Convenis i acords marc signats per la UIB

Protocol addicional entre la Universita Politècnica de València Departament de Tecnologia d'Aliments i la Universitat de les Illes Balears Departament de Química

Palma/València, 26 de maig de 2005

REUNITS

La Universitat Politècnica de València (UPV), representada per l'Excel·lentíssim i Magnífic Rector, Senyor Juan Juliá Igual, com a representant d'aquesta.

i

La Universitat de les Illes Balears (UIB), representada per l'Excel·lentíssim i Magnífic Rector, Senyor Avel·lí Blasco Esteve, com a representant d'aquesta.

Considerant l'acord de cooperació signat el 20 de maig de 1994 i ratificat per la Junta de Govern de la UIB a l'Acord normatiu núm. 2377, del dia 26 de juliol de 1994 (FOU núm. 98, del 29), on s'establia com a objectiu genèric l'intercanvi del coneixement científic, tècnic i cultural i l'aprofitament de cabals i mitjans personals i materials de les institucions i

Per tal d'establir i mantenir relacions docents en l'àmbit dels estudis de postgrau, acorden de subscriure el present protocol addicional al mencionat acord de cooperació de conformitat amb les següents

CLÀUSULES

1. S'acorda la participació en el programa de doctorat de Química del Departament de Química de la UIB de professorat del Departament de Tecnologia d'Aliments de la Universitat Politècnica de València.

2. Serà la Comissió de Postgrau de la UIB, a proposta del coordinador del programa de doctorat de Química, l'òrgan encarregat d'establir els cursos que hagi d'impartir el professorat de la UPV, així com el professorat responsable i el nombre de crèdits que s'hagin d'impartir.

3. S'acorda la participació en el programa de doctorat de Tecnologia d'Aliments de la UPV de professorat del Departament Química de la Universitat de les Illes Balears.

4. Serà la Comissió de Postgrau de la UPV, a proposta del coordinador del programa de doctorat de Tecnologia d'Aliments de la Universitat Politècnica de València, l'òrgan encarregat d'establir els cursos que hagi d'impartir el professorat de la UIB, així com el professorat responsable i el nombre de crèdits que s'hagin d'impartir.

5. Les depeses originades per la participació docent del professorat de la UPV a les quals fan referència les clàusules número 1 i 2 d'aquest protocol seran finançades pel Departament de Química de la UIB, i seran finançades per la UPV les despeses a les quals fan referència les clàusules 3 i 4.

6. El present acord entrarà en vigor en la darrera data que l'hagin signat els rectors de les universitats pactants i té una durada de dos anys, període que es renovarà automàticament. Ambdues parts, de comú acord, poden proposar-ne la modificació o rescissió amb sis mesos d'antelació a la data prevista per fer-ho.

7. En cas que l'acord marc es denunciï, ambdues parts es comprometen a dur a terme els compromisos docents del curs acadèmic que sigui vigent en el moment de la denúncia.

8. Qualsevol modificació del present acord requereix l'aprovació escrita de les parts.

Com a prova de conformitat, les dues parts signen el document en dos exemplars.

Per la Universitat de les Illes Balears,

Per la Universitat Politècnica de València,

Avel·lí Blasco
Rector

Juan Juliá
Rector

Diligència

El present protocol el va aprovar el Consell de Direcció de data 8 de març de 2005 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 5 de maig de 2005 , de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).