Convenis i acords marc signats per la UIB

Acord de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i el Col·legi Oficial d'Arquitectes de les Illes Balears per a la realització d'un taller en el marc de la Universitat d'Estiu UIB 2005

Palma, 28 de juny de 2005

REUNITS

D'una banda, l'Il·lustríssim Senyor Luis Antonio Corral Juan, degà del Col·legi Oficial d'Arquitectes de les Illes Balears (COAIB), amb CIF Q-0775001-A, amb domicili al carrer de la Portella, 14, 07001 Palma.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Ambdues parts, en la representació que intervenen, es reconeixen mútuament la capacitat necessària per formalitzar el present conveni i

EXPOSEN

Que la UIB i el COAIB varen signar un acord marc en data de 2 de novembre de 2000 per a actuacions conjuntes i que segons la base general quarta d'aquest acord volen integrar la realització del Taller d'Arquitectura amb Bambú: Processos constructius alternatius i estratègies de sostenibilitat (vegeu document annex) a la Universitat d'Estiu UIB 2005 (UEUIB 2005).

Aquest Taller va dirigit a estudiants i professionals interessats en construcció sostenible i que es vulguin implicar en un canvi d'actitud que es reflecteixi en la creació de processos constructius amb materials naturals.

El bambú s'està configurant com un dels materials més eficients i alternatius dins la construcció sostenible. Per la seva economia i ecoeficiència, per les característiques físiques i mecàniques, per la seva obtenció ambientalment correcta i per la seva utilització ancestral, el bambú es converteix en un material a reinterpretar per a l'arquitectura en els propers temps i resulta idoni per a un taller d'aquestes característiques.

ACORDEN

1. Que el Taller queda integrat en el marc de la UEUIB 2005.

2. Que la UIB atorgarà el diploma acreditatiu corresponent als cursos de 80 hores als alumnes que hagin assistit i superat satisfactòriament el Taller.

3. Que la UIB inclourà dins la seva propaganda de la UEUIB 2005 la corresponent al Taller i, per la seva banda, el COAIB editarà la corresponent propaganda. Ambdues institucions es comprometen a fer publicitat del curs dins els seus respectius àmbits d'influència.

4. Que la UIB inclourà el seu logotip i el del COAIB en el dossier de premsa, amb menció expressa a la col·laboració entre ambdues institucions, així com en tota la publicitat, les invitacions, els cartells i en qualsevol producció gràfica que es realitzi per a la difusió del Taller.

5. Que hi haurà representació de la UIB i el COAIB en la roda de premsa que es realitzarà a Palma per presentar el Taller.

6. Que a l'acte inaugural hi haurà representació de la UIB i el COAIB.

7. Que les gestions de matriculació corresponen a la UIB i el COAIB, i els recursos que se'n derivin, corresponen a la UIB.

8. Que la distribució de les despeses prevista queda de la manera següent:

 • La UIB assumeix les despeses següents:
  • Direcció i tutorització (tres directors)
  • Coordinació (dos coordinadors durant dos dies)
  • Professors: tres tallers de professors
  • Materials: bambú
  • Plaques solars
  • Transport
  • Imprevists
 • El COAIB assumirà les despeses següents:
  • Coordinació (un coordinador durant cinc dies)
  • Desplaçaments i allotjament:
   • de dos coordinadors per a reunions prèvies al curs durant dos dies
   • dels coordinadors durant els cinc dies del curs
   • del professorat
  • Material gràfic (díptic i cartell)
  • Imprevists

CLÀUSULA ADDICIONAL

Les parts es comprometen a resoldre amistosament qualsevol diferència que sobre el present acord pugui sorgir. En cas de no trobar solucions als possibles problemes i resulti procedent el litigi judicial, ambdues parts acorden sotmetre el desacord a la jurisdicció i competència dels tribunals de les Balears.

I com a prova de conformitat, signen el present acord en dos exemplars i amb un sol efecte al lloc i en la data inicialment indicats.

Pel Col·legi Oficial d'Arquitectes de les Illes Balears, Luis A. Corral Degà
Per la Universitat de les Illes Balears, Avel·lí Blasco Rector

Diligència

El present acord de col·laboració el va aprovar el Consell de Direcció de data 31 de maig de 2005 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 17 de juny de 2005, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).

ANNEX