Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre l'Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca i la Universitat de les Illes Balears per al desenvolupament d'un estudi relatiu a l'accessibilitat dels municipis de Mallorca

Palma, 29 de juliol de 2005

REUNITS

D'una part, el Senyor Antoni Serra Torres, president de l'Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca, en endavant l'INSTITUT, amb CIF Q-0700448-D i seu al carrer General Riera, número 67, de Palma.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, amb CIF Q-0718001-A i domicili a la carretera de Valldemossa, km 7,5, de Palma.

ACTUEN

El primer, en nom de l'INSTITUT, en virtut del Decret de nomenament de data 21 de juny de 2004 (BOIB ext. Núm. 88, de 22.06.2004)

El segon, com a representant de la UIB, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 70/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Totes les parts es reconeixen mútuament plena capacitat jurídica per a aquest acte.

EXPOSEN

Que l'INSTITUT, a través de la Secció d'accessibilitat, està interessat a col·laborar amb la Universitat de les Illes Balears per dur a terme la realització d'un estudi sobre l'accessibilitat dels municipis de Mallorca.

Que la Universitat també està disposada a participar en la realització d'aquest treball mitjançant el Departament de Ciències de la Terra i el Servei de Sistemes d'Informació Geogràfica i Teledetecció del Vicerectorat d'Investigació i Política Científica.

ACORDEN

Primer. Objecte

És objecte del present conveni la realització d'un estudi de l'accessibilitat d'alguns municipis de Mallorca segons s'estableix a l'annex I del present document.

Segon. Àmbits de cooperació

La realització de l'esmentat estudi requerirà les següents tasques:

1. El disseny d'una base de dades territorial.

2. La realització d'un inventari d'informació territorial.

3. La redacció d'una memòria de resultats i la incorporació de les dades a un servidor cartogràfic a través de la xarxa Internet, per donar accés a la informació recollida a la base de dades.

Tercer. Responsabilitat i aportacions de les parts

1 L'INSTITUT es compromet a:

a) Per a l'efectivitat del present conveni, l'INSTITUT destina un total de DIVUIT MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS (18.448,00 euros), que aniran a càrrec de la partida pressupostària 30.31350.48905 del pressupost de despeses de l'INSTITUT per a l'any 2005.

b) El pagament de la quantitat assenyalada al punt anterior es farà efectiu a la UIB fraccionadament a mesura que la UIB vagi presentant les factures corresponents pel treball realitzat.

2. La UIB es compromet a:

a) Realitzar el treball esmentat en el termini de vigència del conveni comptat des del dia de la signatura.

Quart. Vigència i durada

Aquest conveni té validesa des de la seva signatura fins al dia 31 de desembre de 2005.

El present conveni és susceptible de pròrroga si, de manera justificada, s'al·lega la impossibilitat material i/o tècnica de finalitzar els treballs convinguts durant el període de vigència.

Cinquè. Resolució

Aquest conveni es pot extingir per expiració del temps convingut i pot rescindir-se per qualsevol de les parts, mitjançant denúncia d'alguna d'elles, que ha de ser comunicada a l'altra amb una antelació mínima de quinze dies, o per alguna de les següents causes:

1. El mutu acord de les parts, que s'ha de formalitzar per escrit.

2. L'incompliment greu i/o manifest de les obligacions d'una de les parts signants del conveni.

3. La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de poder dur a terme l'objecte del conveni.

Sisè. Competència jurisdiccional

Les parts renuncien al propi fur i se sotmeten expressament als jutges i als tribunals de Palma.

I com a prova de conformitat amb el contingut d'aquest conveni de col·laboració, ambdues parts el signen en dos exemplars i amb un sol efecte, en la data i el lloc indicats a l'encapçalament.

Per l'Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca,

 

Per la Universitat de les Illes Balears,

 

Antoni Serra
President

Avel·lí Blasco
Rector

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 7 de juny de 2005 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 26 de juliol de 2005, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).

ANNEX I

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DELS MUNICIPIS DE MALLORCA PER A PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA COM A ELEMENT CLAU DE MÀRQUETING TERRITORIAL I TURÍSTIC DE L'ILLA

Introducció

La vocació turística de Mallorca es fonamenta en els seus valors físics i naturalistes, així com també en la seva dotació quant a infraestructures, equipaments i serveis. En aquest sentit, un dels paràmetres per avaluar la qualitat dels serveis fa referència a la seva accessibilitat. Aquesta accessibilitat constitueix un factor multidimensional clau en el qual intervenen nombrosos paràmetres com ara el temps d'accés, el mitjà de transport utilitzat, o, entre d'altres, les possibilitats d'accés per als col·lectius amb mobilitat reduïda.

