Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre la Institució del Defensor del Poble, el Govern de les Illes Balears, el Consell Insular d'Eivissa i Formentera i la Universitat de les Illes Balears per a l'organització de la sisena edició de la Universitat d'Estiu d'Eivissa i Formentera 2005

Eivissa, 24 de juny de 2005

REUNITS

D'una banda, l'Excma. Sra. María Luisa Cava de Llano y Carrió, Adjunta Primera del Defensor del Poble, en virtut del nomenament del Defensor del Poble, publicat al Butlletí Oficial de l'Estat de 23 de juny de 2000, actuant com a Defensora del Poble en funcions, segons disposen l'article 8.1 de la Llei orgànica 3/1981, de 6 d'abril, i 12.1 a) del Reglament d'Organització i Funcionament del Defensor del Poble, aprovat per les Meses del Congrés dels Diputats i del Senat, a proposta del Defensor del Poble, en la seua reunió conjunta de 6 d'abril de 1983.

De l'altra, l'Hble. Sr. Francesc Jesús Fiol i Amengual, Conseller d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears (en endavant, GIB), actuant en nom i representació d'aquesta Institució, de conformitat amb el que disposa l'article 80.4 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i l'art. 33 de la Llei 4/2001, de 14 de març, del GIB.

De l'altra, l'Hble. Sr. Pere Palau Torres, President del Consell Insular d'Eivissa i Formentera (en endavant, CIEF), actuant en el seu nom i representació, de conformitat amb el que disposa l'art. 9 de la Llei 8/2000, de 27 d'octubre, de consells insulars.

De l'altra, el Mgfc. i Excm. Sr. Avel·lí Blasco Esteve, Rector de la Universitat de les Illes Balears (en endavant, UIB), actuant en nom i representació d'aquesta entitat, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Totes les parts es reconeixen mútuament la capacitat necessària per formalitzar aquest Conveni i

MANIFESTEN

1. Que la Constitució Espanyola disposa, en el seu art. 44, que els poders públics promouran i tutelaran l'accés a la cultura, a la qual tots tenen dret.

2. Que el Defensor del Poble, per mandat de l'article 54 de la Constitució Espanyola, és l'alt comissionat de les Corts Generals per a la protecció i la defensa dels drets fonamentals i les llibertats públiques dels ciutadans .

3. Que l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, reformat per la Llei orgànica 3/1999, de 8 de gener, disposa a l'art. 10.22 que la Comunitat Autònoma de les Illes Balears té la competència exclusiva en matèria de cultura.

4. Que la Llei 8/2000, de 27 d'octubre, de consells insulars preveu expressament a l'art. 46 que els consells insulars puguin subscriure convenis o acords de cooperació amb la resta d'administracions públiques, en els quals s'estableixin lliurement els instruments de col·laboració necessaris per a l'assoliment de finalitats comunes d'interès públic i que el CIEF exerceix competències en matèria de cultura en virtut de l'atribució efectuada per la Llei 6/1994, de 13 de desembre.

5. Que la UIB té atribuïda, com una de les seues funcions, la de donar suport científic i tècnic al desenvolupament cultural, social i econòmic de la Comunitat Autònoma en què s'assenta.

6. Que totes aquestes institucions estan interessades a fomentar totes aquelles activitats i iniciatives necessàries per al desenvolupament de la cultura i el progrés de les nostres illes, i que per aquest motiu és voluntat de totes aquestes institucions fer els esforços necessaris perquè es pugui donar continuïtat a la sisena edició de la Universitat d'Estiu a Eivissa i Formentera 2005 (en endavant, VI UEEF 2005), que integra activitats acadèmiques, científiques i culturals en el context d'una universitat d'aquestes característiques.

7. Que, en aquest sentit, la UIB i el CIEF varen subscriure un acord en data 6 de setembre de 2000 per a la realització de la UEEF i que sobre la base d'aquest acord s'han celebrat ja cinc edicions.

8. Que en les anteriors edicions de la Universitat d'Estiu també col·laborà econòmicament la Conselleria d'Educació i Cultura del GIB, i que per a la d'enguany, a més, s'hi vol incorporar la institució del Defensor del Poble, per dur a terme el curs "Els drets humans a Europa des de la perspectiva del Defensor del Poble".

9. Que en aquesta UEEF es porten a terme cursos i activitats culturals, preferentment durant el mes de setembre de cada any, que tenen una incidència en el nostre àmbit illenc, amb la seriositat i el rigor universitaris que ha de tenir una universitat d'aquestes característiques.

