Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre el Centre Balears Europa i la Universitat de les Illes Balears sobre la realització d'un curs de 80 hores lectives destinat als estudiants de la UIB (per reconèixer com a crèdits de lliure configuració)

Palma, 13 de juliol de 2005

REUNITS

D'una part, l'Honorable Senyor Lluís Àngel Ramis d'Ayreflor Cardell, conseller d'Economia, Hisenda i Innovació i president del Centre Balears Europa (CBE), com a representant d'aquest, segons Decret 88/2001, de 29 de juny, pel qual es modifica el Decret 202/1996, de 22 de novembre, de ratificació dels Estatuts del Consorci CBE.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

MANIFESTEN

El seu interès per desenvolupar aquest conveni de col·laboració entre ambdues institucions en relació amb la realització d'un curs sobre Integració Europea de vuitanta hores lectives de duració per als estudiants de la UIB.

ACORDEN

Primer . L'alumnat que tindrà prioritat per inscriure's en aquest curs serà aquell que estigui matriculat en algun dels estudis impartits per la UIB, preferentment en els estudis d'Empresarials, Economia, Administració i Direcció d'Empreses, Dret, Turisme i Relacions Laborals.

Segon . Les vuitanta hores lectives del curs que es regulen en el marc d'aquest conveni, es poden reconèixer com a crèdits de lliure configuració, d'acord amb la normativa de cada un dels estudis i de la UIB.

Tercer . La correspondència entre crèdits i hores realitzades és d'un mínim de 10 hores lectives per crèdit, i el reconeixement l'ha de demanar l'alumne en els terminis generals establerts per a la petició de reconeixements. (A excepció que el Departament d'Economia Aplicada, l'Escola de Ciències Empresarials i/ o la Facultat de Ciències Econòmiques demanin el reconeixement automàtic de la realització del curs per 5 crèdits de lliure configuració i que aquesta sol·licitud sigui acceptada per la UIB.)

Quart . Per poder ser avaluat, l'alumnat ha d'haver assistit a un mínim del 80% del total d'hores lectives. La forma d'avaluació serà mitjançant la valoració d'un treball d'investigació sobre la temàtica del curs.

Cinquè . Aquest curs, amb el de Diploma en Integració Europea, tindrà una durada de vuitanta hores lectives i englobarà els continguts específics per donar a conèixer i fomentar la Integració Europea. Es desenvoluparà durant el primer semestre de l'any 2005. (Any acadèmic 2004-2005.)

Sisè . La UIB adquireix el compromís de dirigir el curs i definir el perfil professional del professor per a la realització d'aquest curs. Els tècnics del CBE, essent especialistes en la matèria comunitària, podran impartir el curs que, conjuntament UIB i CBE, considerin oportú.

Setè . D'acord amb la realització d'aquest conveni de realització d'un curs, el Centre Balears Europa (CBE) serà institució col·laboradora de la UIB. La persona que faci funcions de supervisió tindrà una acreditació personal, amb validesa per a l'any acadèmic 2004-2005, que permetrà als posseïdors accedir als beneficis de què gaudeixen els membres de la comunitat universitària.

El desenvolupament d'aquesta col·laboració serà coordinat, per part del CBE, pel seu director gerent, i per part de la Universitat, pel director del curs.

Vuitè . El CBE adquireix el compromís d'aportar la quantitat de VINT-I-DOS MIL CINC-CENTS SETANTA-CINC EUROS (22.575,00), destinats al finançament de les despeses del curs. Aquest import es farà efectiu amb la presentació prèvia d'una programa memòria del curs, incloent relació de professors, professors invitats, alumnes als quals s'imparteix, relació de material a distribuir, etc.

Novè . El CBE adquireix el compromís d'aportar suport metodològic en matèria de qualitat quan les dues organitzacions així ho decideixin i participar en l'elaboració de materials i continguts que s'han d'incloure en el temari. Així mateix, en virtut d'aquest conveni la UIB adquireix el compromís d'incloure el logo del CBE al material de promoció i aquell que es doni als estudiants que segueixen aquest curs.

Desè . Un cop finalitzat el curs, l'estudiant/a pot demanar un certificat acreditatiu de la tasca realitzada.

Onzè . L'assegurança escolar cobrirà les contingències de l'alumnat que faci el curs en el marc d'aquest conveni en les condicions que s'estableixen a les disposicions legals que la regulen.

Dotzè . Les dues parts es comprometen a tractar de resoldre de mutu acord les diferències que puguin sorgir en l'aplicació d'aquest conveni o dels acords específics que se'n puguin derivar.

Tretzè . El present conveni de realització d'un curs sobre Integració Europea té una validesa d'un any.

Com a prova de conformitat amb tots i cada un dels acords detallats, les parts signen aquest conveni, en dos exemplars, i amb un sol efecte, al lloc i en la data esmentats en l'encapçalament.

Per la Universitat de les Illes Balears, Avel·lí Blasco Rector
Pel Centre Balears Europa, Lluís Àngel Ramis d'Ayreflor Conseller d'Economia, Hisenda i Innovació i president del Consorci

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 21 de juny de 2005 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 26 de juliol de 2005, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).