Convenis i acords marc signats per la UIB

Protocol de renovació del conveni de col·laboració entre la Universitat Nacional Autònoma de Mèxic (Mèxic) i la Universitat de les Illes Balears (Espanya)

Palma/Mèxic, 29 d'octubre de 2003

D'una part, el Llicenciat Enrique del Val Blanco, secretari general, i el doctor René Raúl Drucker Colín, coordinador de la Investigació Científica de la Universitat Nacional Autònoma de Mèxic (UNAM), i de l'altra el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve.

MANIFESTEN

I . Que el dia 29 del mes d'octubre de 1997 les universitats que representen varen subscriure un conveni de col·laboració per tal de desenvolupar programes d'estudi i investigació conjunts en l'àrea de superconductivitat d'alta temperatura.

II . Que el dia 29 del mes d'octubre de 2000 ambdues institucions acorden de renovar per un període de tres anys més l'esmentat conveni, mitjançant un protocol de renovació.

III . Que la cooperació desenvolupada en el marc de l'esmentat conveni ha estret la col·laboració i ha enriquit el desenvolupament científic i cultural d'ambdues institucions.

IV . Que les comunitats acadèmiques d'ambdues universitats mantenen el desig de col·laboració acadèmica, científica i cultural, tant en l'intercanvi de professors, investigadors, postgraduats i estudiants com en el desenvolupament d'investigacions conjuntes.

V . Que per tot això, acorden de renovar per un període de tres anys més l'esmentat conveni, mitjançant el present protocol.

Per la Universitat Nacional Autònoma de Mèxic,

Per la Universitat de les Illes Balears,


Enrique del Val Blanco
Secretari general

Avel·lí Blasco Esteve
Rector


René Raúl Drucker Colín
Coordinador de la Investigació Científica


Luis Enrique Sansores Cuevas
Director de l'Institut d'Investigacions en Materials

Diligència

El present protocol el va aprovar el Consell de Direcció de data 3 de febrer de 2004 i el va ratificar el Consell de Govern en data 17 de febrer de 2004 , de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).