Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni entre el Consell de Mallorca i la Universitat de les Illes Balears

Palma, 13 d'abril de 2005

Reunits d'una part l'Honorable Senyora Maria Antònia Munar i Riutort, Presidenta del Consell de Mallorca, acompanyada del Secretari General del Consell de Mallorca, Sr. Bartomeu Tous i Aymar, i, de l'altra, el Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, Rector de la Universitat de les Illes de les Illes Balears.

Actuen, ambdues parts, en nom i representació dels ens dels càrrecs dels quals ocupen.

Es reconeixen mútuament plena capacitat jurídica i d'obrar i

DIUEN

Que són objectius comuns del Consell de Mallorca, mitjançant el Departament de Cultura, i de la Universitat de les Illes Balears, el desenvolupament cultural i el foment dels coneixements literaris, teatrals, musicals, històrico-socials i científics, dins l'àmbit de l'illa de Mallorca, així com la difusió i l'ús correcte de la llengua pròpia de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Que el Consell de Mallorca, mitjançant el Departament de Cultura, i la Universitat de les Illes Balears, mitjançant el Vicerectorat de Projecció Cultural, volen renovar la seva col·laboració per aquest any 2005,

I, per du-ho a terme,

CONVENEN

A) El Consell de Mallorca, mitjançant el Departament de Cultura, col·laborarà amb la Universitat de les Illes Balears, mitjançant el Vicerectorat de Projecció Cultural, per fer possible que puguin dur-se a terme les activitats programades pel Servei d'Activitats Culturals que inclouen a la Universitat Oberta i tallers; Exposició sobre la Bauhaus; Entorn de la figura de Palau i Fabre; Commemoració dels dies mundials de la poesia i el teatre; Universitat d'Estiu 2005; Congressos. Activitats culturals seleccionades, conjuntament, per ambdós ens, i hi aportarà, amb càrrec als pressuposts de 2005, la quantitat de 49.000 euros (a càrrec de la partida 20.45190.48904), que el Vicerectorat de Projecció Cultural distribuirà de la manera següent:

¿ Activitat cultural i formativa (Universitat Oberta i tallers; Exposició Bauhaus; Entorn de la figura Palau i Fabre; Commemoració dels dies mundials de la poesia i teatre), 25.000,00 euros

¿ Universitat d'Estiu, 12.000 euros.

¿ Congressos, 12.000,00 euros.

B) La Universitat de les Illes Balears assumeix el compromís, segons el qual, el Consell de Mallorca, podrà sol·licitar un concert de la Coral Universitat de les Illes Balears, que es durà a terme a on aquest acordi.

C) Les activitats objecte del conveni present i els elements publicitaris d'aquestes es faran en llengua catalana i hi constarà el patrocini o la col·laboració del Consell de Mallorca, amb el seu logotip.

D) La UIB haurà d'acreditar davant el Consell de Mallorca la realització de totes les activitats així com el compliment de les condicions que determina la concessió de la subvenció i notificarà qualsevol modificació que se'n produeixi.

E) Les quantitats esmentades es faran efectives després de la justificació de les despeses, mitjançant la presentació davant el Consell de Mallorca, abans del 15 de desembre de 2005, de la documentació següent:

¿ Factures expedides a la UIB, que expressin clarament:

  • Nom complet de la persona o entitat expedidora.
  • Concepte
  • Número i data de factura.
  • IVA (si correspon).

¿ Altres justificants.

¿ Un exemplar de la publicitat escrita i gràfica, relativa a cada activitat subvencionada.

¿ A mes a més haurà de presentar una memòria explicativa sobre l'activitat cultural que és objecte de l'ajut, fent constar de cada una de les activitats: nombre de tallers, conferències, cursos, congressos; programa de cada un, dates en les quals s'han dut a terme, lloc, nombre aproximat d'assistents i participants, i demés aspectes que puguin ser d'interès per l'activitat subvencionada.

F) La Universitat de les Illes Balears haurà d'acreditar davant del CIM la realització de les activitats subvencionades, el compliment de les condicions que determina el conveni present i notificar qualsevol modificació que se'n produeixi.

G) La Universitat de les Illes Balears es compromet a notificar al Consell de Mallorca qualsevol altra subvenció pública o privada que rebi per a la realització de l'activitat, abans del pagament de l'ajut, per tal de poder comprovar que no se supera el cost de l'activitat subvencionada.

H) El fet d'alterar les condicions determinades en el conveni podrà comportar una modificació de l'acord de concessió de la subvenció.

I) La Universitat de les Illes Balears haurà de complir les obligacions de l'article 9.2 de la Llei 5/2002, de 21 de juny, de subvencions (BOIB núm. 79 de 02/07/2002) modificada per la Llei 6/2004, de 23 de desembre (BOIB núm. 186 de 30/12/04) i les recollides a l'article 10 del Reglament de subvencions del Consell de Mallorca (publicada la seva aprovació definitiva en el BOIB núm. 132, de 03/11/01).

J) La present subvenció, d'acord amb l'article 13.1 del reglament de subvencions del Consell de Mallorca (BOIB núm. 132 de 03/11/2001), és revocable i reductible per les causes previstes a les lleis, i al present reglament, i no seran invocable com a precedent. En aquest sentit, el Consell de Mallorca procedirà, si n'és el cas, a anul·lar o revocar la present concessió d'acord amb les causes establertes al títol II de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvenciones (BOE núm. 276 de 18 de novembre de 2003), a les reflectides a la Llei 5/2002, de 21 de juny, de subvencions abans esmentada, modificada per la Llei 6/2004, de 23 de desembre (BOIB núm. 186 de 30/12/04) , així com d'acord amb el que disposa l'apartat 2n de l'article 13 del reglament de subvencions del Consell de Mallorca.

K) El present conveni restarà vigent fins al dia 31 de desembre del 2005.

I en prova de conformitat, el signen les dues parts en tres exemplars i a un sol efecte, en el lloc i en la data indicats al començament.

Pel Consell de Mallorca, Maria Antònia Munar, Presidenta
Per la Universitat de les Illes Balears, Avel·lí Blasco, Rector

Bartomeu Tous i Aymar, secretari general del Consell de Mallorca, en la meva condició de secretari i assessor de la corporació, autoritz el present conveni.

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 22 de març de 2005 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 5 de maig de 2005, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).