Convenis i acords marc signats per la UIB

Addenda del conveni de col·laboració entre la Conselleria d'Interior i la Universitat de les Illes Balears per a l'organització d'un Curs de Postgrau d'Especialista Universitari en Dret Local

Marratxí, 15 de juny de 2005

REUNITS

D'una banda, l'Honorable Senyor José María Rodríguez Barberà, conseller d'Interior del Govern de les Illes Balears, facultat per firmar aquest conveni d'acord amb l'article 80.4 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

I de l'altra, el Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, rector de la Universitat de les Illes Balears, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts d'aquesta universitat.

Ambdues parts es reconeixen mútuament capacitat legal per atorgar aquest conveni i, d'acord amb això,

EXPOSEN

Que vista la memòria justificativa presentada pel director general d'Interior de la conveniència de modificar el vigent Conveni de col·laboració per a poder donar cobertura de l'esmentat curs a les Illes de Menorca i Eivissa mitjançant el sistema de videoconferència i ampliar el nombre d'alumnes en 13 a Menorca i 11 a Eivissa.

ACORDEN

Primer.- Objecte de l'addenda

Aquesta addenda té per objecte ampliar l'àmbit d'impartició del curs de postgrau d'Especialista Universitari en Dret Local a Menorca i Eivissa mitjançant el sistema de videoconferència, com també la quantia que aporta la Conselleria d'Interior a la UIB per poder impartir-lo. Com a contraprestació per a l'ampliació de l'objecte del conveni, la Conselleria d'Interior es compromet a fer una aportació addicional de 23.000 euros a càrrec de la partida pressupostària 16301 124A01 64000.00 del pressupost de despeses de 2005, que seran lliurats a la Universitat de les Illes Balears en el moment de finalitzar el curs, una vegada presentats els justificants pertinents de les despeses realitzades amb el vistiplau del Director General d'Interior, com a director del projecte d'inversió denominat "Activitat d'Assessorament i formació a les Corporacions Locals".

Segon.- Vigència

Aquesta addenda vigirà fins el 31 de desembre de 2005.

I com a prova de conformitat amb tots i cadascun dels punts d'aquest conveni, ambdues parts el signen en dos exemplars al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Per la Conselleria d'Interior,

 

José María Rodríguez Barberà

Per la Universitat de les Illes Balears,

 

Avel·lí Blasco Esteve

Diligència

La present addenda la va aprovar el Consell de Direcció de data 15 de febrer de 2005 i la va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 16 de març de 2005, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).