Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i IP Learning E-ducativa, SL

Palma/Madrid, 2 de juny de 2005

REUNITS

D'una part, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat, amb CIF Q 0718001 A i domicili legal al campus universitari, cra. de Valldemossa, km 7.5, 07122 Palma (Illes Balears).

I de l'altra, el senyor Juan José Gaitán Pinto, en representació de l'empresa IP Learning e-ducativa, SL, com a director general de l'esmentada empresa, amb CIF B 83399139 i domicili al carrer Gil de Andrade, 16 1º D, 28804 Alcalá de Henares (Madrid).

EXPOSEN

Primer . IP Learning e-ducativa, SL, té capacitat per assumir els termes d'aquest conveni, com a distribuïdor per a Espanya i Europa dels productes de software de l'empresa argentina IP Learning e-ducativa, SL, els socis directors de la qual són, a la vegada, socis directors d'IP Learning e-ducativa, SL, segons consta a l'Acta de Constitució.

Segon . IP Learning e-ducativa, SL, té degudament legalitzada la propietat industrial dels noms i marques d'e-ducativa i dominis d'Internet en l'àmbit nacional i internacional.

Tercer . El Grup de Tecnologia Educativa de la Universitat de les Illes Balears està interessat en la utilització d'aquests programes per al seu estudi i experimentació com a eina de campus i en la col·laboració amb IP Learning e-ducativa, SL, per al seu desenvolupament futur.

Quart . IP Learning e-ducativa, SL, està disposada a ampliar aquest conveni a totes les activitats referides a:

¿ Realització d'estudis semipresencials i a distància
¿ Formació i perfeccionament del professorat en l'aplicació d'eines telemàtiques en la docència universitària
¿ L'accés a un entorn de formació tecnològic per a aquelles matèries que així ho hagin de menester

I perquè la Universitat de les Illes Balears desenvolupi les activitats esmentades sense aplicar el cost de compra de la llicència necessària.

Per tot el que s'ha dit, i reconeixent-se ambdues parts la capacitat jurídica suficient per signar aquest document, establim els següents:

ACORDS

Prime r. IP Learning e-ducativa, SL, cedeix gratuïtament a la Universitat de les Illes Balears (Grup de Tecnologia Educativa) una llicència del Campus Virtual e-ducativa, valorada en 15.000 euros, en règim de Llicència amb Actualitzacions Gratuïtes.

Segon . IP Learning e-ducativa, SL, s'encarregarà de realitzar la instal·lació del software, que s'instal·la en concepte de proves, mai com a explotació, sobre un servidor proveït per la UIB, segons especificacions descrites en document tècnic annex. L'administració i manteniment (hardware i seguretat) d'aquest servidor quedarà sota la responsabilitat del Grup de Tecnologia Educativa de la UIB.

Tercer . IP Learning e-ducativa, SL, assumeix el suport, el manteniment i l'actualització de les versions de manera remota de la llicència cedida. El Grup de Tecnologia Educativa de la UIB es compromet a rebre formació tècnica sobre e-ducativa i les tecnologies associades amb la finalitat d'adquirir autonomia suficient per a la gestió dels sistemes informàtics i del software.

Quart . El cost de tots els treballs que s'han de realitzar seran a càrrec d'IP Learning e-ducativa, SL, sempre que es realitzin a la seu d'Alcalá de Henares. El cost de les intervencions tècniques o formatives de manera presencial aniran a càrrec del Grup de Tecnologia Educativa de la Universitat de les Illes Balears, sempre en concepte de dietes i desplaçaments.

Cinquè . El Grup de Tecnologia Educativa, en col·laboració amb IP Learning e-ducativa, SL, es compromet a l'estudi i l'experimentació de la llicència del Campus Virtual e-ducativa com a eina de campus per al seu desenvolupament futur. Les accions específiques de cooperació entre ambdues institucions, que hom intentarà realitzar en els primers dotze mesos, inclouran les següents:

¿ Contribuir a la traducció del diccionari de termes i expressions, ajuda en línia, manuals d'usuari i d'administració, per així disposar de la versió catalana de l'eina
¿ Investigació de les especificacions necessàries per a la importació de continguts i cursos en formats totalment o parcialment propietaris d'altres plataformes (per exemple WebCT, Lotus Learning Space, etcètera), així com per a l'optimització de la compatibilitat amb els formats estàndards disponibles o en desenvolupament pels enginyers d'e-ducativa (com SCORM, AICC, IMS, etcètera)
¿ Avaluació i validació pedagògica
¿ Incorporació al laboratori de Validació de Sistemes Virtuals
¿ Investigació de les especificacions necessàries per assolir la compatibilitat de la plataforma en entorns d'ordinadors MAC

Sisè . La Universitat de les Illes Balears haurà de difondre (publicacions, congressos, comunicacions...) totes les experiències formatives que dugui a terme utilitzant el Campus Virtual e-ducativa.

Setè . La UIB accepta i reconeix que els programes sota llicència són secrets comercials d'IP Learning e-ducativa, SL, així com tota la informació o documentació que li sigui proporcionada i que hagi estat identificada per aquest com a confidencial.

La UIB s'ha d'abstenir de copiar, amb o sense finalitats lucratives, els programes sota llicència i ha de dictar les mesures internes necessàries tendents a la protecció dels drets d'autor dels propietaris dels programes sota llicència.

La propietat intel·lectual dels continguts publicats a la plataforma i en esdeveniments acadèmics, correspondrà en tot moment a la UIB i no implica de cap manera la cessió ni l'atorgament de cap llicència perquè IP Learning e-ducativa, SL, els utilitzi en benefici propi o pel seu compte.

Vuitè . Aquest acord té una vigència de tres anys prorrogables. Qualsevol de les parts implicades pot sol·licitar la resolució unilateral del conveni avisant sis mesos abans que finalitzi.

Novè . Es constituirà una comissió paritària mixta formada per dos membres de cada institució per al seguiment del present conveni. Ambdues parts es comprometen a resoldre amistosament qualsevol conflicte que pugui sorgir de la interpretació i aplicació d'aquest conveni.

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu al lloc i en la data indicats el present conveni, redactat en quatre exemplars, dos en català i dos en castellà; cada una de les parts se'n queda un exemplar en cada idioma.

Per la Universitat de les Illes Balears,

 

Per IP Learning e-ducativa, SL,

 

 

Avel·lí Blasco
Rector

Juan José Gaitán
Director general

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 22 de febrer de 2005 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 16 de març de 2005, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).