Convenis i acords marc signats per la UIB

Addenda al conveni de col·laboració entre la Conselleria d'Educació i Cultura i la Universitat de les Illes Balears (UIB) sobre la correspondència d'estudis de formació professional i estudis universitaris de primer cicle impartits a la UIB

Protocol específic per als cicles formatius de grau superior de les famílies professionals d'Electricitat i electrònica i d'Informàtica i comunicacions i els estudis universitaris de primer cicle de l'Escola Politècnica Superior de la UIB

Palma, 9 de juny de 2005

REUNITS

D'una banda, l'Honorable Senyor Francesc Fiol Amengual, conseller d'Educació i Cultura del Govern balear, nomenat per Decret 7/2003, de 30 de juny de 2003 (BOIB núm. 93, d'1 de juliol) .

I de l'altra, el Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, rector de la Universitat de les Illes Balears, com a representant d'aquesta, segons el que estableix la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els estatuts de l'esmentada universitat.

MANIFESTEN

  1. Que amb data 29 de juliol de 2004 es va subscriure un conveni entre les dues entitats per a l'estudi i el reconeixement de les correspondències entre els cicles formatius de grau superior de la formació professional específica i els estudis universitaris de primer cicle que s'imparteixen a la UIB.
  2. Que a la clàusula segona s'estableix la creació d'una comissió paritària, formada per professorat d'ambdues entitats, encarregada d'elaborar els protocols específics per a cadascun dels mòduls dels cicles formatius que tinguin correspondència amb estudis de primer cicle de la UIB.
  3. Que es va constituir la comissió paritària per a l'estudi i el posterior reconeixement de la correspondència dels cicles formatius de grau superior de les famílies professionals d'Electricitat i electrònica i d'Informàtica i comunicacions, i els estudis universitaris de primer cicle de l'Escola Politècnica Superior de la UIB

Per tot el que abans s'ha exposat, les parts formalitzen el present protocol específic, subjecte a les següents

CLÀUSULES

PRIMERA. Objecte

L'objecte d'aquesta addenda protocol és el reconeixement de les correspondències entre els cicles formatius de grau superior de la formació professional específica de les famílies professionals d'Electricitat i electrònica i d'Informàtica i comunicacions i els estudis universitaris de primer cicle de l'Escola Politècnica Superior que s'imparteixen a la UIB.

SEGONA. Mòduls ¿ ensenyaments universitaris objecte de correspondència

Atès l'informe de la comissió paritària, formada per professorat d'ambdues entitats, encarregada de la revisió dels currículums dels diferents ensenyaments, la Conselleria d'Educació i Cultura i la UIB han acordat que tinguin el reconeixement esmentat els següents:

1. CFGS: Administració de Estudi universitari: Enginyeria Tècnica en sistemes informàtics (INF31) Informàtica de Sistemes ¿ TIS2

Càrrega lectiva total: 210 crèdits
Càrrega lectiva efectiva: 156 crèdits
Càrrega lectiva reconeguda: 54 crèdits

UIB

ASSIGNATURA

CRÈDITS RECONEGUTS

TIPUS DE CRÈDIT

Fonaments de la Programació

12

T

Bases de Dades

9

T

Xarxes de Computadors

6

T

Introducció a l'Economia d'Empresa

6

OP

Lliure configuració

21

LC

Total

2. CFGS: Administració de Estudi universitari: Enginyeria Tècnica en sistemes informàtics (INF31) Informàtica de Gestió ¿ TIG2

Càrrega lectiva total: 210 crèdits
Càrrega lectiva efectiva: 156 crèdits
Càrrega lectiva reconeguda: 54 crèdits

UIB

ASSIGNATURA

CRÈDITS RECONEGUTS

TIPUS DE CRÈDIT

Fonaments de la Programació

12

T

Bases de Dades

9

T

Xarxes de Computadors

6

T

Introducció a l'Economia d'Empresa

6

T

Lliure configuració

21

LC

Total

3. CFGS: Desenvolupament Estudi universitari: Enginyeria Tècnica en d'Aplicacions informàtiques Informàtica de Sistemes ¿ TIS2 (INF32)

Càrrega lectiva total: 210 crèdits
Càrrega lectiva efectiva: 156 crèdits
Càrrega lectiva reconeguda: 54 crèdits

UIB

ASSIGNATURA

CRÈDITS RECONEGUTS

TIPUS DE CRÈDIT

Fonaments de la Programació

12

T

Bases de Dades

9

T

Estructures de la Informació

6

T

Introducció a l'Economia d'Empresa

6

OP

Lliure configuració

21

LC

Total

4. CFGS: Desenvolupament Estudi universitari: Enginyeria Tècnica en d'aplicacions informàtiques Informàtica de Gestió ¿ TIG2 (INF32)

Càrrega lectiva total: 210 crèdits
Càrrega lectiva efectiva: 156 crèdits
Càrrega lectiva reconeguda: 54 crèdits

