Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre la Conselleria d'Obres Públiques, Habitatge i Transports del Govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears en matèria d'estudis sobre l'ordenació territorial i urbanística

Palma, 5 de maig de 2005

REUNITS

D'una banda, l'Honorable Senyora Margarita Cabrer González, Consellera d'Obres Públiques, Habitatge i Transports del Govern de les Illes Balears, nomenada per Decret 7/2003, de 30 de juny (BOIB núm. 93, d'1 de juliol).

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

MANIFESTAM

Amb data de 12 de juliol de 2000 es va signar un conveni marc de col·laboració entre el Govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears per tal d'establir la col·laboració institucional i permanent entre les dues entitats, per desenvolupar actuacions a través de les conselleries que constitueixen el Govern.El Govern de les Illes Balears, a través de la Conselleria d'Obres Públiques, Habitatge i Transports, té com a competència l'elaboració de normativa en matèria d'ordenació del territori i de l'urbanisme. Per tal d'aconseguir una legislació moderna i eficaç, és necessari l'elaboració d'estudis i treballs previs, tant per conèixer la realitat social i econòmica de la nostra comunitat, com per conèixer la realitat jurídica des de la qual es parteix i les tècniques que es poden utilitzar per aconseguir els objectius que es plantegin.

Per la seva banda, la Universitat de les Illes Balears comparteix l'interès del Govern de les Illes Balears d'aconseguir una legislació moderna i eficaç per la nostra comunitat a la vegada que participa de l'interès en aprofundir en el coneixement de la realitat social, econòmica i jurídica de les illes.

Per tot això, formalitzem els següents

ACORDS

Primer . Constitueix l'objecte d'aquest conveni establir les línies fonamentals de col·laboració entre la Conselleria d'Obres Públiques, Habitatge i Transports i la Universitat de les Illes Balears en àmbits d'interès comú i, particularment, en l'elaboració de treballs i estudis relatius a l'ordenació territorial i urbanística de les Illes Balears.

Segon . En les matèries indicades, la col·laboració entre les parts signatàries es determinarà mitjançant projectes específics que figuraran com a addendes a aquest conveni.

Els projectes seran elaborats i aprovats amb el consens d'ambdues parts i tindran una durada igual o inferior a la del present conveni.

Tercer . Sense perjudici dels projectes específics que es prevegin en un futur d'acord amb la clàusula anterior, amb el present conveni la Universitat es compromet a elaborar un estudi sobre el conflicte entre determinants drets reals i el planejament urbanístic, d'acord amb la addenda que figura annexa al present conveni.

Quart . La Conselleria d'Obres Públiques, Habitatge i Transports abonarà a la Universitat de les Illes Balears, previ informe favorable de la comissió mixta de seguiment, les despeses necessàries per a l'execució dels projectes que es prevegin a les addendes a aquest conveni. Les addendes fixaran l'import màxim a abonar en cada cas, les anualitats, la partida pressupostària a la qual s'imputaran així com les condicions.

Cinquè . Es constitueix la comissió mixta de seguiment, integrada per tres representants de la Conselleria d'Obres Públiques, Habitatge i Transports, nomenats pel director general d'Ordenació del Territori i per dos representants de la Universitat.

La designació dels representants de cada una de les parts inclourà la dels suplents respectius. Ha de reunir-se com a mínim una vegada l'any i, també, quan ho demani una de les parts.

Són funcions de la comissió:

  1. Fer el seguiment de actuacions derivades del present conveni i emetre un informe previ al pagament previst a l'acord cinquè.
  2. Formular les propostes de reforma del conveni i de les seves addendes.
  3. Interpretar i dirimir qualsevol dubte que pugui sorgir de l'aplicació del present conveni.

Sisè . Aquest conveni acaba el 31 de desembre de 2008, sense perjudici de que pugui prorrogar-se per mutu acord de les parts.

Setè . Aquest conveni de col·laboració s'inclou com a part del conveni marc signat entre la Universitat de les Illes Balears i el Govern de les Illes Balears.

I com a prova de conformitat amb el contingut dels acords anteriors, signem aquest conveni al lloc i en la data indicats a l'encapçalament, en tres exemplars.

Per la Conselleria d'Obres Públiques, Habitatge i Transports,

 

Per la Universitat de les Illes Balears,

 

Margarita Cabrer
Consellera

Avel·lí Blasco
Rector

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 22 de febrer de 2005 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 16 de març de 2005, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).

ANNEX

ADDENDA EN DESENVOLUPAMENT DE L'ACORD TERCER DEL CONVENI

A. CLÀUSULES

1ª. En desenvolupament de l'acord tercer del conveni, la Universitat es compromet a elaborar un estudi sobre el conflicte entre determinants drets reals i el planejament urbanístic.El termini per a entregar aquest estudi és de tres mesos a comptar des de la signatura del present conveni.

2ª. L'estudi haurà d'analitzar la legislació actual relativa a la col·lisió d'interessos públics i privats que es produeix per l'existència de determinats drets reals en contradicció amb les determinacions del planejament urbanístic. Així mateix, haurà d'estudiar les alternatives jurídiques, dins el marc competencial de la comunitat autònoma, per solucionar l'esmentat conflicte, i fer una proposta de text normatiu al respecte.

Aquest estudi es durà a terme per un equip de la Universitat seleccionat i dirigit pel Dr. José Ángel Torres Lana, Catedràtic de Dret Civil del departament de Dret Privat de la Universitat de les Illes Balears.

3ª. De conformitat amb el disposat a l'acord cinquè del conveni, la Conselleria d'Obres Públiques, Habitatge i Transports abonarà a la Universitat de les Illes Balears, amb càrrec a la partida 17501 511C01 64000 00 prèvia presentació de la corresponent factura i amb l'informe favorable de la comissió mixta de seguiment, les despeses necessàries per a l'elaboració de l'estudi previst al present annex fins a un màxim de 20.880 euros.