Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre la Conselleria de Medi Ambient i la Universitat de les Illes Balears per desenvolupar activitats de recerca i formació dins de l'àrea del canvi climàtic a les Illes Balears

Palma, 2 d'agost de 2005

REUNITS

D'una part, l'Honorable Senyor Jaume Font i Barceló, conseller de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears, d'acord amb el Decret 7/2003, de 30 de juny, del president de les Illes Balears, pel qual es disposa el nomenament dels membres del Govern de les Illes Balears.

I de l'altra, el Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, Rector de la Universitat de les Illes Balears (d'ara endavant, UIB), segons el nomenament efectuat pel Decret 47/2003, de 9 de maig (BOIB núm. 67 extr., de 13 de maig), que entrà en vigor el dia 14 de maig de 2003.

INTERVENEN

El primer, com a representant del Govern de les Illes Baelars i com a conseller competent per raó de la matèria. Es troba facultat per a la signatura del present conveni en virtut de les atribucions que li atorguen els articles 11 c) i 80.4 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

El segon, en nom i representació de la UIB, d'acord amb el que estableixen l'article 20 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats, i l'article 30.1.b) dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 120/2003, de 26 de setembre, segons el nomenament efectuat pel Decret 47/2003, de 9 de maig. Està facultat per a la signatura d'aquest conveni en virtut de l'article 30.1.n) dels Estatuts anteriors.

Ambdues parts, en la representació amb la qual intervenen, es reconeixen recíprocament la capacitat jurídica necessària per signar aquest conveni, i a tal fi,

EXPOSEN

I.- Que mitjançant el Decret 3/2005, de 28 de gener, del president de les Illes Balears, es creà l'Oficina Balear del Canvi Climàtic, adscrita a la conselleria de Medi Ambient, que amb rang de direcció general ha de coordinar les funcions i actuacions que, a l'àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears, s'executin en matèria del canvi climàtic.

II.- Que la UIB, dins de l'àmbit d'investigació i recerca que li és propi, crearà l'Observatori del Clima de les Illes Balears (d'ara endavant, OCLIB), el qual estarà integrat pel personal investigador competent sobre la matèria, i tindrà un marcat caràcter experimental i innovador sobre meteorologia i clima.

III.- Que l'àmbit d'actuació de l'OCLIB serà principalment el de l'activitat investigadora i la publicació dels seus resultats, participació en projectes d'investigació sobre el clima amb altres grups d'investigació de prestigi, proposta de mesures tendents a reduir la contaminació atmosfèrica i l'impacte regional del canvi climàtic, i demès línies relacionades amb el clima i la meteorologia.

IV.- Que la conselleria de Medi Ambient (d'ara endavant, Conselleria) té interès a poder disposar d'informació sobre l'evolució del clima a les Illes Balears, la qual serà d'importància vital per a les activitats a desenvolupar per l'Oficina Balear del Canvi Climàtic a l'efecte de facilitar la consecució de la quota de responsabilitat de les Illes Balears dins dels compromisos espanyols en relació ambel compliment del Protocol de Kyoto, entre d'altres actuacions.

V.- Que com a conseqüència dels expositius anteriors, la Conselleria i la UIB estan interessades a col·laborar per incentivar la investigació climàtica que durà a terme l'OCLIB, i a tal fi subscriuen el present conveni de col·laboració amb sujecció a les següents

CLÀUSULES

Primera.- Objecte

És objecte del present conveni definir la col·laboració entre la conselleria i la UIB en matèria d'investigació sobre el clima i la meteorologia a l'àmbit de les Illes Balears.

Segona.- Obligacions de la UIB

En el marc del present conveni de col·laboració, la UIB es compromet a:

 1. la creació de l'OCLIB, com a òrgan d'investigació científica en matèria de canvi climàtic i el medi ambient, en general, i que estirà composat per personal investigador de reconegut prestigi sobre la matèria descrita.
  La investigació que dugui a terme l'OCLIB servirà per orientar als responsables de les polítiques ambientals de les Illes Balears.
 2. dur a terme, amb col·laboració amb la conselleria i baix la seva supervisió, treballs d'investigació i estudis sobre meteorologia i canvi climàtic a les Illes Balears
 3. assessorar a la conselleria per a la realització dels treballs que aquesta dugui a terme en matèria de canvi climàtic
 4. estudiar i assistir a la conselleria en l'elaboració de projectes que aquesta dugui a terme en matèria de canvi climàtic.

