Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni marc entre la Universitat Politècnica de Catalunya i la Universitat de les Illes Balears per actuacions dins l'àmbit de la formació contínua

Palma, 7 de juny de 2005

REUNITS

D'una banda:

El Magfc. i Excm. Sr. Josep Ferrer i Llop, com a rector de la Universitat Politècnica de Catalunya (d'ara endavant, UPC), NIF núm. Q-08.18003F, amb domicili a Barcelona, c/ Jordi Girona, 31, i en representació d'aquesta, en virtut del que disposen l'article 20 de la Llei orgànica 6/2001, d'universitats, de 21 de desembre; i l'article 67 dels Estatuts de la Universitat Politècnica de Catalunya, aprovats pel Decret 225/2003, de 23 de setembre, i de conformitat amb el nomenament per Decret 95/2002, de 19 de març, de la Generalitat de Catalunya.

D'altra banda:

El Magfc. i Excm. Sr. Avel·lí Blasco Esteve, com a rector de la Universitat de les Illes Balears (d'ara en endavant UIB), NIF núm. Q-0718001-A, amb domicili a Palma, cra. de Valldemossa, km 7.5, i en representació d'aquesta, en virtut del que disposen l'article 20 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i l'article 30.1 b) i n) dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre, i de conformitat amb el nomenament per Decret 47/2003, de 9 de maig (BOIB núm. 67 extr., de 13 de maig).

Totes les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per a formalitzar aquest conveni marc i

MANIFESTEN

1. Que la Universitat Politècnica de Catalunya és una institució de dret públic al servei de la societat, concebuda com un conjunt interdisciplinari per al foment de l'estudi, de la recerca científica, tècnica i artística i del desenvolupament social, per a la formació que capaciti per a l'exercici d'activitats professionals i perquè doni suport científic i tècnic al progrés social, cultural i econòmic de la societat.

2. Que la Universitat de les Illes Balears és una institució de dret públic al servei de la societat (art. 1 dels seus Estatuts), dedicada al servei públic de l'educació superior i de la recerca (art. 3 dels seus Estatuts), que pot establir ensenyaments encaminats a la formació d'especialistes, principalment en branques interdisciplinàries i d'interès social (art. 169.1 dels seus Estatuts). Finalment, la UIB ha de fomentar, en la mesura de les seves possibilitats, una adequada política de convenis i d'intercanvis (art. 177 dels seus Estatuts).

3. Que totes les parts estan d'acord a establir un marc de col·laboració en l'àmbit de la formació contínua i, per consegüent,

ACORDEN

Col·laborar en la presentació d'una oferta de formació contínua a les Illes Balears que proporcioni uns serveis de formació de qualitat als estudiants i professionals i que es vegi reforçada per la complementarietat de les àrees de coneixement que són pròpies en cadascuna de les dues universitats.

Per tot això, ambdues parts formalitzen el present conveni marc d'acord amb les següents

CLÀUSULES

Primera. Finalitat del conveni marc

El present conveni marc té per objecte establir les línies de col·laboració entre les entitats signants per a la realització de les activitats de formació contínua.

Segona. Modalitats de col·laboració

La col·laboració entre ambdues parts es refereix a:

a) La canalització a través d'aquest conveni marc _i dels acords específics que se'n desprenguin_ de qualsevol activitat de formació permanent de màster o postgrau que la UPC desenvolupi a les Illes Balears.

b) En aquests programes les dues universitats cercaran les vies de col·laboració més adients per a ambdues institucions.

c) Les universitats deleguen en les seves respectives fundacions (Fundació Universitat-Empresa i Fundació UPC) l'elaboració de la programació que en cada moment serà fruit de la col·laboració, així com les aportacions de cada institució per cada programa.

Tercera. Contingut dels convenis específics

Els projectes o programes d'actuació que es derivin del present conveni marc seran objecte d'un conveni específic entre les dues fundacions que haurà d'incloure com a mínim els següents aspectes:

  1. Definició de l'objecte.
  2. Descripció del treball i terminis d'execució.
  3. Mitjans materials, humans i econòmics que requereix el projecte i compromís d'aportació de les parts.
  4. Nom de les persones, per ambdues parts, que es responsabilitzaran de la coordinació i el desenvolupament del projecte.

Quarta. Comissió mixta

Per facilitar el desenvolupament dels projectes que es recullin en convenis específics i el seu seguiment, es constituirà una comissió mixta integrada per representants d'ambdues parts signants. El treball de la comissió mixta serà proposar col·laboracions en temes de formació contínua, preparar els convenis específics i aclarir els dubtes que puguin plantejar-se en la interpretació i execució d'aquest conveni marc i dels convenis específics.

Aquesta comissió estarà representada per dos membres de les respectives fundacions que nomenaran elles mateixes.

Cinquena. Interlocutors

Per part de la UPC, l'interlocutor pel que fa al present conveni marc serà el Sr. Eduard Pallejà i Sedó, director general de la Fundació UPC.

Per part de la UIB, l'interlocutor pel que fa al present conveni marc serà el Sr. Miquel Carrió Servera, director de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears.

Sisena. Durada

El present conveni marc serà vigent des del moment de la seva signatura i tindrà una durada inicial d'un any, si bé serà prorrogable per successius períodes d'un any, excepte en cas de denúncia per qualsevol de les parts amb una antelació mínima de sis mesos a la seva data d'acabament.

En tot cas, la denúncia d'aquest acord no suposarà la denúncia dels convenis específics formalitzats a l'empara de la clàusula tercera, sinó que aquests mantindran la seva vigència d'acord amb el que preveu el seu contingut.

Setena. Rescissió

Les parts podran denunciar o modificar el present conveni marc en qualsevol moment per mutu acord.

Qualsevol transgressió de les estipulacions d'aquest acord permetrà a la part perjudicada a optar per exigir el seu compliment o la seva resolució.

Vuitena. Conflictes

En cas de conflicte, les parts renuncien expressament a qualsevol altre fur que els pugui correspondre i se sotmeten als jutjats i tribunals de Palma.

I, en prova de conformitat, totes les parts signen el present conveni marc, en la ciutat i data de l'encapçalament, en dos exemplars i amb un sol efecte.

Per la Universitat Politècnica de Catalunya, Josep Ferrer
Per la Universitat de les Illes Balears, Avel·lí Blasco

Diligència

El present conveni marc el va aprovar el Consell de Direcció de data 24 de maig de 2005 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 17 de juny de 2005, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).