Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de cooperació docent i científica entre la Universitat de Parma (Itàlia) i la Universitat de les Illes Balears (Espanya)

Data: 18 d'abril de 2005

Amb l'objectiu de fomentar la cooperació docent i científica, la Universitat de Parma i la Universitat de les Illes Balears, en endavant anomenades les universitats, declaren amb la firma d'aquest conveni la seva intenció d'impulsar els programes següents:

1. Les universitats col·laboraran en la recerca i duran a terme programes conjunts d'intercanvi d'alumnes, professors i recerca.

2. Els programes conjunts de recerca i intercanvi es determinaran segons els acords establerts entre els òrgans acadèmics pertinents i es constituiran mitjançant protocols signats pels rectors de totes dues universitats.

3. Les diverses facultats proposaran per als intercanvis un nombre limitat d'alumnes amb un rendiment acadèmic demostrat. Els estudiants hauran de tenir un bon domini de la llengua que es parli a la universitat d'acollida per tal de poder assistir a les classes.

4. Els estudiants proposats per a un intercanvi hauran de complir els requisits de matrícula habituals i hauran de ser acceptats per la universitat d'acollida abans d'arribar al país.

5. Les despeses de viatge, allotjament i manutenció aniran a càrrec de l'estudiant. Les altres despeses s'estudiaran i s'acordaran cas per cas segons el finançament de què disposi cada universitat.

6. Cada any, les universitats proposaran professors o investigadors de les seves facultats que vulguin participar en un intercanvi recíproc amb l'objectiu de dur a terme activitats de recerca o impartir classes a la universitat associada. Els participants hauran d'obtenir l'aprovació prèvia de la universitat d'acollida.

7. Les universitats, dins els límits dels seus pressuposts, podran oferir serveis del camp acadèmic i assistència als estudiants i professors que participin en els programes d'intercanvi i recerca. També posaran al seu abast equipaments, biblioteques i mitjans de recerca.

8. Les despeses de cada intercanvi i altres costs s'acordaran cas per cas dins els límits dels pressuposts de cada universitat. Les despeses de viatge dels participants de l'intercanvi (vegeu paràgraf 6) aniran a càrrec de la universitat d'origen, mentre que la universitat d'acollida es farà càrrec de les d'allotjament i manutenció.

9. Cada universitat podrà contractar una assegurança contra accidents i malalties per als participants de l'intercanvi (vegeu paràgraf 6) per preveure casos d'accidents o malaltia, amb l'excepció de malalties cròniques o pròtesis, en forma de pòlissa o de la manera que sigui habitual al país d'origen.

10. Aquest conveni entra en vigor en la data de la signatura, té una vigència d'un any i és prorrogable d'un any per l'altre.

11. Si una de les universitats decideix rescindir el conveni, ho haurà de notificar amb sis mesos d'antelació a la institució associada. La rescissió no afectarà els intercanvis d'estudiants, investigadors o professors que hagin estat objecte d'acord previ.

12. El conveni podrà ser esmenat per mutu acord entre les universitats.

13. El conveni es redacta en dos exemplars en català, dos en italià i dos en anglès.

Prof. Gino Ferretti
Rector
Universitat de Parma

Prof. Avel·lí Blasco
Rector
Universitat de les Illes Balears

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 22 de març de 2005 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 5 de maig de 2005, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).

Palma, 18 d'abril de 2005

En qualitat de representant autoritzat, declar el compromís d'aquesta institució a participar com a col·laboradora en un projecte anomenat "Política i servei social familiar", coordinat per la professora doctora Campanini, de la Facultat de Jurisprudència de la Universitat de Parma. Estic assabentat que l'esmentat projecte serà sotmès a l'avaluació i aprovació del Ministeri d'Educació Superior italià ¿MIUR¿ amb el títol de "Decreto Ministeriale 5 Agosto 2004, numero 262 ¿ Programmazione del sistema universitario per il triennio 2004/2006, Articolo 23, Internazionalizzazione" ( Internacionalització de les universitats italianes) , amb termini de presentació fins al 28 de febrer del 2005.

Annex

Declar també:

1. Subscriure el Conveni de cooperació docent i científica entre la Universitat de Parma i la Universitat de les Illes Balears abans del 22 d'abril del 2005. Aquest conveni és necessari perquè la proposta de projecte es consideri apta per a avaluació per part del Ministeri d'Universitats italià (annex A del present document);

2. Impulsar i signar dins l'any 2005 memoràndums d'acord que estableixin expressament els procediments de reconeixement de crèdits, de transferència de crèdits i de concessió de títols acadèmics;

3. Que el compromís econòmic d'aquesta institució amb la iniciativa esmentada s'eleva a:

  • 1.800 EUR per costs de personal docent;
  • 1.000 EUR per costs de desplaçament de personal docent;
  • 700 EUR per costs de personal administratiu;
  • ____ EUR per costs de desplaçament de personal administratiu;
  • _____EUR per altres costs.

4. Les dades institucionals següents:

  • Nom de la institució: Universitat de les Illes Balears
  • Representant legal: Dr. Avel·lí Blasco, Rector
  • Adreça de la institució: Cra. de Valldemossa, km 7.5
  • CP: 07122. Ciutat: Palma, Illes Balears, Espanya

Dr. Avel·lí Blasco
Rector