L'adaptació del territori i dels seus serveis i equipaments al desplaçament i ús de totes les persones sense discriminació ha de constituir, a més d'una necessitat, una autèntica exigència a les regions europees avançades. En molts de casos, encara que el territori pugui disposar d'infraestructures i/o equipaments accessibles, el problema rau en una manca d'informació sobre aquest fet. És a dir, la barrera en aquest cas és el desconeixement de l'existència de l'equipament i la seva adaptació per a l'ús per part de persones amb limitacions físiques o sensorials.

Avui en dia les tecnologies de la informació i les telecomunicacions proporcionen els instruments i la informació que faciliten l'accés al territori a les persones amb discapacitats. En concret, els Sistemes d'Informació Geogràfica es consideren una tecnologia adequada per oferir als ciutadans informació actualitzada i precisa del territori i les seves infraestructures i equipaments. Aquesta informació permet millorar en gran mesura la mobilitat de les persones amb discapacitats i dóna lloc a un territori més accessible per a tothom.

Objectius

Generals

- Promoure la millora de les condicions d'accessibilitat en els municipis de Mallorca.
- Fomentar la transmissió d'informació territorial sobre accessibilitat.
- Promoure l'accessibilitat territorial a les infraestructures i equipaments a zones urbanes de Mallorca.

Específics

O1. Dissenyar una Geodatabase de l'accessibilitat territorial de Mallorca.
O2. Fer un inventari d'informació territorial corresponent a infraestructures, equipaments i serveis de diferents municipis de la Part Forana de Mallorca, que s'integrarà a la Geodatabase de l'accessibilitat.
O3. Incorporar la informació recollida a un servidor cartogràfic per donar accés, a través d'Internet, a la informació continguda a la Geodatabase d'accessibilitat.

Metodologia

El treball a desenvolupar per assolir els diferents objectius plantejats serà el següent:

O1. Dissenyar una Geodatabase de l'accessibilitat territorial de Mallorca.

Tasca 1 . Es farà una anàlisi documental (bibliogràfica i Internet) sobre bases de dades territorials sobre accessibilitat.

Tasca 2 . Es crearà una comissió tècnica o panel d'experts amb membres de la Universitat i de l'INSTITUT, per tal d'avaluar els elements territorials a incorporar a la base de dades, així com el tipus d'atributs que haurien de tenir. Desenvolupament d'un formulari d'anàlisi de requeriments que permeti avaluar els diferents objectes a considerar a la base de dades. El dit formulari serà avaluat pel panel d'experts.

Tasca 3 . Creació de la Geodatabase utilitzant un Sistema Gestor de Bases de Dades Relacionals.

Material a elaborar: Es generarà un informe tècnic .

O2. Fer un inventari d'informació territorial corresponent a infraestructures, equipaments i serveis de diferents municipis de la Part Forana de Mallorca, que s'integrarà a la Geodatabase de l'accessibilitat .

Tasca 1 . Selecció de les zones d'actuació. Identificació d'escales de treball. Construcció de formularis per a la recollida d'informació al camp. Preconfiguració d'aplicacions Pocket PC amb GPS incorporat per a la recollida in situ de la informació.

Tasca 2 . Recollida d'informació al camp, mitjançant 4 estudiants en pràctiques.

Tasca 3 . Emplenament de la Geodatabase. Generació de cartografia temàtica de la informació recollida i anàlisi de la informació.

Material a generar: Informe tècnic. Base de Dades SIG .

O3. Incorporar la informació recollida a un servidor cartogràfic per donar accés a través d'Internet a la informació continguda a la Geodatabase d'accessibilitat.

Tasca 1 . Selecció de la informació a incorporar al servidor. Generació d'arxius de metainformació de la informació seleccionada.

Tasca 2 . Construcció del visualitzador cartogràfic o bé, si s'utilitza l'actualment disponible a l'Institut, adaptació d'aquest per accedir a la Geodatabase.

Tasca 3 . Publicació de la informació geogràfica.

Pla de treball

El treball es desenvoluparà en un període aproximat de 6 mesos, des de la firma del conveni.

Serà dirigit per Joana Maria Petrus Bey, professora d'anàlisi geogràfica regional del Departament de Ciències de la Terra, i Maurici Ruiz Pérez, director del Servei de SIG i Teledetecció.

Pressupost

Conceptes Total

Personal
Desplaçament
Costos indirectes UIB
Total:
IVA:

10.000,00 euros
2.000,00 euros
3.903,45 euros
15.903,45 euros
2.544,55 euros

TOTAL

18.448,00 euros