pau Morlà
Batlle

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 26 d'abril de 2005 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 17 de juny de 2005, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).