10. Que és intenció del CIEF la celebració de la VI UEEF 2005 i de gestionar el finançament d'aquests cursos i activitats complementàries per a aquest esdeveniment.

I per tot l'exposat, totes les parts atorguen el present conveni amb subjecció a les següents

CLÀUSULES

PRIMERA. És objecte del present conveni establir la col·laboració entre la institució del Defensor del Poble, el GIB, el CIEF i la UIB en matèria de cultura per a la realització de la VI UEEF 2005.

SEGONA. Per a la consecució de l'objectiu anterior, el CIEF encarrega a la UIB, a través del Servei d'Activitats Culturals (en endavant, SAC), les tasques conduents a la VI UEEF 2005. En aquest sentit, la UIB s'encarregarà de fer totes les feines necessàries per a l'edició d'enguany.

TERCERA. El Vicerectorat de Projecció Cultural de la UIB, a través del SAC i de la Seu de la Universitat a Eivissa i Formentera, es farà càrrec de la gestió d'aquests cursos i activitats, la qual haurà de comptar, amb posterioritat, amb el vistiplau del Consell Acadèmic de la UEEF, creat a l'efecte, i el de la Conselleria d'Educació i Cultura del GIB, que formarà part d'aquest consell. L'esmentada programació s'aprovarà una vegada que compti amb els corresponents vistiplaus.

QUARTA. Les característiques i el pressupost de la VI UEEF 2005 són els que figuren a l'Annex que forma part d'aquest protocol, entre les quals cal destacar:

Títol : VI Universitat d'Estiu d'Eivissa i Formentera 2005

Nombre de cursos : sis

 • Els drets humans a Europa des de la perspectiva del Defensor del Poble
 • Els límits de la ment
 • Models de gestió del patrimoni arqueològic: de la idea a la pràctica
 • Noves tecnologies i empresa: web, entorn i gestió del canvi
 • Nutrició i alimentació als infants i adolescents
 • Turisme i esport: l'oferta complementària a través de les activitats físiques

Lliçó inaugural : Dr. Eudald Carbonell, catedràtic de Prehistòria de la Universitat Rovira i Virgili, dilluns 5 de setembre de 2005

Lloc de realització : Seu de la Universitat a Eivissa i Formentera, c. de Bes, 9, 07800 Eivissa

Dates : del 5 al 9 de setembre de 2005

Durada : 20 hores cada curs

Horari : de 16 a 20:30 hores

Crèdits de lliure configuració de la UIB : 2

CINQUENA. Pel que fa al curs "Els drets humans a Europa des de la perspectiva del Defensor del Poble", el Defensor del Poble, la Conselleria d'Educació i Cultura del GIB, el CIEF i la UIB l'organitzaran conjuntament.

Aquest curs està dirigit acadèmicament pel Defensor del Poble, que desenvoluparà el disseny acadèmic i l'esquema general del curs i proposarà el professorat participant, dins de les normes vigents a la UIB, sobre estructura i organització de cursos d'estiu.

SISENA.

La UIB cobrarà l'assistència als cursos, segons els preus acadèmics. Si el muntant total dels ingressos per a l'execució de la Universitat d'Estiu, derivats dels preus per assistència i de les aportacions de les entitats que signen aquest conveni, superàs les despeses que originàs, el romanent revertirà en la reducció d'aquestes aportacions de forma proporcional a fi que els ingressos i les despeses quedin anivellats. Les despeses de gestió i administració hauran de justificar-se mitjançant factures.Així, en el cas que també hi hagués un romanent en el curs "Els drets humans a Europa des de la perspectiva del Defensor del Poble", també s'hauria de minorar l'aportació feta pel Defensor del Poble.

