Convenis i acords marc signats per la UIB

Annex al conveni d'organització per a la realització del programa de Doctorat Interuniverstari en Economia, Organització i Gestió ( Business Economics ) entre la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), la Universitat de les Illes Balears (UIB) i la Universitat Pública de Navarra (UPN)

Barcelona, 2 de maig de 2005
Palma, 2 de maig de 2005
Pamplona, 31 d'agost de 2004

REUNITS

D'una part, l'Excel·lentíssim i Magnífic Senyor Lluis Ferrer Caubet, rector de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), en nom i representació d'aquesta universitat d'acord amb les atribucions que disposa la Llei orgànica d'universitats (LOU).

D'una altra part, l'Excel·lentíssim i Magnífic Senyor Avel·lí Blasco Esteve, rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), en nom i representació d'aquesta universitat d'acord amb les atribucions que disposa la Llei orgànica d'universitats (LOU).

I d'una altra part, l'Excel·lentíssim i Magnífic Senyor Pedro Burillo López, rector de la Universitat Pública de Navarra (UPN), en nom i representació d'aquesta universitat, en exercici de les atribucions que li confereix la Llei orgànica d'universitats (LOU).

Totes les parts, en el concepte en què intervenen, asseguren la vigència de les representacions amb què actuen i es reconeixen recíprocament la capacitat legal suficient i necessària per subscriure aquest annex i, a aquest efecte,

MANIFESTEN

PRIMER. La Universitat Pública de Navarra ha proposat incorporar un annex al conveni originari subscrit per les universitats, a fi que hi hagi una plena concordança entre la regulació del règim econòmic previst en el document i la seva normativa específica.

SEGON. L'article 41.2 de les bases d'execució pressupostària de la Universitat Pública de Navarra per a l'any 2004 estableix que "els diferents centres o unitats no poden percebre, per si mateixos o per qualsevol dels seus components, ingressos o recursos procedents dels contractes, cursos o convenis. Les unitats que els produeixin han de sol·licitar al pagador corresponent que l'ingrés s'efectuï a través del compte que determini Gerència a nom de la Universitat amb menció expressa del número d'expedient o codi assignat".

TERCERA. La clàusula dotzena del conveni estableix entre els seus imperatius que "les subvencions que el programa obtingui de procedències diferents de les de la Universitat responsable s'han de distribuir, un cop escoltat el Comitè, entre els diferents departaments participants".

ACORDEN

ÚNIC. Modificar la clàusula dotzena del Conveni d'Organització per a la realització del Programa de doctorat interuniversitari en economia, organització i gestió ( Business Economics ) entre la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), la Universitat de les Illes Balears (UIB) i la Universitat Pública de Navarra, que queda establerta en els termes següents:

Respecte al règim econòmic relacionat amb la impartició del Programa de doctorat, cada universitat participant s'ha de fer càrrec del cost d'impartició dels cursos o mòduls que promogui directament i, al seu torn, ha d'ingressar les matrícules dels alumnes que s'hi inscriguin directament. Igualment, cada universitat s'ha de fer càrrec de les despeses derivades de la lectura de la tesi dels alumnes que s'hi matriculin. Les subvencions que el Programa obtingui de procedències diferents de les de la universitat responsable s'han de distribuir, un cop escoltat el Comitè, entre els diferents departaments participants, llevat que la normativa pròpia de cada una de les universitats estableixi una regulació específica respecte al tractament que s'ha d'atorgar als fons que es percebin en virtut de conveni, cas en què aquesta serà la normativa que ha de regir.

I com a prova de conformitat amb el que precedeix, se subscriu aquest annex, en el lloc i la data indicats, un exemplar del qual queda en poder de cada una de les parts.

Per la Universitat Autònoma de Barcelona, Lluis Ferrer Caubet, Rector
Per la Universitat de les Illes Balears, Avel·lí Blasco Esteve, Rector
Per la Universitat Pública de Navarra, Pedro Burillo López, Rector

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 7 de desembre de 2004 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 17 de juny de 2005, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).