Convenis i acords marc signats per la UIB

Addenda al conveni de col·laboració entre la Conselleria d'Educació i Cultura i la Universitat de les Illes Balears (UIB) sobre la correspondència d'estudis de formació professional i estudis universitaris de primer cicle impartits a la UIB

Protocol específic per als cicles formatius de grau superior de les famílies professionals d'Administració i gestió i Comerç i màrquting, i els estudis universitaris de primer cicle de l'Escola Universitària d'Estudis Empresarials de la UIB

Palma, 9 de juny de 2005

REUNITS

D'una banda, l'Honorable Senyor Francesc Fiol Amengual, conseller d'Educació i Cultura del Govern balear, nomenat per Decret 7/2003, de 30 de juny de 2003 (BOIB núm. 93, d'1 de juliol) .

I de l'altra, el Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, rector de la Universitat de les Illes Balears, com a representant d'aquesta, segons el que estableix la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els estatuts de l'esmentada universitat.

MANIFESTEN

  1. Que amb data 29 de juliol de 2004 es va subscriure un conveni entre les dues entitats per a l'estudi i el reconeixement de les correspondències entre els cicles formatius de grau superior de la formació professional específica i els estudis universitaris de primer cicle que s'imparteixen a la UIB.
  2. Que a la clàusula segona s'estableix la creació d'una comissió paritària, formada per professorat d'ambdues entitats, encarregada d'elaborar els protocols específics per a cadascun dels mòduls dels cicles formatius que tinguin correspondència amb estudis de primer cicle de la UIB.
  3. Que es va constituir la comissió paritària per a l'estudi i el posterior reconeixement de la correspondència dels cicles formatius de grau superior de les famílies professionals d'Administració i gestió i Comerç i màrquting, i els estudis universitaris de primer cicle de l'Escola Universitària d'Estudis Empresarials de la UIB.

Per tot el que abans s'ha exposat, les parts formalitzen el present protocol específic, subjecte a les següents

CLÀUSULES

PRIMERA. Objecte

L'objecte d'aquesta addenda protocol és el reconeixement de les correspondències entre els cicles formatius de grau superior de la formació professional específica de les famílies professionals d'Administració i gestió i Comerç i màrquting, i els estudis universitaris de primer cicle de l'Escola Universitària d'Estudis Empresarials que s'imparteixen a la UIB.

SEGONA. Mòduls ¿ ensenyaments universitaris objecte de correspondència

Atès l'informe de la comissió paritària, formada per professorat d'ambdues entitats, encarregada de la revisió dels currículums dels diferents ensenyaments, la Conselleria d'Educació i Cultura i la UIB han acordat que tinguin el reconeixement esmentat els següents:

1. CFGS: Comerç internacional Estudi universitari: Ciències empresarials (COM31)

Càrrega lectiva total: 207 crèdits
Càrrega lectiva efectiva: 168 crèdits
Càrrega lectiva reconeguda: 39 crèdits

UIB

ASSIGNATURA

CRÈDITS RECONEGUTS

TIPUS DE CRÈDIT

Informàtica Aplicada a la Gestió d'Empresa

6

T

Màrqueting I

6

T

Anàlisi de les Operacions Financeres I

6

T

Lliure configuració

21

LC

Total

39

2. CFGS: Gestió comercial Estudi universitari: Ciències empresarialsi màrqueting (COM32)

Càrrega lectiva total: 207 crèdits
Càrrega lectiva efectiva: 168 crèdits
Càrrega lectiva reconeguda: 39 crèdits

UIB

ASSIGNATURA

CRÈDITS RECONEGUTS

TIPUS DE CRÈDIT

Informàtica Aplicada a la Gestió d'Empresa

6

T

Màrqueting I

6

T

Màrqueting II

6

T

Lliure configuració

21

LC

Total

3. CFGS: Administració i finances Estudi universitari: Ciències empresarials (ADM31)

Càrrega lectiva total: 207 crèdits
Càrrega lectiva efectiva: 156 crèdits
Càrrega lectiva reconeguda: 51 crèdits

UIB

ASSIGNATURA

CRÈDITS RECONEGUTS

TIPUS DE CRÈDIT

Comptabilitat Financera I

6

T

Informàtica Aplicada a la Gestió d'Empresa

6

T

Creació i Direcció d'Empreses de Base Tecnològica

6

OP

Finances Empresarials II

6

T

Anàlisi de les Operacions Financeres I

6

T

Lliure configuració

21

LC

Total

51

4. CFGS: Secretariat (ADM32) Estudi universitari: Ciències empresarials

Càrrega lectiva total: 207 crèdits
Càrrega lectiva efectiva: 186 crèdits
Càrrega lectiva reconeguda: 21 crèdits

UIB

ASSIGNATURA

CRÈDITS

TIPUS

Lliure configuració

21

LC

Total

21

CFGS: Cicle formatiu de grau superior de formació professional
T: Troncal. O: Obligatòria. OP: Optativa. LC: De lliure configuració

TERCERA. Àmbit d'aplicació

Aquest protocol específic serà d'aplicació per als tècnics superiors dels cicles formatius de les de les famílies professionals d'Administració i gestió i Comerç i màrqueting procedents de qualsevol centre d'ensenyament secundari de les Illes Balears que accedeixin als estudis universitaris de primer cicle, als centres docents de la UIB, propis i adscrits, tot respectant el procés general de preinscripció universitària.

QUARTA. Reconeixement dels ensenyaments de cicles formatius

La Universitat de les Illes Balears reconeixerà la correspondència dels cicles formatius de grau superior en relació amb els estudis universitaris de primer cicle que es concreten al present protocol específic, reflectits a la clàusula segona.

CINQUENA. Vigència

Atesa la clàusula desena del conveni, l'experiència objecte d'aquest protocol específic s'implementarà a l'any acadèmic 2005-2006, i es prorrogarà de manera automàtica si no hi ha una manifestació contrària d'alguna de les parts fins al 30 de setembre de 2008.

SISENA. Difusió del conveni

Les dues parts es comprometen a difondre aquest conveni de reconeixement de correspondències entre els estudis esmentats, tant al nivell institucional com als centres educatius, informant les persones interessades sobre els requisits per accedir a aquest itinerari formatiu.

I com a mostra de conformitat, les dues parts signen aquesta addenda, que es redacta en quatre fulls de paper comú, en tres exemplars i amb un sol efecte, en la data i al lloc esmentats a la capçalera.

El Conseller d'Educació i Cultura, Francesc Fiol Amengual
El rector de la Universitat de les Illes Balears, Avel·lí Blasco Esteve

Diligència

La present addenda la va aprovar el Consell de Direcció de data 10 de maig de 2005 i la va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 17 de juny d 2005, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).