Convenis i acords marc signats per la UIB

Protocol annex a l'acord marc de col·laboració entre la Federació Balear de Natació i la Universitat de les Illes Balears

Palma, 20 de juny de 2005

REUNITS

D'una banda, el Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

I de l'altra, la senyora Margarita Nicolau Seguí, amb DNI 41384586-L, com a presidenta de la Federació Balear de Natació, amb NIF G-07179146.

EXPOSEN

Que una vegada signat l'acord marc de col·laboració entre la Federació Balear de Natació i la Universitat de les Illes Balears, de 20 de juny de 2005, ambdues institucions signen el present protocol annex, amb els punts d'acord següents:

CLÀUSULES

Primera . La Federació Balear de Natació (en endavant FBN) i la Universitat de les Illes Balears (en endavant UIB) realitzaran conjuntament la valoració de diferents paràmetres d'entrenament i rendiment de dotze nedadors proposats directament per la Comissió de Natació de la FBN. Aquestes valoracions seran realitzades pel Laboratori de Ciències de l'Activitat Física de la UIB conjuntament amb la Direcció Tècnica de la FBN. El finançament d'aquesta valoració anirà a càrrec de la FBN en 3.800 euros i a càrrec d'altres organismes i institucions que conjuntament o separadament ho demanin.

Segona . La Universitat de les Illes Balears, a través del Laboratori de Ciències de l'Activitat Física, es compromet a realitzar els següents protocols de valoració:

1. Realització d'un estudi d'anàlisi nutricional de la dieta dels nedadors pel mètode de registre dietètic de 7 dies (12 nedadors).
2. Anàlisi antropomètrica dels nedadors per valorar i orientar l'especialitat de cada nedador (12 nedadors).
3. Realització de prova d'esforç màxima amb càlcul de llindars anaeròbics pel mètode ventilatori (12 nedadors).
4. Dues proves de lactat en piscina amb el protocol estipulat per la Direcció Tècnica de la FBN (12 nedadors × 2 proves).

Tercera . Les dates de cada valoració s'estipularan conjuntament entre la Direcció Tècnica de la FBN i el Laboratori de Ciències de l'Activitat Física de la UIB, tenint en compte que el calendari de competició de la FBN i de la Reial Federació Espanyola de Natació determinarà aquestes dates a l'hora de prendre una decisió.

Quarta . A més a més, el Laboratori de Ciències de l'Activitat Física de la UIB es compromet amb la FBN a realitzar les anàlisis sanguínies dels nedadors necessàries per a la valoració dels principals metabòlits relacionats amb la situació d'estrès oxidatiu. Aquestes anàlisis i valoracions formaran part d'un estudi experimental sobre l'efecte de les vitamines antioxidants sobre l'estrès oxidatiu i el rendiment, i n'assumirà tots els costs el Laboratori de Ciències de l'Activitat Física de la UIB.

Cinquena . S'estableix un concert per a l'assessorament als entrenadors dels nedadors seleccionats i als mateixos nedadors de la FBN per part de la Universitat de les Illes Balears en tots el temes relacionats amb les diferents valoracions abans esmentades i per a la formació dels tècnics de natació a les Illes Balears.

Sisena . Pel que fa al finançament per part de la FBN dels 3.800 euros corresponents al pressupost realitzat pel Laboratori de Ciències de l'Activitat Física de la UIB, aquest es materialitzarà en un únic pagament de 3.800 euros el mes de novembre de l'any 2005, i hi ha la possibilitat d'altres terminis si ambdues parts així ho consideren.

Setena . El present protocol entra en vigor el dia que se signi i té una validesa d'un any, període que es renovarà i prorrogarà si les dues parts així ho confirmen el dia de finalització del present protocol de col·laboració.

Un cop llegit el document per les parts i com a prova de conformitat amb tots i cada un dels punts d'aquest protocol, el signen en dos exemplars al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Per la Universitat de les Illes Balears,

Avel·lí Blasco
Rector

Per la Federació Balear de Natació,

Margarita Nicolau
Presidenta

Diligència

El present protocol el va aprovar el Consell de Direcció de data 22 de març de 2005 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 5 de maig de 2005, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).