Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre la Conselleria de Presidència i Esports del Govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears, per dur a terme el curs d'Expert Universitari en Dret de Família

Palma, 12 de novembre de 2004

REUNITS

D'una part, l'honorable senyora Maria Rosa Puig Oliver, consellera de Presidència i Esports, segons estableix el Decret 7/2003, de 30 de juny, del president de les Illes Balears, pel qual es disposa el nomenament dels membres del Govern de les Illes Balears (BOIB núm. 93, d'1 de juliol).

I de l'altra, el magnífic i excel·lentíssim senyor Avel·lí Blasco Esteve, rector de la Universitat de les Illes Balears, segons estableix el Decret 47/2003, de 9 de maig, del Consell de Govern de les Illes Balears, pel qual es disposa el seu nomenament (BOIB núm. 67 EXT, de 13 de maig).

ACTUEN

La primera, en nom de l'Administració de la comunitat autònoma, en virtut de les facultats que li atribueixen els articles 11.c) i 80.4 de la Llei 3/2003 de 26 de març, de règim jurídic de l'administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 44, de 3 d'abril de 2003).

El segon, en nom i representació de la Universitat de les Illes Balears, en virtut de les facultats que li confereix la Llei orgànica 6/2001, de 26 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003 de 26 de setembre de 2003, pel qual s'aproven els Estatuts de la Universitat de les Illes Balears (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).

EXPOSEN

1. Que el dret de família és una branca del Dret civil de gran actualitat, pel fet que tracta qüestions que estan pendents d'importants reformes, necessàries per desenvolupar i adaptar a la realitat social l'ordenament jurídic civil.

2. Que el dret de família és una branca del Dret civil d'especial interès en aquelles comunitats autònomes que, com la de les Illes Balears, tenen capacitat d'autonormació, per tant, possibilitat de legislar i regular en matèries de Dret de família, des de l'òptica de la competència exclusiva en la conservació, modificació i desenvolupament del dret civil propi, amb base en els articles 149.1.8 de la Constitució espanyola i dels articles 10.23 i 50 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears.

3. Que la Universitat de les Illes Balears disposa a la seva oferta acadèmica de cursos d'especialista en dret de família. De fet, és aquesta l'única Universitat que en l'àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears compta amb la titulació oficial que acredita el títol de postgrau d'expert en dret de família.

4. Que l'article 39.1 de la Constitució espanyola de 1978, inclòs dins dels principis rectors de la política social i econòmica, estableix que: «Els poders públics asseguren la protecció social, econòmica i jurídica de la família».

5. Que el Decret 1/2004, de 2 de gener, del president de les Illes Balears, pel qual s'estableix l'estructura orgànica de la Conselleria de Presidència i Esports, estableix en el seu article 9 que la Direcció General de Menors i Família exerceix, entre d'altres, les funcions relatives a: «- Família: directrius, programació, suport i impuls d'actuacions destinades a reforçar les famílies; informació, assessorament i gestió del registre de Parelles Estables; promoció i suport de l'associacionisme en l'àmbit de la família; elaboració de plans sectorials i seguiment i coordinació de les actuacions previstes ».

Per tot això, les dues parts ¿que es reconeixen capacitat legal suficient¿ subscriuen aquest conveni de col·laboració, que es regeix per les següents

CLÀUSULES

Primera. L'objecte d'aquest conveni és la col·laboració entre les dues entitats en el finançament derivat de les despeses ocasionades per l'organització i posada en funcionament del curs d'expert universitari de dret de família, amb la finalitat de potenciar la formació dins aquesta matèria de tanta importància per la societat balear i per fer possible que un nombre determinat de personal de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears segueixin aquest curs de postgrau, de 12 crèdits (120 hores), impartit per la Universitat de les Illes Balears, el programa del qual s'adjunta com annex I.

Segona. La Universitat de les Illes Balears es compromet a atorgar matrícula gratuïta fins un màxim de 15 places per aquells funcionaris i personal laboral de la Comunitat Autònoma que, d'acord amb els criteris de selecció que l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears estableixi, desitgin matricular-se i participar en el curs amb la finalitat d'aconseguir la titulació corresponent, d'acord amb el reglament que la Universitat de les Illes Balears ha establert. En acabar el curs, la Universitat de les Illes Balears remetrà a la Direcció General de Menors i Família un informe sobre el desenvolupament i aprofitament del curs en allò que afecti al conveni.

Tercera. La Conselleria de Presidència i Esports del Govern de les Illes Balears es compromet a abonar la quantitat de dotze mil euros (12.000,00 ¿) com a contraprestació per la realització del curs d'expert universitari en dret de família.

Quarta. El pagament de la quantitat establerta en la clàusula anterior s'efectuarà contra presentació, per part de la Universitat de les Illes Balears, de les factures o certificacions corresponents a les despeses ocasionades com a conseqüència de l'organització, gestió i impartició del curs d'expert universitari en dret de família.

Cinquena. Per tal de garantir que l'execució, el desenvolupament i la coordinació d'aquest conveni de col·laboració sigui adequada es crea, d'acord amb el que estableix l'article 78.5 de la Llei 3/2003 de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, una comissió de seguiment composta pels membres següents:

  • Dos persones en representació de la Conselleria de Presidència i Esports del Govern del Govern de les Illes Balears.
  • Dos persones en representació de la Universitat de les Illes Balears.

Sisena. Les funcions de la Comissió de Seguiment, atès el seu caràcter d'organisme mixt de vigilància i control, són les següents:

 
  1. Ha de resoldre els problemes d'interpretació i compliment que es puguin plantejar respecte d'aquest conveni. Abans de residenciar, quan sigui pertinent fer-ho, el coneixement dels litigis produït davant els òrgans jurisdiccionals ordinaris, és un requisit procedimental previ intentar la conciliació en el si de l'òrgan mixt.
  2. Seguiment i avaluació del desenvolupament del conveni.
  3. Proposar la revisió i/o modificació del conveni quan es produeixi qualsevol modificació de la normativa relativa a aquesta matèria.

Setena. Aquest conveni s'extingirà per expiració del temps convingut en els termes establerts en la clàusula vuitena, o per alguna de les causes següents:

  1. El mutu acord de les parts, que s'ha de formalitzar per escrit.
  2. L'incompliment greu i/o manifest de les obligacions d'una de les parts signants del conveni.La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de poder dur a terme l'objecte del conveni.

Vuitena. Aquest conveni de col·laboració tindrà vigència des del moment que se signi fins al dia 30 de juny de l'any 2005.

Novena. Les qüestions litigioses que se'n puguin derivar, atesa la naturalesa juridicoadministrativa d'aquest conveni, s'han de sotmetre als jutjats o tribunals de la jurisdicció contenciosa administrativa de Palma, amb renúncia expressa de les parts a qualsevol altra que els pugui correspondre.

I, com a prova de conformitat amb el contingut d'aquest conveni, les dues parts el signen per duplicat.

Maria Rosa Puig Oliver
Avel·lí Blasco Esteve

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 27 de juliol de 2004 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 28 de setembre de 2004, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).