Convenis i acords marc signats per la UIB

Addenda al protocol general entre la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (Conselleria d'Educació i Cultura) i la Universitat de les Illes Balears en matèria d'infraestructures universitàries

Palma, 24 de juny de 2005

REUNITS

D'una banda, el senyor Francesc J. Fiol Amengual, conseller d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears, en nom i representació de la comunitat autònoma de les Illes Balears, habilitat per a la signatura per l'article 80.4 de la Llei 3/2003, de 26 de maig, de règim jurídic de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

I de l'altra, el senyor Avel·lí Blasco Esteve, rector de la Universitat de les Illes Balears, en virtut del que estableix la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats i el Decret 170/2003, de 26 de setembre pel qual s'aproven els estatuts de l'esmentada universitat.

Ambdues parts actuen en nom i en representació dels càrrecs que ocupen i es reconeixen mútuament plena capacitat jurídica i d'obrar.

Per això,

MANIFESTEN

Primer . Que la Conselleria d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears varen subscriure en data de 14 de juliol de 2004 un protocol general entre ambdues administracions, amb la finalitat de crear un consorci per finançar, gestionar i dur a terme obres noves i actuacions en edificis existents propietat de la Universitat de les Illes Balears.

Segon . Aquest protocol general de col·laboració, a la clàusula segona, estableix que la concreció dels projectes que es realitzin es determinarà en el marc del Consorci, fent referència, entre altres aspectes, al caràcter plurianual de la despesa, com també a les peculiaritats que pugui presentar el seu finançament.

Tercer . Per Acord del Consell de Govern de 23 de setembre de 2004 es va acordar la creació del Consorci per al Foment d'Infraestructures Universitàries (COFIU).

Quart . En data de 13 de desembre de 2004, va quedar constituït el Consell de Direcció del COFIU, màxim òrgan de l'entitat encarregat d'aprovar el Pla anual d'actuacions, inversions i operacions de capital, com també els pressuposts anuals del Consorci.

Cinquè . Per tot això i amb la voluntat de garantir el finançament de les obres que ha de desenvolupar el COFIU en cada exercici.

ACORDEN

Primer . Atès que el COFIU té previst finançar les seves inversions mitjançant operacions d'endeutament a llarg termini, la comunitat autònoma de les Illes Balears es compromet, dins els límits prevists a la corresponent llei de pressuposts i segons les seves disponibilitats, a garantir les operacions d'endeutament que el COFIU concerti per a l'anualitat d'inversions corresponent.

Segon . Amb caràcter general, la comunitat autònoma de les Illes Balears es compromet a finançar el pagament anual de les amortitzacions de capital i els interessos a què hagi de fer front el COFIU, una vegada concertades les operacions d'endeutament a llarg termini per import de les anualitats de les inversions per dur a terme en cada exercici.

En aquest sentit, la comunitat autònoma de les Illes Balears i el COFIU firmaran un conveni anual en el qual es concretaran els imports anuals de les inversions, com també els quadres financers derivats de l'endeutament. Sobre la base d'aquest conveni es formalitzarà el corresponent expedient de despesa plurianual.

Aquesta addenda s'adjunta al protocol general entre la comunitat autònoma de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears en matèria d'infraestructures universitàries, signat el 14 de juliol de 2004.

I en prova de conformitat amb tot el que s'hi ha exposat, signen per duplicat aquest document en el lloc i la data indicats.

Per la Conselleria d'Educació i Cultura Francesc J. Fiol Amengual Conseller
Per la Universitat de les Illes Balears Avel·lí Blasco Esteve Rector

Addenda aprovada pel Consell de Govern de la comunitat autònoma de les Illes Balears en sessió celebrada dia 17 de juny de 2005.

Addenda ratificada pel Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en sessió celebrada dia 17 de juny de 2005, que va ser prèviament aprovada pel Consell de Direcció de 31 de maig de 2005.