SETENA

 1. Atès el cost econòmic que suposa desenvolupar els cursos que conformen la VI UEEF 2005, la UIB rebrà la quantitat de 48.000 (quaranta-vuit mil) euros, que serà aportada pel CIEF de la partida pressupostària 4220 45100.
 2. Així mateix, la Conselleria d'Educació i Cultura del GIB col·laborarà econòmicament amb el CIEF en el desenvolupament dels cursos i de les activitats culturals per a la celebració de la VI UEEF 2005 en el marc previst en aquest conveni. La col·laboració de la Conselleria d'Educació i Cultura del GIB es concreta amb l'aportació al CIEF de la quantitat de 18.000 (divuit mil) euros, que seran abonats al CIEF a la signatura del Conveni, a càrrec de la partida pressupostària 13801.421F01.46100.30. En definitiva, la quantitat total que rebrà la UIB per part del CIEF serà de 48.000 (quaranta-vuit mil) ¿, que és la suma dels ingressos del CIEF i de la Conselleria d'Educació i Cultura del GIB.
 3. D'altra banda, per al pagament corresponent al curs "Els drets humans a Europa des de la perspectiva del Defensor del Poble", el Defensor del Poble aportarà a la UIB la quantitat de 30.000 (trenta mil) ¿, amb càrrec a la partida 22606, "Reuniones y Congresos" del seu pressupost vigent de despeses, fent constar que hi ha crèdit adequat i suficient.

VUITENA

 1. El CIEF pagarà a la UIB el 50% dels 48.000 (quaranta-vuit mil) euros a la signatura d'aquest protocol i la resta després de justificar la quantitat percebuda. Amb anterioritat al 30 de novembre de 2005 la UIB haurà de justificar la quantitat percebuda mitjançant la presentació davant el CIEF de certificació acreditativa de la realització de l'activitat objecte d'aquest conveni en la qual haurà de constar el seu cost detallat, així com la liquidació d'ingressos i despeses i el finançament afectat.
 2. Una vegada finalitzades les activitats de la UEEF el CIEF enviarà a la Conselleria d'Educació i Cultura una certificació de Secretaria amb informe previ expedit pels serveis econòmics, justificativa de la correcta aplicació de les aportacions rebudes, d'acord amb el pressupost que es troba a l'Annex i segons la informació facilitada per la UIB d'acord amb la clàusula novena.
 3. L'abonament de l'import que aporta el Defensor del Poble a la UIB es farà mitjançant transferència al compte núm. 2077-0812-36-3100409104 obert a nom de la Universitat de les Illes Balears a Bancaja (Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante), Agència Palma-Centre, carrer del Baró de Santa Maria del Sepulcre, 11, 07012 Palma, a la signatura del present conveni i en tot cas abans de l'inici del curs.

NOVENA. Una vegada rebuts els fons i quan ja s'hagi clausurat la Universitat d'Estiu, la UIB trametrà al Defensor del Poble, al CIEF i a la Conselleria d'Educació i Cultura l'oportuna certificació en què s'acrediti la realització dels cursos d'acord amb el previst i la recepció i l'adequada comptabilització dels fons i la seua aplicació als fins previstos en el conveni.

DESENA. La no-realització o la menor execució de les accions previstes en aquest conveni donarà lloc a la devolució o a la minoració, en el seu cas, de l'import satisfet pel CIEF, així com l'aportació feta pel Defensor del Poble per a la realització del curs "Els drets humans a Europa des de la perspectiva del Defensor del Poble" i per la feta per la Conselleria d'Educació i Cultura. La devolució a aquestes entitats es realitzarà de manera proporcional a les aportacions efectuades per cada una d'elles, d'acord amb el que es preveu en el present conveni.

ONZENA.- La UIB inhibirà el CIEF, el Defensor del Poble i la Conselleria d'Educació i Cultura de tota responsabilitat que es pugui derivar per a la realització d'aquesta VI UEEF 2005.

DOTZENA.- S'haurà de reflectir la col·laboració de totes les institucions, amb la inclusió en un lloc destacat dels escuts d'aquestes entitats, en tot el material (cartells, fullets...) que faci referència a l'esmentada edició. Així mateix, s'hauran de convidar els representants de les diverses institucions que subscriuen aquest conveni a l'acte d'inauguració.

TRETZENA.- L'incompliment de les clàusules d'aquest Conveni per qualsevol de les parts firmants podrà donar lloc a la seua denúncia.

CATORZENA.- El present conveni tendrà vigència des de la seua signatura fins al 30 de novembre de 2005.

I en prova de conformitat, totes les parts firmen el present conveni en quatre exemplars en versió catalana i quatre en versió castellana, en el lloc i la data assenyalats a l'encapçalament.

PEL DEFENSOR DEL POBLE,
PER LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA DEL GOVERN BALEAR,
PEL CONSELL INSULAR D'EIVISSA I FORMENTERA,
PER LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS,

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 14 de juny de 2005 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 26 de juliol de 2005, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre)

ADDENDA AL CONVENI