Convenis i acords marc signats per la UIB

Acord marc de col·laboració entre la Federació Balear de Natació i la Universitat de les Illes Balears

Palma, 20 de juny de 2005

REUNITS

D'una banda, el Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

I de l'altra, la senyora Margarita Nicolau Seguí, amb DNI 41384586-L, com a presidenta de la Federació Balear de Natació, amb NIF G-07179146.

Ambdues parts es reconeixen, per la representació amb què actuen, la capacitat legal suficient per subscriure convenis i obligar-se, i acorden voluntàriament de subscriure el present acord.

MANIFESTEN

Que consideren de mutu interès, per complir millor els seus objectius, establir el present acord de col·laboració per aconseguir una coordinació eficaç dels seus esforços i un millor aprofitament dels respectius recursos i mitjans personals i materials.

Que hi ha una coincidència d'interessos de la Federació Balear de Natació i de la Universitat de les Illes Balears en moltes àrees de la cultura i de la ciència, en especial pel que fa al camp de les ciències de l'activitat física, de la nutrició i de la salut.

Per tot això, ambdues parts

ACORDEN

Primer . Fomentar i afavorir el desenvolupament de la cooperació d'ambdues institucions pel que fa a la recerca per part de la Universitat de les Illes Balears en el camp de l'activitat física, de la nutrició i de la salut i a l'aplicació i confirmació dels resultats de recerca a través de la Federació Balear de Natació.

Segon . Organitzar conjuntament programes d'investigació, promoció de la investigació i transferència de resultats, fent especial atenció als que s'insereixen en el marc d'actuació de l'activitat física i la salut.

Tercer . Organitzar conjuntament activitats docents i de formació i cooperar en aquelles tasques docents que ambdues institucions organitzin.

Quart . Possibilitar als estudiants, en especial als dels cursos de postgrau i títols propis de la UIB, la realització de pràctiques en el marc de les ciències de l'activitat física i la salut.

Cinquè . Establir qualsevol tipus de concerts que interessin les dues institucions mitjançant acords puntuals en la utilització d'instal·lacions i materials comuns i, àdhuc, de personal.

Sisè . Fomentar l'establiment de concerts per a l'assessorament, l'elaboració de dictàmens i altres activitats que la Federació Balear de Natació demani a la Universitat de les Illes Balears.

Setè . Crear una comissió mixta formada per dos representants de cada institució per tal d'avaluar les activitats realitzades i proposar-ne d'adients. Els membres d'aquesta comissió es troben indicats a l'annex I d'aquest acord marc. El tipus i l'amplitud dels concerts, cooperacions, intercanvis, actuacions i programes comuns es definiran específicament i seran objecte de protocols que s'afegiran a aquest acord.

Vuitè . El present acord té una validesa mínima de quatre anys i és renovable automàticament si cap de les dues parts no comunica a l'altra sis mesos abans de la data d'acabament la voluntat de donar-lo per extingit. En tot cas, la part que ho faci es compromet a finir les accions establertes mitjançant aquest acord que hi hagi en funcionament.

Un cop llegit el document per les parts i com a prova de conformitat amb tots i cada un dels punts d'aquest acord marc, ambdues parts el signen en dos exemplars al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Per la Universitat de les Illes Balears,

Avel·lí Blasco
Rector

Per la Federació Balear de Natació,

Margarita Nicolau
Presidenta

Diligència

El present acord marc el va aprovar el Consell de Direcció de data 22 de març de 2005 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 5 de maig de 2005, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).

Annex I

Els membres integrants de la comissió mixta a la qual es fa referència al punt setè d'aquest acord marc són:

  • Per part de la Universitat de les Illes Balears:
    • Antoni Pons Biescas Director del Laboratori de Ciències de l'Activitat Física
    • Josep A. Tur Marí Director del Grup de Recerca en Nutrició Comunitària i Estrès Oxidatiu del IUNICS
  • Per part de la Federació Balear de Natació:
    • Bartomeu Pascual Ripoll President Divisió Natació
    • Marcelo Cuartero Martínez Director tècnic FBN