Convenis i acords marc signats per la UIB

Addenda a l'acord de col·laboració signat entre la Universitat de les Illes Balears i Construccions Llabrés Feliu el 15 de desembre de 2004

Palma, 8 de juny de 2005

REUNITS

D'una banda, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

I de l'altra, el senyor Miquel Llabrés Feliu, com a president fundador de l'empresa Construccions Llabrés Feliu, SA, que actua en representació d'aquesta societat, amb domicili al carrer de Can Socies, 9, 07010 Palma.

EXPOSEN

Primer . La UIB i l'empresa Construccions Llabrés Feliu signen el present conveni de col·laboració amb l'objecte de desenvolupar i posar en funcionament l'assignatura Sistemes Tradicionals de Construcció, per impartir a la titulació d'Arquitectura Tècnica de l'Escola Politècnica Superior de la Universitat de les Illes Balears.

Per això,

ACORDEN

Primer . La UIB ha d'impartir la docència de l'assignatura optativa Sistemes Tradicionals de Construcció, en l'àmbit de l'Escola Politècnica Superior, adscrita al Departament de Física de la UIB, de forma semipresencial mitjançant l'ús de tecnologies telemàtiques aplicades a l'ensenyament amb la finalitat de poder arribar a tots els estudiants potencials de totes les Illes Balears.

Igualment, la UIB es compromet a afegir als comunicats, documents i publicitat, tant impresa com digital, el missatge «Assignatura finançada per Construccions Llabrés Feliu».

Segon . Construccions Llabrés Feliu, SA, adquireix el compromís de finançar aquesta assignatura aportant la quantitat de 12.000 euros anuals destinats a la contractació d'un professor i a cobrir altres despeses docents, assignats a l'Escola Politècnica Superior; el vint per cent d'aquesta quantitat l'administrarà la UIB en concepte de despeses administratives i de gestió.

Tercer . Construccions Llabrés Feliu adquireix el compromís d'aportar suport metodològic quan les dues organitzacions així ho decideixin, i de participar en la selecció del professorat i en l'elaboració de materials i continguts que s'hagin d'incloure en els temaris de l'assignatura que hom ha acordat d'impartir.

Els professors que resultin contractats per la UIB dependran orgànicament del Departament de Física de la UIB, i l'assignatura s'adscriurà necessàriament a una de les àrees de coneixement següents: Ciències dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica, Construccions Arquitectòniques, Enginyeria de la Construcció, Mecànica dels Medis Continus i Teoria de les Estructures.

Quart . Les dues organitzacions es comprometen a participar conjuntament en activitats de difusió en matèria de coneixement de la realitat arquitectònica i constructiva i a compartir les seves millors pràctiques empresarials dins l'àmbit de les Illes Balears.

Cinquè . El present acord té una vigència de tres anys comptats a partir de la data de la signatura, i es prorrogarà de forma automàtica, llevat que qualsevol de les parts decideixi de rescindir-lo, cosa que ha de comunicar amb dos mesos d'antelació a la data que hagi d'entrar en vigor la pròrroga.

Sisè . Construccions Llabrés Feliu abonarà les quantitats esmentades a la UIB contra factura dins el primer trimestre de cada curs.

Setè . Per vetllar pel bon funcionament de la relació entre la UIB i Construccions Llabrés Feliu es crea la comissió mixta integrada, per part de la Universitat, pel vicerector senyor Josep I. Aguiló i el director de l'Escola Politècnica Superior, senyor Gabriel Oliver, i per part de Construccions Llabrés Feliu, per la senyora Isabel Llabrés, presidenta, i el senyor Pere Campaner, director financer.

Un cop llegit el document i com a prova de conformitat amb tots i cada un dels punts d'aquesta addenda, ambdues parts la signen en dos exemplars al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Per Construccions Llabrés Feliu, SA,

Miquel Llabrés
President fundador

Per la Universitat de les Illes Balears,

Avel·lí Blasco
Rector

Diligència

La present addenda la va aprovar el Consell de Direcció de data 3 de maig de 2005 i la va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 17 de juny de 2005, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).