Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de cooperació entre les universitats d'Alacant (UA), Almeria (UAL), Barcelona (ub), Cardenal Herrera (UCH-CEU), Illes Balears (UIB), Jaume I (UJI), Politècnica de València (UPV) i València (UVEG) per a impartir el programa de doctorat interuniversitari Química Orgànica en la Indústria Quimicofarmacèutica

Palma, 26 de juliol de 2004

A l'empara del que disposa el RD 778/98, de 30 d'abril, pel qual es regula el tercer cicle d'estudis universitaris, l'obtenció i l'expedició dels títols de doctor i altres estudis de postgrau, i de conformitat amb les previsions contingudes en els seus estatuts respectius, com també amb els seus reglaments interns i desenvolupaments normatius corresponents, les universitats d'Alacant (UA), Almeria (UAL), Barcelona (UB), Cardenal Herrera (UCH-CEU), Illes Balears (UIB) Jaume I (UJI), Politècnica de València (UPV) i València (UVEG), representades respectivament pels seus rectors:

Excm. i Magfc. Sr. Salvador Ordóñez Delgado, rector de la Universitat d'Alacant; Excm. i Magfc. Sr. Alfredo Martínez Almécija, rector de la Universitat d'Almeria; Excm. i Magfc. Sr. Joan Tugores Ques, rector de la Universitat de Barcelona; Excm. i Magfc. Sr. Jose Luis Manglano de Mas, rector de la Universitat de Cardenal Herrera -CEU; Excm. i Magfc. Sr. Avel·lí Blasco Esteve, rector de la Universitat de les Illes Balears; Excm. i Magfc. Sr. Francisco Toledo Llop, rector de la Universitat Jaume I; Excm. i Magfc. Sr. Justo Nieto Nieto, rector de la Universitat Politècnica de València, i Excm. i Magfc. Sr. Francisco Tomás Vert, rector de la Universitat de València,

acorden subscriure aquest conveni de conformitat amb les següents

clàusules

Primera: Són part d'aquest conveni les universitats d'Alacant, Almeria, Barcelona, Cardenal Herrera (CEU), Illes Balears, Jaume I, Politècnica de València i València.

Segona: L'objecte d'aquest conveni és realitzar de forma conjunta el Programa de doctorat QUÍMICA ORGÀNICA EN LA INDÚSTRIA QUIMICOFARMACÈUTICA , amb la suma dels esforços del personal docent adscrit a la Universitat de València al Departament de Química Orgànica; a la Universitat de Barcelona al Departament de Farmacologia i Química Terapèutica, Àrea de Química Orgànica; a la Universitat Politècnica de València, al Departament de Química; a la Universitat de les Illes Balears, al Departament de Química, Àrea de Química Orgànica; a la Universitat Jaume I, al Departament de Química Inorgànica i Orgànica; a la Universitat Cardenal Herrera (CEU), al Departament de Química, Bioquímica i Biologia Molecular, Àrea de Química Orgànica; a la Universitat d'Alacant, Institut Universitari de Síntesis Orgànica, i a la Universitat d'Almeria, al Departament de Geometria, Topologia i Química Orgànica, Àrea de Química Orgànica.

A través dels departaments o instituts esmentats, les universitats presenten a les seves comissions de doctorat el Programa en qüestió, perquè s'aprovi.

Tercera : L'objectiu del Programa de doctorat QUÍMICA ORGÀNICA EN LA INDÚSTRIA QUIMICOFARMACÈUTICA és proporcionar una formació adequada prèvia a l'obtenció del grau de doctor en l'àrea de la química orgànica tant des de la seva perspectiva de ciència bàsica com orientada a les seves aplicacions en química fina i, particularment, en la síntesi industrial de fàrmacs.

Quarta: Les universitats d'Alacant, Almeria, Barcelona, Cardenal Herrera-CEU, Illes Balears, Jaume I, Politècnica de València i València participen en aquest Programa de doctorat en igualtat de condicions i drets, sense que això suposi ¿no obstant això¿ un repartiment necessàriament igual de les càrregues docents que impliqui.

Cinquena: Per a l'organització del Programa es constitueix una Comissió Acadèmica formada per un coordinador de cada una de les universitats participants, a qui correspon supervisar el normal funcionament i desenvolupament del Programa, vetllar pel compliment d'aquest conveni i resoldre els dubtes que puguin sorgir en la seva interpretació i aplicació. Els professors del Programa de cada universitat han de triar el seu coordinador en la Comissió Acadèmica per períodes de dos anys. La Universitat de València actua inicialment com a institució coordinadora del Programa. La Comissió Acadèmica ha de proposar, quan ho consideri convenient, la majoria dels seus membres el canvi d'universitat coordinadora que, perquè sigui efectiu, ha de comptar amb l'aprovació de totes les universitats signants d'aquest conveni, la qual cosa s'ha de reflectir en un annex a aquest. El representant en la Comissió Acadèmica de la universitat coordinadora actua com a coordinador del Programa.

La Comissió Acadèmica s'ha de reunir almenys una vegada a l'any per avaluar-ne el funcionament i proposar els canvis organitzatius o de contingut que siguin necessaris. Igualment, la Comissió Acadèmica s'ocupa de fixar els criteris per a la convalidació dels crèdits obtinguts per l'alumnat provinent d'altres programes de doctorat.