UIB

ASSIGNATURA

CRÈDITS RECONEGUTS

TIPUS DE CRÈDIT

Fonaments de la Programació

12

T

Bases de Dades

9

T

Estructures de la Informació

6

T

Introducció a l'Economia d'Empresa

6

T

Lliure configuració

21

LC

Total

5. CFGS: Sistemes de Estudi universitari: Enginyeria Tècnica en Telecomunicació i informàtics Telecomunicacions, esp. Telemàtica -TTT2 (ELE34)

Càrrega lectiva total: 225 crèdits
Càrrega lectiva efectiva: 169,5 crèdits
Càrrega lectiva reconeguda: 55,5 crèdits

UIB

ASSIGNATURA

CRÈDITS RECONEGUTS

TIPUS DE CRÈDIT

Fonaments de Computadors

12

T

Arquitectura de Xarxes

9

T

Electrònica Digital

6

T

Organització i Gestió d'Empreses

6

OP

Lliure configuració

22,5

LC

Total

55,5

6. CFGS: Desenvolupament de Estudi universitari: Enginyeria Tècnica productes electrònics (ELE31) Industrial, esp. Electrònica industrial - EEI

Càrrega lectiva total: 225 crèdits
Càrrega lectiva efectiva: 175,5 crèdits
Càrrega lectiva reconeguda: 49,5 crèdits

UIB

ASSIGNATURA

CRÈDITS RECONEGUTS

TIPUS DE CRÈDIT

Fonaments d'Informàtica

6

T

Electrònica Digital

6

T

Tecnologia Electrònica

9

T

Administració d'Empreses i Organització de Producció

6

T

Lliure configuració

22,5

LC

Total

49,5

7. CFGS: Instal·lacions Estudi universitari: Enginyeria Tècnica electrotècniques (ELE32) Industrial, esp. Electrònica industrial - EEI

Càrrega lectiva total: 225 crèdits
Càrrega lectiva efectiva: 196,5 crèdits
Càrrega lectiva reconeguda: 28,5 crèdits

UIB

ASSIGNATURA

CRÈDITS RECONEGUTS

TIPUS DE CRÈDIT

Administració d'Empreses i Organització de Producció

6

T

Lliure configuració

22,5

LC

Total

28,5

8. CFGS : Sistemes de regulació Estudi universitari: Enginyeria Tècnica i control automàtics (ELE33) Industrial, esp. Electrònica industrial - EEI

Càrrega lectiva total: 225 crèdits
Càrrega lectiva efectiva: 190,5 crèdits
Càrrega lectiva reconeguda: 34,5 crèdits

UIB

ASSIGNATURA

CRÈDITS RECONEGUTS

TIPUS DE CRÈDIT

Fonaments d'Informàtica

6

T

Administració d'Empreses i Organització de Producció

6

T

Lliure configuració

22,5

LC

Total

34,5

CFGS: Cicle formatiu de grau superior de professional
T: Troncal. O: Obligatòria. OP: Optativa. LC: De lliure Configuració

TERCERA. Àmbit d'aplicació

Aquest protocol específic serà d'aplicació per als tècnics superiors dels cicles formatius de les famílies professionals d'Electricitat i electrònica i d'Informàtica i comunicacions procedents de qualsevol centre d'ensenyament secundari de les Illes Balears que accedeixin als estudis universitaris de primer cicle, als centres docents de la UIB, propis i adscrits, tot respectant el procés general de preinscripció universitària.

QUARTA. Reconeixement dels ensenyaments de cicles formatius

La Universitat de les Illes Balears reconeixerà la correspondència dels cicles formatius de grau superior en relació amb els estudis universitaris de primer cicle que es concreten al present protocol específic , reflectits a la clàusula segona.

CINQUENA. Vigència

Atesa la clàusula desena del conveni, l'experiència objecte d'aquest protocol específic s'implementarà a l'any acadèmic 2005-2006, i es prorrogarà de manera automàtica si no hi ha una manifestació contrària d'alguna de les parts fins al 30 de setembre de 2008.

SISENA. Difusió del conveni

Les dues parts es comprometen a difondre aquest conveni de reconeixement de correspondències entre els estudis esmentats, tant al nivell institucional com als centres educatius, informant les persones interessades sobre els requisits per accedir a aquest itinerari formatiu.

I com a mostra de conformitat, les dues parts signen aquesta addenda, que es redacta en quatre fulls de paper comú, en tres exemplars i amb un sol efecte, en la data i al lloc esmentats a la capçalera.

El Conseller d'Educació i Cultura, Francesc Fiol Amengual
El rector de la Universitat de les Illes Balears,Avel·lí Blasco Esteve

Diligència

La present addenda la va aprovar el Consell de Direcció de data 10 de maig de 2005 i la va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 17 de juny de 2005, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).