La UIB durà a terme els treballs d'assessorament i investigació, així com l'assistència a la conselleria en matèria de canvi climàtic a travès de l'OCLIB.

Tercera.- Obligacions de la conselleria

En el marc del present conveni, la conselleria es compromet a:

 1. Nomenar un interlocutor amb la UIB, que serà el que fixarà les necessitats d'aquesta en matèria d'assessorament i investigació sobre canvi climàtic, objecte dels treballs que haurà de dur a terme la UIB a travès de l'OCLIB.
 2. Subministrar la informació rellevant per al desenvolupament de les tasques d'investigació a dur a terme per part de la UBI a través de l'OCLIB.Abonar la quantitat de 75.000150.000.- ¿ anuals totals com a pagament per aquells treballs que siguin encomenats per l'interlocutor, i que lliuri la UIB a través de l'OCLIB, d'acord amb la següent distribució anual:
 3. 2005: 37.500,00 ¿
  2006: 75.000,00 ¿
  2007: 37.500,00 ¿

 4. El pagament s'efectuarà mitjançant transferència bancària prèvia presentació per part de la UIB de les corresponents factures o documents d'igual valor provatori, informes justificatius de les feines desenvolupades, conformitat del respon sable del conveni de la conselleria i el corresponent certificat emès pel director del projecte d'inversió.

Quarta.- Obligació de secret

1.- La UIB es compromet a mantenir en secret aquella informació subministrada per la conselleria per realitzar les tasques que se li encomanin i que realitzi a través de l'OCLIB, i a fer que aquest compromís sigui respectat per les persones que participin en la execució dels treballs.

2.- L'obligació del secret s'extèn també a l'encomana de treballs que realitzi la conselleria, així com al contingut d'aquests, durant la seva elaboració.

Cinquena.- Propietat intelectual dels treballs

1.- La propietat intelectual dels treballs objecte del present conveni serà cedida pels seus autors al Govern de les Illes Balears, que en farà us d'acord amb la vigent Llei de Propietat intelectual.

2.- No obstant això, la conselleria no podrà fer cap alteració, modificació, addició o supressió sense l'autorització expressa de l'OCLIB en cas de decidir-ne la impressió, publicació o difusió.

Igualment, a totes les publicacions dels treballs que dugui a terme la conselleria s'haurà de ressenyar, en un lloc que sigui visible, la relació d'autors i la seva direcció, si escau.

Sisena.- Comissió mixta

1.- A partirt de la signatura d'aquest conveni es constituirà una comissió mixta de seguiment, amb dos representants de cada una de les parts signatàries.

2.- Aquesta comissió durà a terme les funcions de vigilància i seguiment de les actuacions que es derivin del conveni. La comissió mixta es reunirà quan ho sol·licitin una de les parts i, com a mínim, dues vegades a l'any.

Setena.- Vigència del Conveni

La durada del present conveni serà de dos anys des de la seva data de signatura, La durada del present conveni serà de dos anys a partir de la data de signatura d'aquest conveni, prorrogabless de mutu acord entre les parts. No obstant això, es podrà anticipar la fi del present conveni de mutu acord entre les aparts, prèvia comunicació per escrit amb dos mesos d'antelació i amb l'obligació d'acabar els treballs en curs i de procedir al seu abonament.

Vuitena.- Naturalesa del conveni

El present conveni té caràcter administratiu i les qüestions litigioses que sorgeixin de la seva interpretació i/o incompliment es resoldran mitjançant la comissió mixta de seguiment. En cas de no arribar a ninguna solució, serà competent la jurisdicció contenciosa administrativa.

I com a prova de conformitat, els sotasignants formalitzen aquest conveni en dos exemplars i amb un sol efecte, al lloc i la data indicats a l'encapçalament.

Per la Universitat de les Illes Balears Avel·lí Blasco i Esteve
Per la conselleria de Medi Ambient Jaume Font i Barceló

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 22 de març de 2005 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 26 de juliol de 2005, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre)