Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre la Vicepresidència i Conselleria de Relacions Institucionals del Govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears en matèria de formació en Dret de Família, per a membres de la carrera judicial, fiscal i per a membres del cos de secretaris judicials

Palma, 3 de novembre de 2004

REUNITS

Per una part, l'Honorable Senyora Rosa Estaràs Ferragut, en qualitat de vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals del Govern de les Illes Balears, de conformitat amb el que estableixen els articles 11.b i 81 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i l'article 19.11 de la Llei 4/2001, de 14 de març, del Govern de les Illes Balears.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

EXPOSEN

1. El Dret de família és una branca del Dret civil de gran importància per a la societat i de gran actualitat, pel fet que tracta qüestions que estan en costant reforma, necessària per desenvolupar i adaptar a la realitat social l'ordenament jurídic civil.

2. El Dret de família és una branca del Dret civil d'especial interès en aquelles comunitats autònomes que, com la de les Illes Balears, tenen capacitat d'autonormació, per tant, possibilitat de legislar i regular en matèries de Dret de família, des de l'òptica de la competència exclusiva en la conservació, la modificació i el desenvolupament del Dret civil propi, amb base en l'article 149.1.8 CE i en els articles 10 i 50 de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears. Com també és una matèria d'especial interès en la formació i el perfeccionament dels membres de la carrera judicial, del Ministeri Fiscal i del cos de secretaris judicials.

3. En la realització d'activitats de formació i especialització enfocades als membres de la carrera judicial, de la carrera fiscal i del cos de secretaris judicials de la comunitat autònoma de les Illes Balears ¿concretament entre les matèries de formació especialitzada¿ mereix atenció important el Dret de família, particularment la normativa del Dret propi de les Illes Balears.

4. La Universitat de les Illes Balears disposa en la seva oferta acadèmica de cursos d'Expert en Dret de Família. De fet, és l'única universitat de caràcter presencial que compta amb la titulació oficial en l'àmbit de les Illes Balears que acredita el títol de postgrau d'Expert en Dret de Família.

5. La realitat social balear actual compromet i obliga les persones que composen la comunitat jurídica general ¿i, de manera especial, els jutges i els magistrats destinats a les Illes Balears, a causa de la destacada posició que hi desenvolupen¿ a conèixer les normes i els principis que conformen el dret civil balear. Aquesta previsió ha estat recollida per l'article 54 de l'Estatut d'autonomia quan desposa que l'especialització en dret civil propi de les Illes i el coneixement del català són mèrits preferents per cobrir places de jutges i magistrats a les Illes Balears.

6. L'article 6 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, estableix la figura del conveni de col·laboració entre les administracions públiques en l'àmbit de les competències respectives.Atès tot això, les parts acorden de signar el present conveni de col·laboració, d'acord amb les següents

CLÀUSULES

Primera

Aquest conveni de col·laboració té per objecte fer possible que un nombre determinat de membres de la carrera judicial, fiscals i secretaris judicials segueixin el curs de postgrau d'expert en Dret de família, de 12 crèdits (120 hores), impartit per la UIB, el programa del qual s'adjunta com a annex I.

Segona

La UIB es compromet a reservar un màxim de trenta places per a membres de la carrera judicial, de la carrera fiscal i del cos de secretaris judicials de les Illes Balears, a raó d'un màxim de deu places per a cada cos, que desitgin matricular-se i participar en el curs gratuïtament amb la finalitat d'aconseguir la titulació corresponent, d'acord amb el reglament que la UIB ha establert i els requisits del curs d'expert. Una vegada que finalitzi el curs, s'expedirà el títol de postgrau d'expert en dret de família.

En contraprestació, el Govern de les Illes Balears es compromet a col·laborar en el finançament derivat de les despeses generals per l'organització i la impartició del curs, vista la importància de la matèria.

Tercera

El Govern de les Illes Balears ¿a través de Vicepresidència i Conselleria de Relacions Institucionals¿ es compromet a sufragar els costos derivats de les despeses generals per l'organització i la impartició del curs fins a la quantia màxima de 12.000 euros, conformement al pressupost presentat.

Quarta

El pagament s'efectuarà a la UIB una vegada presentat ¿abans del 20 de maig de 2005¿ un certificat pel gerent de la UIB que acrediti les despeses generades per l'organització i la impartició del curs.

Cinquena

Es constitueix una comissió de seguiment per tal de garantir que la coordinació i el desenvolupament d'aquest conveni de col·laboració siguin adequats, la qual serà formada per dos representants de la UIB i per dos representants del Govern de les Illes Balears.

¿ Per part de la UIB: senyora Pilar Ferrer Vanrell i senyor Pedro Munar Bernat.

¿ Per part del Govern de les Illes Balears: senyora Felisa Vidal Mercadal i senyor José Ramón Ahicart Sanjosé.

Les funcions de la Comissió de Seguiment són les següents:

1. Interpretar i resoldre tots els dubtes que sorgeixin en l'execució d'aquest conveni.
2. Fer el seguiment i l'avaluació del seu desenvolupament del conveni.
3. Proposar la revisió i/o modificació del conveni quan es produeixi qualsevol modificació de la normativa relativa a aquesta matèria.

Sisena

Aquest conveni de col·laboració es pot resoldre totalment o parcialment pels motius següents:

¿ Per l'incompliment de qualsevol de les clàusules del conveni.
¿ Per l'acord unànime de les parts que e subscriuen.

Setena

Aquest conveni és vigent des de la data que es signi fins al 20 de maig de 2005.

I, com a prova de conformitat, signen aquest conveni en dos exemplars al lloc i en la data assenyalats al començament.

La vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals, Maria Rosa Estaràs Ferragut
El rector de la Universitat de les Illes Balears, Avel·lí Blasco Esteve

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 27 de juliol de 2004 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 28 de setembre de 2004, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).