Convenis i acords marc signats per la UIB

Acord de col·laboració acadèmica entre el Centre Tecnològic Balear de la Fusta (CETEBAL) i la Universitat de les Illes Balears

Palma, 4 de maig de 2005

REUNITS

D'una part, el senyor Antoni Font Orell, president de l'Associació Centre Tecnològic Balear de la Fusta (CETEBAL), amb CIF G57006116 i domicili legal al carrer Forners, 80-81, polígon industrial de Manacor.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Convençuts de l'interès recíproc per establir i desenvolupar relacions de cooperació entre ambdues institucions, d'acord amb llurs respectives atribucions, han establert les següents:

BASES GENERALS D'ACORD

Primera. Objectius

En aquest acord s'estableix la cooperació entre ambdues institucions per desenvolupar actuacions de docència, investigació, difusió i pràctiques empresarials, relatives a la utilització sostenible de la fusta i materials derivats, en el marc de la titulació d'Arquitectura Tècnica. Cada un dels programes per desenvolupar s'acordarà amb un conveni específic.

Segona. Titularitat i explotació dels resultats

Els aspectes relacionats amb la titularitat i explotació dels resultats derivats dels treballs desenvolupats en el marc d'aquest conveni s'han de sotmetre al que estableixen els Estatuts de la UIB, sens perjudici que, de comú acord, les parts pactin per cada una de les accions que vulguin emprendre altres acords, que han d'estar recollits per a cada cas en convenis específics formalitzats.

Tercera. De la col·laboració entre els signants

Les parts signants del present document col·laboraran en tot moment d'acord amb els principis de bona fe i eficàcia, per tal d'assegurar la correcta execució del que han pactat i per fomentar i impulsar el desenvolupament cultural i científic.

Quarta. Coordinació

Per al seguiment i control de les activitats previstes en el present conveni, es crea una comissió de seguiment integrada per dos representants de cada una de les parts intervinents que tindrà a càrrec seu les funcions de fomentar, supervisar i avaluar els programes i les accions empreses en desenvolupament del present conveni, així com elevar als òrgans de govern de les institucions signants les propostes, els informes i els acords o decisions que requereixin la seva sanció o ratificació.

Cinquena. Vigència i durada

El present conveni marc té una validesa de quatre anys i és renovable automàticament si cap de les dues parts no comunica a l'altra la intenció de rescindir-lo sis mesos per endavant. Si alguna de les parts el vol modificar o donar per acabat, en pot proposar la modificació o rescissió amb sis mesos d'antelació a la data prevista per fer-ho. En cas que l'acord marc es denunciï, ambdues parts es comprometen a acabar els projectes de col·laboració que hi hagi en fase de realització.

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu al lloc i en la data indicats el present acord de col·laboració, redactat en dos exemplars; cada una de les parts se'n queda un exemplar.

Per la Universitat de les Illes Balears, Avel·lí Blasco, Rector
Pel Centre Tecnològic Balear de la Fusta, Antoni Font, President

Diligència

El present acord de col·laboració el va aprovar el Consell de Direcció de data 2 de febrer de 2005 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 16 de març de 2005, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).