Convenis i acords marc signats per la UIB

Addenda al conveni de col·laboració entre la Conselleria d'Educació i Cultura i la Universitat de les Illes Balears sobre la correspondència d'estudis de formació professional i estudis universitaris de primer cicle impartits en la UIB

Protocol específic per als cicles formatius de grau superior de la família professional de XXXXX XXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXXXX X i els estudis universitaris de primer cicle de XXXXX XXXX XXXXX XXX.

Palma,

D'una banda, l'Honorable Senyor Francesc Fiol Amengual, conseller d'Educació i Cultura del Govern Balear, nomenat per Decret 7/2003, de 30 de juny de 2003 (BOIB, núm. 93, de 1 de juliol)

I de l'altra, el Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, rector de la Universitat de les Illes Balears, com a representant d'aquesta, segons el que estableix la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els estatuts de l'esmentada universitat.

MANIFESTEN

  1. Que amb data 29 de juliol de 2004 es va subscriure un conveni entre les dues entitats per a l'estudi i el reconeixement de les correspondències entre els cicles formatius de grau superior de la formació professional específica i els estudis universitaris de primer cicle que s'imparteixen a la UIB.
  2. Que a la clàusula segona s'estableix la creació d'una comissió paritària, formada per professorat d'ambdues entitats, encarregada d'elaborar els protocols específics per a cadascun dels mòduls dels cicles formatius que tinguin correspondència amb estudis de primer cicle de la UIB.
  3. Que es va constituir la comissió paritària per a l'estudi i posterior reconeixement de la correspondència entre els cicles formatius de grau superior de la família professional de XXXXXXXXXX XXXXX XXX XXXXX i els estudis universitaris de primer cicle de XXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXX de la UIB.

Per tot el que abans s'ha exposat, les parts formalitzen el present protocol específic, subjecte a les següents

CLÀUSULES

Primera. Objecte

L'objecte d'aquesta addenda és el reconeixement de les correspondències entre els cicles formatius de grau superior de la formació professional específica de la família professional de XXXXXXXXXXXXXXX i els estudis universitaris de primer cicle de XXXX XXX XXXXX XXXXXX XXXXX que s'imparteixen a la UIB

Segona. Mòduls - ensenyaments objecte de correspondència

Atès l'informe de la comissió paritària, formada per professorat d'ambdues entitats, encarregada de la revisió dels currículums dels diferents ensenyaments, la Conselleria d'Educació i Cultura i la UIB, han acordat que tinguin el reconeixement esmentat els següents:

(Espai per a la graella)

Tercera. Àmbit d'aplicació

Aquest protocol específic serà d'aplicació per als tècnics superiors dels cicles formatius de la família professional de XXXXXXXXXXXXXXX procedents de qualsevol centre d'ensenyament secundari de les Illes Balears que accedeixin als estudis universitaris de primer cicle, als centres docents de la UIB, propis i adscrits, tot respectant el procés general de preinscripció universitària.

Quarta. Reconeixement dels ensenyaments de cicles formatius

La Universitat de les Illes Balears reconeixerà la correspondència dels cicles formatius de grau superior que, en relació amb els estudis universitaris de primer cicle que es concreten al present protocol específic, reflectits a la clàusula segona.

Cinquena. Vigència

Atesa la clàusula desena del conveni, l'experiència objecte d'aquest protocol específic s'implementarà en l'any acadèmic 2005-2006, i es prorrogarà de manera automàtica si no hi ha una manifestació contrària d'alguna de les parts fins al 30 de setembre de 2008.

Sisena. Difusió del conveni

Les dues parts es comprometen a difondre aquest conveni de reconeixement de correspondències entre els estudis esmentats, tant a nivell institucional com en els centres educatius, informant a les persones interessades sobre els requisits per accedir a aquest itinerari formatiu.

I com a mostra de conformitat, les dues parts signen aquesta addenda, que es redacta en qutare fulls de paper comú, en tres exemplars i amb un sol efecte, en la data i al lloc esmentats a la capçalera.

Per la Conselleria d'Educació i Cultura,

Francesc Fiol
Conseller

Per la Universitat de les Illes Balears,

Avel·lí Blasco
Rector

Diligència

El present model de protocol específic el va aprovar el Consell de Direcció de data 26 d'abril de 2005 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 17 de juny de 2004, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).