Convenis i acords marc signats per la UIB

Acord marc de col·laboració entre DIALMA, SA (Oli de Caimari), i la Universitat de les Illes Balears

Palma, 1 de juny de 2005

REUNITS

D'una part, la senyora Catalina Mateu Estrany, amb DNI número 42961732-D, en representació de DIALMA, SA (Oli de Caimari), en qualitat de consellera delegada de l'empresa, amb domicili al carrer del Gremi de Sabaters, 72 de Palma.

De l'altra part el Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001 de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada Universitat, i també en qualitat de president del Patronat de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears, constituïda davant l'Il·lustre senyor Salvador Balle Oliver, notari de Palma, el dia 29 d'abril de 1996, fent ús de les facultats que té concedides mitjançant escriptura.

EXPOSEN

 • Que DIALMA, SA, és una entitat de dret privat.
 • Que la Universitat de les Illes Balears és una entitat de dret públic que desenvolupa activitats d'educació superior i formació, desenvolupament científic i tecnològic i investigació.
 • Que tant DIALMA, SA, com la Universitat de les Illes Balears estan d'acord a establir una col·laboració en els camps cientificotècnics d'interès comú.

CONVENEN

Establir relacions de col·laboració, sumar esforços i fixar àmplies normes d'actuació que articulin i incrementin, dins el marc establert en el present acord, els contactes i col·laboracions conforme a les següents

CLÀUSULES

Primera. Finalitat de l'acord marc

L'objecte d'aquest acord és l'establiment d'un marc d'actuació per a la col·laboració entre DIALMA, SA (Oli de Caimari), i els grups d'investigació en (1) Biologia de les Plantes en Condicions Mediterrànies, del Departament de Biologia de la Universitat de les Illes Balears, dirigit pel doctor Hipólito Medrano Gil, i (2) el grup de treball de la doctora Francesca Barceló Mairata, del Departament de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut de la Universitat de les Illes Balears, en activitats de suport científic i tecnològic i de col·laboració en temes específics.

Segona. Modalitats de col·laboració

La col·laboració entre DIALMA, SA (Oli de Caimari), i la Universitat de les Illes Balears pot concretar-se en les àrees següents:

 • Col·laboració en investigacions relacionades amb l'olivicultura i les anàlisis de qualitat de l'oli d'oliva.
 • Ampliació de les activitats de consultoria per ambdues parts.
 • Suport tècnic sobre l'ús d'instrumental i la tecnologia relacionada amb l'olivicultura i les anàlisis de qualitat de l'oli d'oliva.
 • Desenvolupament de mòduls i aplicacions.
 • Qualsevol altra que sigui considerada d'interès mutu per ambdues parts, dins les disponibilitats i les activitats que constitueixen l'objecte del present acord marc.

Tercera. Contingut dels convenis específics

Cada projecte i/o programa d'actuació en el marc d'aquest acord serà objecte d'un conveni específic o contracte que haurà de tenir, entre d'altres, els aspectes següents:

 • Definició de l'objecte específic.
 • Descripció del pla de treball, que inclourà les diferents fases i la temporalització del seu desenvolupament.
 • Pressupost total i mitjans materials i humans que requereix l'esmentat pla de treball, especificant-ne les fonts de finançament.
 • Normes per a la coordinació, l'execució i el seguiment del projecte.
 • Determinació dels responsables, un per cada part, que seran designats per mutu acord i que es responsabilitzaran del seguiment del conveni específic.

Quarta. Normes de funcionament

Les col·laboracions derivades d'aquest acord marc quedaran subjectes a les normes de la Universitat de les Illes Balears, en la forma que estableixin els convenis específics, tenint en compte la naturalesa de la col·laboració.

Cinquena. Entrada en vigor i durada

El present acord marc entrarà en vigor en el moment de la seva signatura i la seva vigència serà de dos anys, renovable per períodes iguals mitjançant acord entre les parts.

Sisena. Modificació i rescissió

Les parts poden modificar o denunciar el present acord marc en qualsevol moment per mutu acord. Qualsevol de les parts pot, al seu torn, denunciar el present acord comunicant-ho per escrit a l'altra part amb sis mesos d'antelació a la data en què el vulgui donar per acabat. En tots dos casos hauran de finalitzar-se les tasques dels convenis específics que estiguin en vigor.

DIALMA, SA, i la Universitat de les Illes Balears es comprometen a resoldre de forma amistosa qualsevol desacord que pugui sorgir en el desenvolupament del present acord, i renuncien, en cas de conflicte, a sotmetre'l als tribunals.

Un cop llegit el document i com a prova de conformitat amb tots i cada un dels punts d'aquest acord marc, ambdues parts el signen en dos exemplars al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Per DIALMA, SA (Oli de Caimari),

 

Per la Universitat de les Illes Balears,

 

Catalina Mateu
Consellera delegada

Avel·lí Blasco
Rector

Diligència

El present acord marc el va aprovar el Consell de Direcció de data 21 de setembre de 2004 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 10 de novembre de 2004, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).