Convenis i acords marc signats per la UIB

CV/P Pràctiques llicenciatura de Dret MODEL

Conveni de col·laboració entre [nom de l'empresa o entitat] i la Universitat de les Illes Balears sobre la realització de pràctiques dels estudiants de la Llicenciatura de Dret

Palma,

REUNITS

D'una part, [CÀRREC] [NOM I COGNOMS], com a representant d [EMPRESA O ENTITAT], amb [CIF] [DOMICILI].

I de l'altra, el degà de la Facultat de Dret de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Il·lustríssim Senyor Pedro A. Munar Bernat (Resolució 6803/2004, de 28 d'abril ¿FOU núm. 237, de 21 de maig), per delegació del Rector de la Universitat de les Illes Balears, Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, en virtut de l'Acord executiu 6301/2003, de 30 de juny (FOU núm. 222, de 19 de setembre).

MANIFESTEN

El seu l'interès per desenvolupar aquest conveni de col·laboració entre ambdues parts en relació amb la realització de la pràctica de la llicenciatura de Dret.

ACORDEN

Primer

Les característiques de la pràctica obligatòria de la llicenciatura de Dret estan regulades pel programa de l'assignatura Practicum, aprovat a Junta de Facultat de 28 de maig de 2001.

Segon

Les pràctiques dels estudiants de la llicenciatura de Dret es regeixen pels criteris següents:

a) Poden fer aquestes pràctiques els estudiants que estiguin matriculats de l'assignatura de Practicum de cinquè curs de l'esmentada llicenciatura.

b) Les pràctiques es faran preferentment en el període de juny a setembre, d'acord amb les orientacions del programa de l'assignatura Practicum. En tot cas ambdues parts poden estudiar la possibilitat de fer les pràctiques durant altres períodes. De totes maneres, l'horari concret de realització serà especificat al pla de treball de l'alumne.

c) Abans de començar els períodes de pràctiques la UIB i [EMPRESA O ENTITAT] establiran el nombre d'estudiants que faran les pràctiques.

d) L'empresa / L'entitat es compromet a fixar el pla de treball de l'alumne i a nomenar, en el si de l'empresa / l'entitat, un tutor responsable del programa de formació de l'alumne encarregat de les relacions amb el tutor que nomeni la Universitat.

e) Els practicants faran funcions pròpies del perfil professional corresponent als seus estudis, d'acord amb el pla de treball que cada estudiant ha de fer, dins el context de l'organització general de la pràctica i amb les orientacions dels tutors de pràctiques.

f) Els estudiants es comprometen a fer les tasques que l'empresa / l'entitat els encomani, respectar els reglaments i les normes de l'empresa / l'entitat i mantenir absoluta reserva sobre els esdeveniments i els documents de l'empresa.

g) Cada estudiant tindrà com a tutor acadèmic el/la professor/a responsable de l'assignatura Practicum.

h) L'estudiant ha d'entregar una memòria de pràctiques segons les condicions especificades al programa de l'assignatura Practicum de cinquè curs de la llicenciatura de Dret. El tutor de la UIB serà l'encarregat de l'avaluació de cada estudiant en pràctiques.

i) La realització de les pràctiques no implica l'existència de cap relació laboral entre l'estudiant i [EMPRESA O ENTITAT], ni la remuneració d'aquestes.

Tercer

En tot allò que no es preveu en aquest conveni és aplicable el Reial decret 1497/1981, de 19 de juny, sobre programes de cooperació educativa, actualitzat pel Reial decret 1845/1994, de 9 de setembre.

Quart

Un cop acabat el programa, l'estudiant pot demanar un certificat acreditatiu de la tasca realitzada.

Cinquè

L'assegurança escolar cobrirà les contingències dels estudiants que segueixen els programes de col·laboració en les condicions que estableixen les condicions legals que la regulen.

Sisè

El present conveni de pràctiques té una validesa de quatre anys i és renovable automàticament si cap de les dues parts no comunica a l'altra la intenció de rescindir-lo sis mesos per endavant. Si alguna de les parts el vol donar per acabat, es compromet a finir les accions establertes mitjançant l'acord corresponent.

Com a prova de conformitat amb tots i cada un dels acords detallats, les parts signen aquest conveni, en dos exemplars i amb un sol efecte, al lloc i en la data esmentats a l'encapçalament.

Per la Universitat de les Illes Balears,

 

Pedro A. Munar
Degà de la Facultat de Dret

Per [ENTITAT],

 

[NOM I COGNOM]
[CÀRREC]

Diligència

El present model de conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 22 de març de 2005 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 5 de maig de 2005, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).