Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni entre el Consell Insular de Menorca i la Universitat de les Illes Balears per a l'assistència en les tasques de gestió i seguiment del Pla Territorial Insular de Menorca

Maó, 5 d'abril de 2005

REUNITS

D'una banda, l'Honorable Senyora Joana M. Barceló Martí, presidenta del Consell Insular de Menorca, que actua en nom de la institució insular d'acord amb la representació que li atribueix l'article 9.1 de la Llei 8/2000, de 27 de març, de consells insulars, i que resulta degudament facultada per signar aquest conveni conforme el que estableix l'article 9.2.q) de la citada llei i, especialment, l'acord adoptat a l'efecte pel Consell executiu del Consell insular.

I de l'altra, el Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat necessària per formalitzar aquest conveni, concretat en els termes de les manifestacions i pactes que a continuació queden recollits.

MANIFESTACIONS

I . El Consell insular de Menorca, per acord adoptat pel ple de la institució en data 23 d'abril de 2003, va aprovar definitivament el Pla territorial insular de Menorca. En el marc de la Llei 14/2000, de 21 de desembre, d'ordenació territorial, i de conformitat i en desplegament de les determinacions contingudes en la Llei 6/1999, de 3 d'abril, de directrius d'ordenació territorial de les Illes Balears, el Pla territorial insular constitueix l'instrument general destinat a la consecució, per mitjà de la definició d'una organització racional, equilibrada i sostenible del territori insular i dels seus recursos naturals, de l'objectiu primordial de millora de la qualitat de vida dels ciutadans de l'illa.

II . La rellevància de la finalitat bàsica expressada en l'anterior apartat explica fàcilment, tot plegat, l'elevat interès del Consell insular per dur a terme un acurat seguiment del Pla territorial insular, a l'efecte d'assegurar una correcta i eficaç execució de les seves distintes determinacions d'ordenació estratègica de l'ús i aprofitament del territori insular.

III . La Universitat de les Illes Balears d'igual manera està interessada en la tasca de seguiment del Pla territorial insular, tenint en compte de forma particular la singular posició i significació que la legislació vigent atribueix a aquest instrument dintre del sistema normatiu autonòmic d'ordenació territorial i, amb això, l'especial atenció que el Pla desperta en l'esfera del coneixement jurídic. Així mateix, altrament, l'objectiu primordial que el Pla territorial persegueix, centrat en les nocions de desenvolupament sostenible i millora de la qualitat de vida, constitueix expressió de valors fonamentals que han d'inspirar l'actuació de qualsevol mena de persones o institucions.

IV . El Consell Insular de Menorca i la Universitat de les Illes Balears tenen subscrit un acord marc de col.laboració, encara en vigor, una de les finalitats del qual és justament fomentar l'establiment de concerts per a l'assessorament, l'elaboració d'estudis i la realització de totes aquelles demés altres activitats que el Consell insular pugui sol·licitar de la Universitat de les Illes Balears a l'efecte del compliment de les seves funcions.

V . En el context de l'acord marc subscrit i a l'efecte de la satisfacció dels interessos que mouen a una i altra entitat, ambdues manifesten la voluntat de procedir a la formalització d'aquest conveni, amb subjecció als següents

PACTES

Primer . El Consell Insular de Menorca i la Universitat de les Illes Balears acorden col·laborar mútuament en el compliment de l'interès compartit de fer possible un adequat seguiment de l'aplicació i gestió del Pla territorial insular, i a aquests efectes concerten la prestació del servei d'assessorament de la Universitat de les Illes Balears al Consell insular de Menorca en els termes que seguidament s'exposen i que, en tot cas, haurà de comprendre les tasques que a continuació s'indiquen:

  • Prestar assessorament jurídic al Consell Insular a l'efecte de l'exercici, per part dels òrgans d'aquest, de totes aquelles actuacions atribuïdes a la competència de l'administració insular que resultin necessàries per a la major efectivitat del Pla territorial insular.
  • Assistir al consell insular en la realització de la funció que té atribuïda de procurar, a tots els ciutadans de l'illa en general i a les diferents administracions municipals en particular, un correcte coneixement i interpretació dels diferents documents que integren el Pla territorial insular.
  • Elaborar informes i qualsevol altres documents que resultin pertinents a l'efecte de la resolució de totes aquelles qüestions o controvèrsies que puguin suscitar-se en ordre o com a conseqüència de l'aplicació del Pla territorial insular.
  • Assessorar al Consell Insular de Menorca en la prestació als municipis que ho requereixin del suport adient que faci possible un adequat compliment per part d'aquests de les tasques pròpies vinculades a la millor aplicació i gestió del Pla territorial insular. En particular s'inclou aquí, si escau, la tasca d'assessorament en el desenvolupament dels processos d'adaptació dels planejaments urbanístics municipals a les determinacions del Pla territorial insular.
  • Qualsevol altra tasca que les parts signants considerin adient dur a terme, sempre que estiguin relacionades amb la matèria objecte d'aquest conveni.

Segon . La Universitat de les Illes Balears prestarà els serveis pactats per mitjà del senyor Bartomeu Trias Prats, professor del Departament de dret públic de la Universitat de les Illes Balears.

Tercer . El Consell Insular de Menorca, per la seva banda, abonarà anualment a la Universitat de les Illes Balears la quantitat total de trenta mil (30.000) euros. Aquesta quantitat es farà efectiva mitjançant el pagament de dotze mensualitats, cada una d'elles per l'import de dos mil cinc-cents (2.500) euros. Així mateix, el Consell insular de Menorca es farà càrrec de les despeses de desplaçament que siguin necessàries per al compliment d'aquest conveni.

Quart . El període de vigència d'aquest conveni és d'un any, comptat des del dia 1 d'abril de 2005. Això no obstant, aquest període inicial de vigència podrà ser objecte de successives pròrrogues, cada una d'elles per igual durada d'un any, que s'entendran tàcitament acordades si cap de les dues parts signants no manifesta expressament la seva voluntat de desvincular-se del conveni amb una antelació mínima d'un mes a la corresponen data de finalització de la vigència.

Cinquè . La Universitat de les Illes Balears i el professor Bartomeu Trias Prats s'obliguen a mantenir en secret totes les dades relacionades amb l'objecte d'aquest conveni, llevat que, puntualment, s'autoritzi la seva publicitat d'acord amb el que estableix el pacte següent

Sisè . La Universitat de les Illes Balears i el professor Bartomeu Trias Prats reconeixen expressament al Consell insular de Menorca el dret a l'exclusiva titularitat dels treballs que es puguin derivar del compliment d'aquest conveni. En conseqüència, ni la Universitat de les Illes Balears ni el senyor Bartomeu Trias Prats podran publicar ni divulgar aquests treballs sense comptar amb la autorització expressa del Consell insular de Menorca.

Setè . Es fa constar expressament la naturalesa administrativa d'aquest conveni i la competència de la jurisdicció contenciosa administrativa en cas de litigi entre les parts signants relatiu a la seva interpretació o aplicació.

Un cop llegit el document i com a prova de conformitat amb tots i cada un dels punts d'aquest conveni, ambdues parts el signen en dos exemplars al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Pel Consell Insular de Menorca,

 

Joana M. Barceló
Presidenta

Per la Universitat de les Illes Balears,

 

Avel·lí Blasco
Rector

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 22 de març de 2005 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 5 de maig de 2005, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).