Sisena: Cada universitat ofereix com a propi el Programa de doctorat objecte d'aquest conveni, en les mateixes condicions que aquells que siguin exclusius de cada una i es pot donar sempre que s'assoleixi un nombre mínim de deu estudiants matriculats.

Setena: Cada universitat s'ha de fer càrrec de la gestió administrativa de la matrícula del seu alumnat que participi en el Programa, i ha de fer la selecció necessària d'acord amb els criteris propis del Programa.

Vuitena : En el període de docència, l'estudiant ha de superar mòduls per valor d'almenys 21 crèdits, que ha d'escollir entre els que ofereix el Programa, el contingut del qual és el que aproven per a cada edició els òrgans corresponents de les universitats. D'aquests, almenys quinze han de tenir la condició de fonamentals.

Els mòduls de docència es poden impartir indistintament en qualsevol de les seus de les universitats signants d'aquest conveni.

Novena : Durant el període d'investigació, l'estudiant ha de completar un treball d'investigació de dotze crèdits, que ha de defensar públicament davant d'un tribunal nomenat a l'efecte preferentment a la universitat d'origen. Aquest treball d'investigació s'elabora sota la supervisió d'un professor doctor adscrit a algun dels departaments o instituts participants en el Programa, essent indiferent la seva adscripció a qualsevol de les universitats part d'aquest conveni.

La fase d'investigació s'ha de dur a terme preferentment a la universitat d'origen de l'alumnat, si bé les universitats es comprometen a posar a l'abast dels alumnes procedents de les universitats part d'aquest conveni mitjans materials similars als que proporcionen al seu alumnat. Eventualment, el treball d'investigació es pot fer en centres d'investigació aliens sota la supervisió d'un doctor designat per la Comissió Acadèmica, cosa que s'ha de reflectir en un annex amb la conformitat de totes les universitats signants d'aquest conveni.

Desena: Per atorgar el Diploma d'Estudis Avançats es constitueix un tribunal únic per a tots els estudiants nomenat a l'efecte de conformitat amb el que estableix el RD 778/98, que es reuneix en el lloc i la data que determini la Comissió Acadèmica, i on necessàriament han d'estar representades totes les universitats part en aquest conveni.

Onzena : Cada universitat es responsabilitza de l'expedició del títol de doctor o Diploma d'Estudis Avançats dels seus alumnes, en els termes que especifica el Decret 778/1998.

Dotzena : El finançament de les despeses ordinàries derivades de la realització d'aquest Programa va a càrrec de cada una de les universitats part d'aquest conveni, en els mateixos termes que succeeix amb els programes que cada una dóna com a propis.

Per fer front a les despeses extraordinàries que es puguin derivar de la mobilitat d'estudiants i professors, les universitats participants han de sol·licitar totes les ajudes públiques o privades que creguin necessàries. La signatura d'aquest conveni no suposa cap compromís de finançament extraordinari per part de les universitats que el subscriuen. Si es produeixen despeses extraordinàries per desviacions pressupostàries i/o imprevistos que no puguin sufragar els grups d'investigació promotors del Programa, les han d'assumir els departaments i instituts responsables d'aquest.

Tretzena : El Programa de doctorat objecte d'aquest conveni està obert a la incorporació en cursos futurs d'altres universitats que acceptin tots els termes d'aquest acord. Totes tenen els mateixos drets i obligacions que les ja participants. La incorporació de noves universitats s'ha de documentar a través d'un annex on figuri l'acceptació de les clàusules i els compromisos per part de la nova universitat amb les signatures de conformitat dels representants de totes les universitats que, en el moment de l'adhesió, participin en el Programa.

Catorzena : Aquest conveni entra en vigor a partir de la data en què totes les parts implicades el signin i té una vigència de dos anys acadèmics.

Es prorroga tàcitament en cas que, transcorregut aquest termini, cap de les parts signants no manifesti la seva voluntat d'abandonar-lo.

Qualsevol de les universitats part en aquest conveni pot abandonar-lo sense que això n'afecti l'eficàcia, però ho ha de comunicar per escrit a les universitats restants signatàries d'aquest conveni amb una antelació mínima de tres mesos abans de l'inici del curs acadèmic següent. En el cas que una universitat es desvinculi del Programa s'ha de garantir l'acabament dels cursos i les activitats iniciades en el marc del conveni. En qualsevol cas, aquesta renúncia s'ha de reflectir en un annex.

Qualsevol modificació d'aquest conveni requereix la conformitat de totes les parts signants i s'ha de proposar amb una antelació mínima de tres mesos a la seva entrada en vigor.

Aquest conveni queda extingit de manera immediata per la voluntat conjunta de totes les parts signants, si bé cada universitat es compromet en aquest cas a garantir als estudiants que es trobin matriculats en el Programa la possibilitat de finalitzar en el seu si els seus estudis de tercer cicle.

Com a prova de conformitat, totes les parts signen aquest conveni, en vuit exemplars, un per cada universitat, pels rectors corresponents, en la data indicada.

Signatures

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 17 de desembre de 2003 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 18 de desembre de 2003, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).